Vào đợt bảo trì ngày 27/8/2019 (giờ server), GMS sẽ tiến hành đợt gộp World (cái mà mọi người hay gọi là server) – Worlds Unite – lớn nhất từ trước đến nay! Trong bài này, Pon sẽ nói về những thay đổi và lưu ý nổi bật về Worlds Unite để bạn có thể chuẩn bị trước khi nó diễn ra nhé.

Màn hình chọn World
Nhân vật
Dữ liệu game của account
Hòm đồ
Guild và Alliance
Ranking

From PonPon with ♥

zBlackwing