Tiếp nối phần thứ 2 của update Pathfinder, bạn sẽ được tham gia event Immortal Gorgons, chinh phục Theme Dungeon mới – Partem Ruins. Đợt update này GMS cũng làm mới lại Beast Tamer và Jett, hy vọng những thay đổi này sẽ giúp 2 class này bớt … phế. Các event cũ mà ngon trong đợt này cũng có: Maplehood Watch, Double Mega Burning Project (tạo 2 char burn), Sugar Time,… tha hồ cày cuốc nhé~

UPDATE MỚI

Theme Dungeon: Partem Ruins (24/7 (sau bảo trì))

Yêu cầu: Lv. 135+ (Zero hoàn thành Chapter 2+)

 • Khám phá khu vực Partem Ruins và giải mã các lời tiên tri về 3 phù thủy bóng đêm, nguyền phổ, và cổ quái!
 • Nhận quest [Partem Ruins] Dark Prophecy ở icon bóng đèn phía bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Hoàn thành chuỗi Theme Dungeon này để nhận medal Blazing Hot.

Phần thưởng:

 • Blazing Hot: Medal. Untradeable. Grants stats STR/DEX/INT/LUK +7, MaxHP/MaxMP +300, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +150.
Beast Tamer Skill Updates (24/7 (sau bảo trì))

 • Beast Tamer được làm mới về skill và chuỗi nhiệm vụ mở đầu (đến level 30), nghề này cũng được sửa một vài lỗi để tăng tính linh động.
 • Các thay đổi dưới đây được tính ở Master Level tối đa.

Beginner

 • Growth Spurt: Thêm buff giảm sát thương nhận được đi 40%.
 • Critter Select: Giảm độ trễ khi hoán đổi giữa các Animal Modes.

Cat

 • Friend Launcher: Thay đổi chuyển động và tăng Damage cho đòn đánh thứ 4.
  • 1st - 3rd Damage tăng từ 480% to 800%, Số mục tiêu tối đa tăng từ 4 to 6, Tầm đánh tăng từ 600 to 650, Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 680 ms to 540 ms.
  • 4th Damage tăng từ 480% to 1600%, Số mục tiêu tối đa tăng từ 4 to 8, Tầm đánh tăng từ 600 to 650, Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 1050 ms to 690 ms.
 • Cat’s Claws: Điều chỉnh lại tooltip.
 • Fire Kitty: Cải thiện dạng debuff của skill này. Có cooldown và điều chỉnh lại tooltip. Damage tăng từ 300% to 800%. Số mục tiêu tối đa tăng từ 6 to 8. Tầm đánh tăng từ 600 to 1000. Thời gian giảm DEF tăng từ 20 giây to 40 giây. Cooldown: 3 giây.
 • Purr Zone: Damage tăng từ 590% to 1000%. HP hồi phục tăng từ 300 to 850.
 • Meow Card: Blue Card thêm hiệu ứng làm MaxHP và MaxMP tăng thêm 25%.

Bear

 • Paw Swipe:
  • Thời gian thi triển đòn tấn công thứ 1 giảm từ 880 ms to 660 ms.
  • Damage của đòn thứ 2 tăng từ 360% to 420%, Thời gian thi triển kỹ năng 300 ms.
  • Damage của đòn thứ 3 tăng từ 360% to 420%, Thời gian thi triển kỹ năng 480 ms.
 • Furious Strikes: Damage tăng từ 295% to 450%. Damage của Extra Paw Swipe tăng từ 50% to 100%. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 990 ms to 660 ms. Thêm khả năng giảm sát thương (kể cả sát thương theo %HP) của quái vật đi 20% khi quái vật trúng đòn.
 • Dumb Luck: Defense tăng từ 150 to 200. Sát thương lên nhân vật giảm thêm 30%.
 • Fort Follow-Up: Damage tăng từ 500% to 825%.
 • Bear Reborn: Sửa lỗi không kích hoạt skill khi chết.
 • Deep Breath: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 1680 ms to 1260 ms.
 • Really Deep Breath: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 1890 ms to 1500 ms.
 • Majestic Trumpet: Không bị ảnh hưởng bởi Damage Reflect. Sửa lỗi đòn tấn công đầu tiên của skill không gây sát thương lên mục tiêu.
 • Fishy Slap: Damage Tăng từ 580% to 660%.
 • Bear Assault: Chuyển thành skill On/Off. Loại bỏ thời gian thi triển kỹ năng và buff tăng Critical Rate. Thay vào đó là buff tăng Finall Damage thêm 20%.
 • Table Flip: Tầm đánh và Damage tăng từ 500% to 700%. Số lần Tấn công tăng từ 7 to 8. Thời gian thi triển kỹ năng giảm về 2,220 ms.

Hawk

 • Formation Attack: Damage tăng từ 70% to 110%. Sửa lỗi tấn công liên tục để skill hoạt động đúng như dự tính. Chỉnh sửa Thời gian thi triển kỹ năng và thêm buff giảm Cooldown cho skill Fly.
 • Defensive Formation: Damage tăng từ 35% to 500% và Số lần Tấn công: 3. Thêm buff phản sát thương lên nhân vật.
 • Feather Cloak: Xóa bỏ stat không cần thiết, thêm buff Critical Rate +15%.
 • Feather Boots: Thêm buff Critical Damage +15%.
 • Max Mobility: Xóa buff tăng Jump và Speed. Thêm buff tăng Magic ATT +30, Ignore DEF +30%, và Attack speed +2.
 • Veteran Formation: Damage tăng từ 71% to 150%. Số lần Tấn công tăng lên 3.
 • Fly: Cải thiện tốc độ bay cơ bản và bay ở tốc độ tối đa. Xóa bỏ khả năng giảm cooldown của skill.
 • Baby Bombers: Tăng damage và giảm MP tiêu tốn. Chỉnh sửa Số lần Tấn công to 4 và Số mục tiêu Tối đa to 8.
 • Raptor Talons: Xóa bỏ cooldown và giảm MP tiêu tốn. Damage tăng từ 190% to 340%. Tỷ lệ gây hiệu ứng Bleed (chảy máu) tăng lên 100%. Thời gian duy trì Buff tăng từ 30 giây to 180 giây.
 • Hawk Flock: Thời gian duy trì Buff tăng từ 150 giây to 180 giây.
 • Razor Beak: Thời gian duy trì Buff tăng từ 150 giây to 180 giây. Weapon ATT và Magic ATT tăng từ +22 to +30.
 • Bird’s-Eye View: Xóa bỏ stat không cần thiết và giảm MP tiêu tốn. Critical rate tăng từ 8% to 15%. Defense tăng từ 375 to 900.
 • Eka Express: Thêm buff thụ động tăng Critical Damage thêm 10%.
 • Regroup: Thêm buff tăng Ignore Enemy Defense thêm 20%.
 • Tornado Flight: Damage tăng từ 235% to 800%. Số lần Tấn công tăng lên 4 cho mọi level của skill. Tầm đánh tăng từ 350 to 600.

Snow Leopard

 • Macho Incarnate: Buff tăng Damage cho Macho Slam và Macho Dance tăng từ 11% to 20%.
 • Thunder Trail: Chỉnh sửa Số lần Tấn công to 3.
 • Deadly Fangs: Xóa bỏ khả năng hạ gục mục tiêu ngay lập tức và tăng Final Damage.
 • Lethal Lai: Buff tăng Skill Damage tăng từ 9% to 35%.
 • Leopard Reflexes: Xóa bỏ stat không cần thiết và điều chỉnh lại tooltip.
 • Leopard’s Paw: Damage tăng từ 160% to 200%. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 400 ms to 360 ms. Có thể thay đổi hướng tấn công bằng phím mũi tên. Nếu không bấm phím mũi tên, skill sẽ tấn công tại chỗ hoặc đang nhảy.
 • Snow Leopard 2nd Pounce: Damage tăng từ 160% to 200%. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 500 ms to 360 ms. Có thể thay đổi hướng tấn công bằng phím mũi tên. Nếu không bấm phím mũi tên, skill sẽ tấn công tại chỗ hoặc đang nhảy.
 • Leopard’s Pounce: Damage tăng từ 250% to 280%. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 720 ms to 360 ms.  Có thể thay đổi hướng tấn công bằng phím mũi tên. Nếu không bấm phím mũi tên, skill sẽ tấn công tại chỗ hoặc đang nhảy.
 • Leopard’s Roar: Damage tăng từ 350% to 400%. Số lần Tấn công tăng từ 2 to 4. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 700 ms to 540 ms. Có thể thay đổi hướng tấn công bằng phím mũi tên. Nếu không bấm phím mũi tên, skill sẽ tấn công tại chỗ hoặc đang nhảy. Macho Dance: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 580 ms to 300 ms.
 • Macho Slam: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 830 ms to 630 ms.
 • Thunder Dash: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 580 ms to 300 ms. Các skill: Leopard’s Paw, Leopard’s Pounce, Leopard’s Roar, Macho Slam, và Three-Point Pounce có thể ngưng giữa chừng khi sử dụng skill này.
 • Three-Point Pounce: Damage tăng từ 385% to 615%. Số lần Tấn công tăng lên 4 cho mọi level của skill. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 1200 ms to 780 ms.
 • Bro Attack: Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 1350 ms to 660 ms.
 • Party Time: Damage tăng từ 500% to 650%. Số lần Tấn công tăng từ 6 to 8. Thời gian thi triển kỹ năng giảm từ 5520 ms to 2280 ms.

Hyper

 • Furious Strikes - Critical: chuyển tên thành Furious Strikes - Extra Strike. Hiệu ứng skill đổi thành tăng Số lần Tấn công thêm 1.
 • Friend Launcher - Attack Range: Buff tăng tầm đánh tăng từ 50 to 350.
 • Group Bear Blaster: Damage tăng từ 6,400% to 8,000%. Số mục tiêu tối đa tăng từ 14 to 15. Thêm khả năng bất tử khi thi triển kỹ năng.
Jett Skill Updates (24/7 (sau bảo trì))

 • Sau 69 năm kể từ skill update gần đây nhất của Jett, đứa con ghẻ của GMS nhận được thêm một đợt skill update nữa!
 • Cải thiện chuỗi nhiệm vụ mở đầu.
 • Thêm nhiệm vụ mới trong tầm level 20 – 29 để thu thập Core Fragment.
 • Nhận thêm Skill Point khi chuyển nghề 2 và nghề 3.
 • Những nhân vật Jett trước đó nhận thêm 1 Skill Point sau bảo trì update game v.206
 • Các thay đổi dưới đây được tính ở Master Level tối đa.

1st Job

 • Starline One: Giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác.
 • Space Walk: Tăng đáng kể tầm nhảy xa của skill.
 • Galactic Might: Thêm buff tăng DEF thêm 270.

2nd Job

 • Starline Two: Giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác. Có thể thi triển skill khi nhân vật đang trên không.
 • Cosmic Shield: Xóa bỏ tác dụng của Combat Orders lên skill này. Thêm buff tăng Defense thêm 255.

3rd Job

 • Starline Three: Giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác. Có thể thi triển skill khi nhân vật đang trên không.
 • Cosmic Upheaval: Giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác.
 • Slipstream Suit: Xóa bỏ stat không cần thiết. Thêm buff tăng Final Damage thêm 22%.

4th Job

 • Starline Four: Giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác. Có thể thi triển skill khi nhân vật đang trên không.
 • Backup Beatdown: Tăng tầm tấn công. Có thể thi triển skill khi nhân vật đang trên không.
 • Starfall: Giảm cooldown và MP tiêu tốn.
 • High Gravity: Chuyển thành buff cho toàn party (nhóm).

Hyper

 • Singularity Shock: Tăng tầm tấn công và giảm thời gian chờ để thi triển kỹ năng khác.
 • Rising Cosmos: Chuyển thành buff cho toàn party (nhóm).
 • Bionic Maximizer: Tăng MaxHP từ 40% to 50%.

THAY ĐỔI MỚI

Thay đổi tính năng
 • Đơn giản hóa việc đi đến New Leaf City
  • Sau khi trả 5,000 mesos cho Subway Staff, bạn sẽ được đưa lên tàu ngay lập tức.
  • Xóa bỏ khung thời gian chờ tàu và lên tàu.
 • Thay đổi về hệ thống Maple Value Points (MVP)
  • Cập nhật những bonus dưới đây trên trang web của GMS.
  • MVP Silver
   • Thêm MVP Plus EXP Buff vào danh sách quà mỗi ngày.
   • Xóa bỏ MVP Silver EXP Atmospheric Effect (30 min) và MVP Mu Lung Dojo Entry Coupon từ danh sách quà mỗi ngày.
   • Thêm 500 Bonus Maple Points Coupon vào danh sách quà mỗi tháng.
  • MVP Gold
   • Thêm Gold Medal of Honor và MVP Plus EXP Buff vào danh sách quà mỗi ngày.
   • Xóa bỏ MVP Mu Lung Dojo Entry Coupon từ danh sách quà mỗi ngày.
   • Thêm 4,000 Bonus Maple Points Coupon vào danh sách quà mỗi tháng.
  • MVP Diamond
   • Thêm Diamond Medal of Honor, Dream Defender Entry Ticket, và MVP Plus EXP Buff (x2) vào danh sách quà mỗi ngày.
   • Xóa bỏ MVP Recovery PotionHyper Teleport Rock, và MVP Mu Lung Dojo Entry Coupon từ danh sách quà mỗi ngày.
   • Thêm 9,000 Bonus Maple Points CouponDiamond Self-filling Recovery Potion, và Diamond Teleport World Map vào danh sách quà mỗi tháng.
   • Xóa bỏ MVP Diamond Shop từ danh sách quà mỗi tháng.
Thay đổi hệ thống
 • Thay đổi khả năng xuất hiện của Quặng và Hoa
  • Quặng và Hoa loại Mysterious sẽ xuất hiện ở map Lv. 90 - 150.
  • Quặng và Hoa loại từ Rare trở lên sẽ xuất hiện ở map Lv. 130 - 150. Các loại Quặng và Hoa loại thấp hơn được xóa bỏ.
 • Thay đổi quà của hệ thốngFairy Bros Daily Gift
  • Quà ngày thứ 10 và 19 được thay thế bằng Fury Totem Coupon
   • Fury Totem Coupon: Untradeable, HSD: 14 ngày.
 • Cải thiện khả năng đăng nhập phía server.
 • Số phòng chờ của Cross World Party Quest giảm từ 5 về 2 để người chơi có thể tìm party dễ hơn.
Sửa lỗi
 • Wraith (trừ Elder Wraith) sẽ không xuất hiện ở Masteria Phantom Forest nữa.
 • Sửa lỗi sai vị trí của một số cổng dịch chuyển ở Masteria.
 • Sửa lỗi skill triệu hồi của Kanna không nhận được buff tăng %Magic Attack.
 • Sửa lỗi tiêu diệt Chaos Pierre và Chaos Crimson Queen ở chế độ Practice (luyện tập) sẽ không nhận được phần thưởng từ chế độ Normal.

ADVENTURE ISLAND EVENTS

Adventure Tier (12/6 (sau bảo trì) ~ 27/8)

Yêu cầu: Lv 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Nhận Q ‘[Adventure] Adventure Island Awaits’ từ icon ngôi sao bên trái màn hình.
 • Người chơi sẽ bắt đầu ở rank Tenderfoot có thể nâng cấp lên các rank sau: Scout, Pioneer, Guide, Trailblazer, và Bushmaster.
 • Mỗi Adventurer Tier sẽ mở khóa vào những ngày nhất định. Người chơi có thể nâng cấp rank 1 lần/ngày.
 • Khi một rank được mở, người chơi có thể sử dụng Adventure Coins để nâng cấp rank bằng cách nói chuyện với NPC Dantes ở Adventure Island map.
 • Phần thưởng hàng tuần sẽ được chia sẻ trong World và reset vào mỗi thứ 4 hàng tuần lúc 7:00 AM (giờ VN).

Phần thưởng:

 • Tenderfoot:
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 20,000
  • Skill (Kĩ năng): Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
 • Scout: Mở khóa vào 19/6 lúc 7:00 AM (giờ VN)
  • Số Coin dùng để nâng cấp: 500 Adventure Coins
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 25,000
  • Adventurer Stats Enhanced: STR/DEX/INT/LUK +10, Weapon ATT/Magic ATT +5, MaxHP +500, Damage against normal monsters +5%, Boss Damage +5%, Ignore Defense +5%, Critical Rate +5%.
  • Skill:
   • Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
  • Bạn có thể chọn 2 phần thưởng tuần.
 • Pioneer: Mở khóa vào 3/7 lúc 7:00 AM (giờ VN)
  • Số Coin dùng để nâng cấp: 1,000 Adventure Coins
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 30,000
  • Adventurer Stats Enhanced: STR/DEX/INT/LUK +20, Weapon ATT/Magic ATT +10, MaxHP +1000, Damage against normal monsters +10%, Boss Damage +10%, Ignore Defense +10%, Critical Rate +10%.
  • Skills:
   • Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
   • Adventure Power Gauge sẽ tự động nạp khi bạn săn Monster nằm trong khoảng level. Khi Gauge đã nạp đầy, bạn sẽ vào trạng thái Concentration trong 5 giây: bức tượng Dantes’ statue sẽ được triệu hồi để gây sát thương lên Monsters. Kĩ năng sẽ không được kích hoạt nếu bạn đã đạt số lượng Coin có thể thu thập hàng ngày.
  • Bạn có thể chọn 4 phần thưởng tuần.
 • Guide: Mở khóa vào 17/7 lúc 7:00 AM (giờ VN)
  • Số Coin dùng để nâng cấp: 1,500 Adventure Coins
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 35,000
  • Adventurer Stats Enhanced: STR/DEX/INT/LUK +30, Weapon ATT/Magic ATT +15, MaxHP +1500, Damage against normal monsters +15%, Boss Damage +15%, Ignore Defense +15%, Critical Rate +15%.
  • Skills:
   • Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
   • Adventure Power Gauge sẽ tự động nạp khi bạn săn Monster nằm trong khoảng level. Khi Gauge đã nạp đầy, bạn sẽ vào trạng thái Concentration trong 5 giây: bức tượng Dantes sẽ được triệu hồi để gây sát thương lên Monsters, và bạn sẽ nhận thêm 400% EXP từ Monsters khi trong trạng thái Concentration. Kĩ năng sẽ không được kích hoạt nếu bạn đã đạt số lượng Coin có thể thu thập hàng ngày.
  • Bạn có thể chọn 6 phần thưởng tuần.
 • Trailblazer: Mở khóa vào 31/7 lúc 7:00 AM (giờ VN)
  • Số Coin dùng để nâng cấp: 2,000 Adventure Coins
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 40,000
  • Adventurer Stats Enhanced: STR/DEX/INT/LUK +40, Weapon ATT/Magic ATT +20, MaxHP +2000, Damage against normal monsters +20%, Boss Damage +20%, Ignore Defense +20%, Critical Rate +20%.
  • Skills:
   • Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
   • Adventure Power Gauge sẽ tự động nạp khi bạn săn Monster nằm trong khoảng level. Khi Gauge đã nạp đầy, bạn sẽ vào trạng thái Concentration trong 5 giây: bức tượng Dantes sẽ được triệu hồi để gây sát thương lên Monsters, và bạn sẽ nhận thêm 400% EXP từ Monsters khi trong trạng thái Concentration. Kĩ năng sẽ không được kích hoạt nếu bạn đã đạt số lượng Coin có thể thu thập hàng ngày.
    • Kĩ năng này sẽ tiếp tục được kích hoạt kể cả khi bạn đã thu thập đủ số Coin hàng ngày. Tuy nhiên, lượng EXP bạn nhận được sẽ giảm từ 400% xuống 100%.
  • Bạn có thể chọn 8 phần thưởng tuần.
 • Bushmaster: Mở khóa vào 14/8 lúc 7:00 AM (giờ VN)
  • Số Coin dùng để nâng cấp: 3,000 Adventure Coins
  • Lượng Adventure Point có thể thu thập hàng ngày: 50,000
  • Adventurer Stats Enhanced: STR/DEX/INT/LUK +60, Weapon ATT/Magic ATT +30, MaxHP +3000, Damage against normal monsters +30%, Boss Damage +30%, Ignore Defense +30%, Critical Rate +30%.
  • Skills:
   • Bạn sẽ nhận Adventure Points (x100) khi săn Monsters trong khoảng level (±20).
   • Adventure Power Gauge sẽ tự động nạp khi bạn săn Monster nằm trong khoảng level. Khi Gauge đã nạp đầy, bạn sẽ vào trạng thái Concentration trong 5 giây: bức tượng Dantes sẽ được triệu hồi để gây sát thương lên Monsters, và bạn sẽ nhận thêm 400% EXP từ Monsters khi trong trạng thái Concentration. Kĩ năng sẽ không được kích hoạt nếu bạn đã đạt số lượng Coin có thể thu thập hàng ngày.
    • Kĩ năng này sẽ tiếp tục được kích hoạt kể cả khi bạn đã thu thập đủ số Coin hàng ngày. Tuy nhiên, lượng EXP bạn nhận được sẽ giảm từ 400% xuống 100%.
    • Một hiệu ứng đặc biệt sẽ kích hoạt vào lần sử dụng kĩ năng lần thứ 3. Monsters sẽ rơi ra Dantes Medal (1 Medal =10 Honor EXP). Bạn chỉ có thể nhận được 10,000 Honor EXP/ngày/mỗi World từ kĩ năng này.
  • Bạn có thể chọn 10 phần thưởng tuần.

Phần thưởng tuần:

 • 2x EXP Coupon (30 min) (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 2x Drop Coupon (15 min) (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • 2x Mesos Coupon (30 min) (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Nodestone (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5.
 • Storm Growth Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày. Lv. 200 hoặc thấp hơn.
 • Selective Trait Boost Potion: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Special Medal of Honor (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Monster Park REBORN Coupon (x5): Giao dịch trong account, HSD: 7 ngày.
 • Pollo and Fritto Entry Ticket (x5): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Monster Life Gem Coupon (x7) (x5): Không thể giao dịch. (Chỉ Reboot)
 • Infinite Revitalizer (x50): Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
 • Arcane Symbol: Vanishing Journey (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Vanishing Journey quest.
 • Arcane Symbol: Chu Chu Island (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Chu Chu Island quest.
 • Arcane Symbol: Lachelein (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Lachelein quest.
 • Arcane Symbol: Arcana (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Arcana quest.
 • Arcane Symbol: Morass (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Morass quest.
 • Arcane Symbol: Esfera (x10): Không thể giao dịch. Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 5 và Esfera quest.
Adventure Sugar Time (27/7 | 24/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Event bắt đầu từ 7:00 sáng và kết thúc vào 6:59 sáng hôm sau giờ VN.
 • Nhận Q '[Adventure] Participate in Adventure Sugar Time!’ ở icon event phía bên trái màn hình để bắt đầu.
 • Đăng nhập và treo game trong vòng 30/60/90/120 phút để nhận phần thưởng.
 • Một khi nhận cả 4 phần thưởng, bạn có thể lặp lại tối đa 5 lần nữa để nhận tổng cộng 20 phần thưởng.
 • Phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần ở mỗi account, và phần thưởng có thể nhận ở bất cứ nhân vật nào trong account.
 • Hộp phần thưởng ngày 27/7 sẽ hết HSD vào 8:00 AM, 28/7/2019 (giờ VN).
 • Hộp phần thưởng ngày 24/8 sẽ hết HSD vào 8:00 AM, 25/8/2019 (giờ VN).

Phần thưởng:

 • 30 phút:
  • Adventure Coin Coupon (x10): HSD: 7 ngày.
 • 60 phút:
  • Adventure Coin Coupon (x10): HSD: 7 ngày.
  • 2x EXP Coupon (15 min): HSD: 7 ngày.
 • 90 phút:
  • Adventure Coin Coupon (x20): HSD: 7 ngày.
 • 120 phút:
  • Adventure Sugar Box: Mở để nhận một trong những phần thưởng dưới đây:
   • 500 Maple Reward Points
   • 5,000 Maple Points
   • 10,000 Maple Points
   • 100,000 Maple Points
   • 500,000 Maple Points
   • 1 Million Maple Points
   • 300 Million mesos
   • 1 Billion mesos
   • 5 Billion mesos
   • 10 Billion mesos
  • Adventure Sugar Coin Box: Không thể giao dịch. Mở để nhận một lượng Adventure Coins tùy vài số lần mà bạn đã mở box:
   • Lần 1: Adventure Coin (x20): Không thể giao dịch.
   • Lần 2: Adventure Coin (x40): Không thể giao dịch.
   • Lần 3: Adventure Coin (x60): Không thể giao dịch.
   • Lần 4: Adventure Coin (x80): Không thể giao dịch.
   • Lần 5: Adventure Coin (x100): Không thể giao dịch.
  • 2x EXP Coupon (15 min): HSD: 7 ngày.
  • Arcane Symbol (x5) Selector Coupon (x4): HSD: 7 ngày.
Supernatural Yut (24/7 (sau bảo trì) - 30/7 | 7/8 - 13/8 | 21/8 - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

Supernatural Yut là phiên bản cải tiến của Yut Wars. Luật chơi tương tự - Ai về đủ 4 con là thắng. Nhưng khi bắt đầu bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 quyền hỗ trợ và 1 quyền chơi khăm. Sử dụng 2 quyền này và tính toán hợp lý nhất và giành chiến thắng!

Sau đây là cách chơi Yut Wars:

Trò này khá là giống trò cờ cá ngựa ở Việt Nam. Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Kemdi trong Adventure Island và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

yut waiting

Đợi một chút và bạn sẽ được thông báo tìm thấy đối thủ, bấm OK để được vào game.

yut play

Tại đây, bạn bấm CAST YUT để tung "xúc sắc". Và đây là một số luật cơ bản:

 • Số mặt ngửa tương ứng với số bước mà bạn có thể đi.
  • Nếu tung được 4 mặt ngửa (YUT), bạn sẽ được đi 4 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung được 5 mặt úp (MO), bạn sẽ được đi 5 bước và được tung 1 lần nữa.
  • Nếu tung hỏng (NAK), bạn sẽ bị mất lượt
  • Nếu tung được mặt ngửa có dấu X (BACK DO), bạn sẽ đi ngược lại 1 bước.
 • Tại các ô mũi tên trên bàn chơi, nếu quân cờ của bạn dừng ở đây thì sau đó nó sẽ đi tiếp theo chiều mũi tên.
 • Nếu "đá" được cờ đối phương, bạn sẽ được đi tiếp.
 • Nếu quân cờ của bạn chồng lên nhau, thì khi di chuyển, chúng sẽ đồng loạt di chuyển.
 • Bạn thắng nếu đưa cả 4 quân cờ về đích (FINISH)

yut win

Phần thưởng:

 • Adventure Points
When Golden Pigs Fly (24/7 (sau bảo trì) - 30/7 | 7/8 - 13/8 | 21/8 - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Heo vàng may mắn!
 • Nhận thư mời trên đầu nhân vật vào phút thứ 15 và 45 mỗi giờ để vào phòng chờ tham gia event game.
 • Game có tổng cộng 3 vòng chơi. Cần tối thiểu 10 người để game có thể bắt đầu.
 • Bạn sẽ phải né các đòn tấn công và lấy càng nhiều Lucky Sack càng tốt trong khoảng thời gian giới hạn.
 • Nếu trúng đòn, khả năng di chuyển sẽ tạm thời bị giới hạn và bạn sẽ không nhận được thêm Lucky Sack.
 • Phần thưởng là Adventure Points - được trao dựa trên thứ hạng của bạn.
 • Thứ hạng được reset sau mỗi vòng chơi.
 • Bạn sẽ không nhận được gì nếu bỏ dở game giữa chừng.
 • Bạn sẽ không nhận được gì nếu đã đạt mức tối đa Adventure Coin mỗi ngày.

Phần thưởng:

 • Adventure Coins
Reverse Battle (31/7 - 6/8)

Yêu cầu: Lv 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Cần có 2 người để bắt đầu game. Nói chuyện với NPC Kemdi trong Adventure Island để được đưa vào hàng chờ.
 • Game này giống như chơi cờ Othello (Cờ Lật).
 • Bạn chỉ có thể đặt quân cờ của mình ở cạnh quân cờ của đối thủ. Những ô phát sáng là nơi bạn có thể đặt cờ.
 • Bạn sẽ thắng khi giảm HP của đối thủ xuống 0 trong 15 phút. Nếu bàn cờ hết chỗ, người chiến thắng là người còn nhiều HP nhất.
 • Bạn sẽ mất phần thưởng nếu bỏ lỡ 1 lượt.
 • Game sẽ tự động đi tiếp nếu bạn bỏ lượt.
Ancient Ruins Party Quest (31/7 - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Party Quest Ancient Ruins cùng những kho báu ẩn trong khu tàn tính cổ xưa~
 • Để vào phòng chờ, bạn nhận quest ‘[Adventure] Ancient Ruins Party Quest’ từ icon hình ngôi sao phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Adventurer Spiegelmann trong Adventure Island.
 • Cần tối thiểu 4 người chơi trong party để bắt đầu. Lưu ý: Đây là Cross World Party Quest!
 • Có tổng cộng 5 vòng: mỗi vòng sẽ có một yêu cầu riêng, ví dụ như Tìm cổng dịch chuyển đúng, Giải mã chòm sao để tìm mã số qua vòng, Kích hoạt cần gạt theo đúng thứ tự,...
 • Ở vòng cuối cùng, nhóm của bạn sẽ chiến đấu với boss Ancient Guardian!
 • Bạn chỉ có thể sử dụng các phím Jump và Attack đặc thù cho PQ này.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng tùy thuộc vào thời gian hoàn thành 5 vòng chơi.
 • Ở vòng thưởng, mỗi người chơi sẽ đi vào một cổng dịch chuyển và nhận phần thưởng khác nhau trong hộp kho báu. Mỗi cổng dịch chuyển chỉ chấp nhận 1 người duy nhất.
 • Adventure Coins nhận từ PQ không tính vào lượng Coin tối đa hằng ngày.
 • Top 100 nhóm hoàn thành PQ nhanh nhất sẽ được ghi danh vào bảng xếp hạng!
 • Mỗi người chơi có thể tham gia PQ 5 lần/ngày.

Rewards:

 • Adventure Coins
 • Cross World Party Points
Adventure Bingo (31/7 - 6/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Thời gian bắt đầu: vào phút 15 và 45 mỗi giờ.

 • Nhấp chuột vào lá thư trên đầu để vào Event (nhớ là đứng ở nơi teleport đến được thì mới có thể nhận thư nhé).
 • Event phải có ít nhất 10 người tham gia.

 • Khi vào map event, bạn sẽ được đưa cho một bảng số ngẫu nhiên. Kemdi sẽ gọi mỗi lần 2 số. Số nào giống thì bạn tick vào số đó trên bảng.

 • Nếu đủ một hàng thì click BINGO là bạn chiến thắng.
 • Kemdi sẽ gọi tất cả 50 số. Có tối đa 30 người có thể thắng và xếp theo thứ tự ai BINGO trước thì người đó đứng hạng cao hơn.
 • Không giới hạn số lần tham gia Bingo mỗi ngày.
 • Game sẽ trải qua 3 lần gọi số với phần thưởng riêng biệt như sau (trong game lượng Coin có thể sẽ khác):
  • Top 1: 30 Adventure Coins
  • Top 2 đến 5: 20 Adventure Coins
  • Top 6 đến 10: 10 Adventure Coins
  • Top 11 đến 20: 8 Adventure Coins
  • Top 21 đến 30: Adventure Coins
  • Phần thưởng tham gia (top 31+ hoặc không bingo): Adventure Coins
Adventure Rock-Paper-Scissors (14/8 - 20/8)

Yêu cầu: Lv 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

 • Thời gian bắt đầu: vào phút 15 và 45 mỗi giờ.
 • Nhấp chuột vào lá thư trên đầu để vào Event (nhớ là đứng ở nơi teleport đến được thì mới có thể nhận thư nhé).
 • Bạn sẽ chơi Oẳn tù tì với Kemdi!
 • Mỗi lần chơi sẽ có 3 vòng.
 • Mỗi vòng sẽ có 9 ván Oẳn tù tì.
 • Bạn phải chọn Kéo, Búa, hoặc Bao trong vòng 3 giây. Bạn sẽ bị xử thua nếu không chọn.
 • Bạn bắt đầu ở Tầng 1 của game. Khi thắng, bạn sẽ lên 1 tầng. Khi thua, bạn giảm 1 tầng. Khi hòa, bạn không di chuyển.
 • Khi hết vòng, bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng với Tầng đang đứng.
 • Không giới hạn số lần chơi Rock-Paper-Scissors mỗi ngày.

Phần thưởng:

 • Adventure Coins
One Card (14/8 - 20/8)

Yêu cầu: Lv 61 trở lên (Zero phải hoàn thành Chapter 2).

Để tham gia trò chơi, bạn hãy nói chuyện với NPC Kemdi trong Adventure Island và đợi một chút, hệ thống sẽ tự tìm và ghép đối thủ cho bạn.

gameplay

Trò chơi này khá phức tạp nhưng là trò vui nhất trong tất cả các trò chơi :D. Khi mới vào, bạn sẽ được phát cho 7 lá bài. Nhiệm vụ của bạn là làm sao đó, dùng mưu mẹo, troll bằng bài,… để không còn cầm lá bài nào trong tay thì sẽ là người thắng cuộc.

Do là có khá nhiều lá bài và công năng khác nhau nên Pon sẽ hệ thống lại cho các bạn dễ chơi, dễ hiểu :D.

Giới thiệu các quân bài:

 • Chất của bài: Có 4 chất tương ứng với 4 màu: Xanh biển, Xanh lá, Đỏ, và Vàng.
 • Các quân bài số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Đây là những lá bài thông thường, không có khả năng đặc biệt.
 • attack cards Các quân bài tấn công: Là những quân bài có hình Cung tên, Súng lục, Ngọn lửa, và Thanh kiếm. Dùng để tấn công người chơi khác, người nào bị tấn công sẽ phải rút lên tay số bài tương ứng với số ngọn lửa trên bàn bài.
 • magic cardsCác quân bài hiệu ứng: Có các hiệu ứng: Đổi chất - CHANGE (đổi chất bài từ chất này sang chất khác. Ví dụ: từ Xanh lá qua đỏ), Đánh thêm 1 lá - ONE MORE (Đánh thêm 1 lá bài nữa), Nhảy lượt - JUMP (khi sử dụng lá bài này, lượt của người tiếp theo sẽ bị bỏ qua),  và Đảo chiều - GO BACK (đổi ngược chiều đi của các lượt đánh bài)
 • Các quân bài Cygnus Knights:
  • Mihile Mihile – Màu vàng: Ngăn chặn đòn tấn công vào mình.
  • Oz Blaze Wizard – Màu đỏ: Thêm 5 ngọn lửa lên bàn bài để tấn công người kế tiếp.
  • WA Wind Archer – Màu xanh lá: Bỏ toàn bộ lá bài xanh lá ra khỏi tay của các người chơi.
  • Hawkeye Thunder Breaker – Màu xanh biển: Thêm 2 lá vào tay của các người chơi khác.
  • eckhart Night Walker – Màu tím: Bỏ qua lượt bài của mình. Có thể đánh lá bài này ra mà không cần đúng chất.

Luật chơi:

 • Để có thể đánh bài, bạn cần đánh 1 lá trong tay mà có cùng chất hoặc cùng loại bài. Ví dụ: Trên bàn có con 6 ĐỎ thì bạn phải đánh con 6 trong tay hoặc con có chất ĐỎ. Ngoài ra hệ thống sẽ tự động tô sáng những lá bài nào bạn có thể đánh nên yên tâm nha.
 • Nếu không đánh được bài, bạn phải rút 1 lá từ bộ bài.
 • Nếu bị tấn công, bạn có thể phòng thủ bằng lá Mihile hoặc sử dụng 1 lá tấn công khác có sức mạnh bằng hoặc hơn lá đó.
 • Nếu trên tay có 17 lá thì đồng nghĩa với việc bạn thua trò này rồi đó :3.
 • Nếu bỏ 3 lượt hoặc hơn, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Như đã nói lúc nãy, Nếu trong tay không còn lá nào thì bạn là người thắng cuộc.
 • Trò chơi sẽ kết thúc khi có người về nhất. Thứ hạng Nhì, Ba, Bét sẽ dựa vào số bài trên tay. Người còn ít bài nhất sẽ về Nhì, Nhiều bài thứ hai sẽ về Ba, và ai giữ nhiều bài nhất sẽ về Bét :v.

Phần thưởng:

 • Adventure Coins
Adventurer Appreciation Gift (14/8 - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Bộ phần thưởng dành cho những người chơi tham gia chuỗi event Adventurer Tier!
 • Nhận quest ‘[Adventure] Adventure Appreciation Gift’ từ icon event phía bên trái màn hình hoặc nói chuyện với  Dantes trong map Adventure Island.
 • Bạn phải có một nhân vật có Adventurer Tier để nhận quà.
 • Adventure Appreciation Gift và Tier Title Coupon chỉ nhận được 1 lần trong account.

Phần thưởng:

 • Adventurer Title Coupon: Untradeable. Sử dụng sau August 28 at 12:00 AM UTC để nhận Title tương ứng với Adventurer Tier của bạn.
  • Tenderfoot: Title. Untradeable.
  • Scout: Title. Untradeable, stat biến mất sau 6:59 sáng 25/9/2019. STR/DEX/INT/LUK +10, MaxHP +300, Weapon ATT/Magic ATT +3, Damage +3%, +3% Damage lên Boss, Ignore Defense +3%, Critical Rate +3%.
  • Pioneer: Title. Untradeable, stat biến mất sau 6:59 sáng 25/9/2019. STR/DEX/INT/LUK +15, MaxHP +600, Weapon ATT/Magic ATT +6, Damage +6%, +6% Damage lên Boss, Ignore Defense +6%, Critical Rate +6%.
  • Guide: Title. Untradeable, stat biến mất sau 6:59 sáng 25/9/2019. STR/DEX/INT/LUK +20, MaxHP +900, Weapon ATT/Magic ATT +9, Damage +9%, +9% Damage lên Boss, Ignore Defense +9%, Critical Rate +9%.
  • Trailblazer: Title. Untradeable, stat biến mất sau 6:59 sáng 25/9/2019. STR/DEX/INT/LUK +25, MaxHP +1200, Weapon ATT/Magic ATT +12, Damage +12%, +12% Damage lên Boss, Ignore Defense +12%, Critical Rate +12%.
  • Bushmaster: Title. Untradeable, stat biến mất sau 6:59 sáng 25/9/2019.  TR/DEX/INT/LUK +30, MaxHP +1500, Weapon ATT/Magic ATT +15, Damage +15%, +15% Damage lên Boss, Ignore Defense +15%, Critical Rate +15%.
 • Adventurer Appreciation Gift: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận phần thưởng cho/đến Adventurer Tier cuối cùng của bạn.
  • Tenderfoot:
   • Selective 8 Slot Coupon (x4): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Không tăng slot cho Storage.
   • 2x EXP Coupon (15 min) (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Character Slot Expansion Coupon: Untradeable, HSD: 7 ngày.
  • Scout:
   • Hair Color Coupon (VIP) Ticket: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon (HSD: 3 ngày).
   • Skin Coupon Ticket: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon (HSD: 3 ngày).
   • Prepared Pendant of the Spirit Coupon (14 Day): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon (HSD: 14 ngày).
   • Arcane Symbol Selector Coupon (x10): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • 2x EXP Coupon (15 min) (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Pioneer:
   • Royal Hair Coupon Ticket: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon (HSD: 3 ngày).
   • Royal Face Coupon Ticket: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Sử dụng để nhận Coupon (HSD: 3 ngày).
   • Trait Boost Potion: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Storm Growth Potion (x2): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Special Medal of Honor (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Guide:
   • Adventurer Cape Coupon: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Item is permanent và can be transferred into Cash Inventory.
   • Mysterious Nodestone Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Mysterious Arcane Symbol Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Mysterious Trait Boost Potion Box: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
  • Trailblazer:
   • Eternal Flame of Rebirth: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Master Craftsman’s Cube (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Arcane Symbol Selector Coupon (x20): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Experience Nodestone: Có thể bỏ vào Storage.
  • Bushmaster:
   • Gala Pengy Pet Package: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày. Mở để nhận Gala Pengy pet (HSD: 90 ngày) và Resort Flag (Vĩnh viễn). Có thể bỏ vào Cash Inventory.
   • Typhoon Growth Potion: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Black Rebirth Flame: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Chaos Circulator: Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
   • Meister’s Cube (x3): Có thể bỏ vào Storage, HSD: 7 ngày.
Adventure EXP Pouch (14/8 - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Thêm EXP, thêm vui!
 • Nhận quest ‘[Adventure] Mysterious EXP Pouch’ từ icon event phía bên trái màn hình.
 • Bạn sẽ nhận được Mysterious EXP Pouch. Item này sẽ tự động thu gom EXP cho bạn.
 • Lượng EXP nhận được sẽ phụ thuộc vào level của nhân vật nhận EXP.
 • Item có thể thu gom tối đa lượng EXP trong 12 giờ. Khi không online, hiệu suất thu thập EXP giảm đi khoảng 50%.
 • Click vào nút Collect EXP để nhận EXP.

Phần thưởng:

 • EXP

CÁC EVENT KHÁC

Hero Squad: Immortal Gorgons (24/7 (sau bảo trì) - 21/8)

Yêu cầu: Lv140+ (Zero phải hoàn thành Chapter 2+). Nhân vật phải hoàn thành chuyển nghề lần 4.

 • Hãy lập nên đội cảm tử Hero Squad với các nhân vật có trong account, và cùng nhau lết đít đi quánh ghen với bọn Immortal Gorgons: Stheno, Euryale, và Medusa nào \ :v /
 • Nhận Q ‘[Hero Squad] Immortal Gorgons’ từ icon ngôi sao bên trái màn hình hoặc nói chuyện với NPC Fidan ở Adventure Island.
 • Ban đầu, bạn sẽ tạo được tổ đội bao gồm 2 nhân vật (tùy chọn và đáp ứng yêu cầu). Sau mỗi 30 phút tham gia, bạn sẽ được mở thêm 1 slot cho tổ đội.
 • Bạn chỉ có thể thêm các nhân vật ở cùng trong World vào tổ đội này.
 • Bạn bắt buộc phải có ít nhất 2 nhân vật trong account, khác nghề (Job) và có level 140 hoặc hơn để tham gia. Bạn đăng nhập vào nhân vật nào thì nhân vật đó bắt buộc phải là 1 đứa trong tổ đội (Vd: bạn đăng nhập vào nhân vật Luminous, thì bạn phải thêm nhân vật đó vào team, nếu không thì không thể vào).
 • Khi vào Hero Squad, bạn chỉ có thể điều khiển duy nhất một nhân vật, và bạn có thể chuyển đổi qua lại các nhân vật khác trong lúc chơi.
 • Khi không được điều khiển, các nhân vật đó sẽ không bị sát thương và tự động thi triển các đòn tấn công cố định (do máy tính toán). Chỉ có một số trạng thái bất thường sẽ được áp dụng lên tất cả các nhân vật.
 • Mỗi nhân vật sẽ có khoảng thời gian chơi nhất định. Khi được điều khiển thì thanh thời gian của nhân vật đó sẽ đếm ngược cho đến 0, lúc này, bạn sẽ chuyển sang điều khiển nhân vật khác có lượng thời gian còn lại nhiều nhất trong nhóm.
 • Game sẽ kết thúc khi thời gian điều khiển của tất cả nhân vật trong tổ đội rớt về 0.
 • Nếu nhân vật bị vả sml, tất cả mọi Buff sẽ biến mất và cái mộ bé bé xinh xinh sẽ rớt ngay chỗ bạn bị bọn Boss tán và ở đó cho đến khi bạn sống lại. Sau mỗi lần sml, lượng sát thương gây ra bởi nhân vật này sẽ giảm đi 5%. Bạn không thể chuyển đổi qua nhân vật khác cho đến khi được hồi sinh.
 • Thứ hạng sẽ tùy thuộc vào số điểm mà bạn đạt được. Nếu có cùng số điểm, nhân vật nào được bạn thêm vào trước sẽ hiển thị trước trong bảng xếp hạng. Reboot và Non-Reboot mỗi bên sẽ có bảng xếp hạng riêng.
 • Bạn chỉ có thể nhận quà một lần/account.
 • Bạn có thể nhận đến 15,000 Adventure Points/ngày/world. Bạn sẽ không thể nhận thêm Adventure Points nếu đạt giới hạn ngày ở nhân vật nhận Points.

Phần thưởng:

 • Hàng ngày: Nhận sau khi chơi Immortal Gorgons trong 15 phút với 5 nhân vật, chỉ có thể nhận quà một lần/ngày.
  • Adventure Coins
 • Tuần: Phần thưởng sẽ tùy thuộc vào thứ hạng và bắt buộc bạn phải chơi ít nhất 30 phút trong Immortal Gorgons để nhận quà. Phần thưởng có thể nhận ở bất cứ nhân vật nào ở cùng World.
  • Top 5%
   • Adventure Coins (x450)
   • Adventure Coins (x30) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn.
  • Top 6-10%
   • Adventure Coins (x350)
   • Adventure Coins (x20) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn.
  • Top 11-20%
   • Adventure Coins (x250)
   • Adventure Coins (x10) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn
  • Top 21-40%
   • Adventure Coins (x150)
   • Adventure Coins (x5) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn
  • Top 41-60%
   • Adventure Coins (x90)
   • Adventure Coins (x3) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn.
  • Top 61-80%
   • Adventure Coin (x30)
   • Adventure Coins (x2) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn
  • Top 81-100%
   • Adventure Coin (x10)
   • Adventure Coins (x1) cho mỗi 1% thứ hạng cao hơn.
 • Mùa giải: Phần thưởng sẽ được trao tùy theo thứ hạng cuối cùng mà bạn đạt được khi kết thúc event
  • Top 5%
   • Gorgon Baston: Không thể giao dịch. Không thể cho vào Cash Shop.
   • Immortal Gorgon Throne: Không thể giao dịch.
   • Sleek Slither Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gorgon Legend: Title. Không thể giao dịch.
  • Top 6-10%
   • Immortal Gorgon Throne: Không thể giao dịch.
   • Sleek Slither Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gorgon Master: Title. Không thể giao dịch.
  • Top 11-20%
   • Sleek Slither Damage Skin: Không thể giao dịch, HSD: 7 ngày.
   • Gorgon Destroyer: Title. Không thể giao dịch.
Double Mega Burning Project (24/7 (sau bảo trì) ~ 27/8)

 • Yêu cầu: Nhân vật tạo trong thời gian diễn ra event. Những char tạo trước event này sẽ không thể Burn được. Level 33+ mới nhận được Box. Không áp dụng cho Pathfinder và Zero.
 • Trong đợt event này, mỗi World có thể tạo tối đa 2 nhân vật Mega Burning. 

 • Tạo nhân vật mới và thông báo như trên sẽ hiện ra. Chọn Yes để chuyển nhân vật thành Burning Character.
 • Thay vì mỗi lần lên chỉ có 1 level, lần này bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa. (Vd: Bạn đang ở Level 100 thay vì lên cấp sẽ là Lv101, bạn sẽ được thưởng thêm 2 level nữa là lv103). Và Event này chỉ có tác dụng đối với những char < Lv150.
 • Vào character đã được Burn ở màn hình chọn nhân vật, sau đó nhận Quest [Adventure] 1+2 Level Up! Mega Burning Project! ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình, bạn sẽ nhận thưởng!

 • Phần thưởng:
  • Lv30 Weapon Box: Chỉ mở ra được khi đạt level 30. Bao gồm những món equip level 30 thuộc nhánh nghề của bạn.
  • Mysterious Cryptic Chest: Mở ra bạn sẽ được 1 pet ốc sên (Snail). HSD: 5 tiếng, có khả năng loot item và meso. Không thể hồi sinh. Không thể đưa vào cash shop.
  • Legendary Cryptic Chest: Chỉ mở ra được khi đạt level 100. Bao gồm:
   • Mastery Box (x8): Untradeable.
   • Frozen Hat: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +23 MaxHP/MaxMP +270, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense +293. Slots: 10.
   • Frozen Cape: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +7, Weapon ATT/Magic ATT +7, Defense: +180, Speed +9, Jump +5. Slots: 7.
   • Frozen Suit: Untradeable. Lv: 100. STR/DEX/INT/LUK +27, Weapon ATT/Magic ATT +1, Defense: +315. Slots: 10.
   • Frozen Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được:
    • Frozen Weapon: Untradeable. Req. Lv: 100. Stat tùy thuộc vào nghề của bạn.
   • Frozen Secondary Weapon Box. HSD: 7 ngày, mở ra nhận được:
    • Frozen Secondary Weapon: (ứng với nghề của bạn) Untradeable. Req. Lv: 100.
  • Keep on Burning: Chỉ mở ra được khi đạt level 130. Trong Box có Title Keep on Burning. Không thể giao dịch. HSD: 14 ngày. Lv130. All Stat +10, MaxHP/MP + 400, Weapon/Magic ATT +10, Boss ATT +10%, IED +10% (Ignore Enemy Defense).
Beast Tamer Creation Event (24/7 (sau bảo trì) - 27/8)
 • Bạn có thể tạo Beast Tamer trong thời gian diễn ra event này.
Party Point Merchant Coin Shop (24/7 (sau bảo trì) - 27/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Một số vật phẩm đã được thêm vào Party Point Merchant Coin Shop!
 • Nói chuyện với NPC Pub the Party Point Merchant, để xem những vật phẩm mới.
 • Party Points sẽ reset mỗi 8 tuần. Lần reset tới rơi vào 7:00 sáng ngày 28/8/2019 (giờ VN)
 • Cross World Party Quests có thể tham gia 5 lần/ngày và thêm 3 lần nữa với kĩ năng Guild 'More Party Play'.

Shop bao gồm:

 • Adventure Coin: 1 Coin. Giới hạn lượt mua: 50/ngày. Không thể giao dịch, HSD: 3 ngày.
 • Fury Totem Coupon: 200 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Giới hạn lượt mua: 2.
 • Random Job Damage Skin Box I: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Giao dịch trong account với HSD: 7 ngày.
 • Random Job Damage Skin Box II: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Giao dịch trong account với HSD: 7 ngày.
 • Motley Random Damage Skin Box: 50 Coins. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. Giao dịch trong account với HSD: 7 ngày.
 • Full of Blessings: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Roly Piggy: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Golden Oinker Chair: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Permanent Galloping Piggy Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Obnoxious Display of Wealth Chair Coupon: 1000 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Rice Soup Bath: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Magpie Seesaw Chair Coupon: 500 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Magpie’s Persimmon Tree Chair: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch.
 • Permanent Zilch Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Permanent Bamboodle Mount Coupon: 400 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Permanent Magpie Mount Coupon: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Magpie Nest-egg Mount: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
 • Korean Kite Mount Coupon: 300 Coins. Giới hạn lượt mua: 1. Không thể giao dịch, HSD: 10 ngày. HSD: vĩnh viễn khi sử dụng.
Sunny Sundays (28/7 ~ 28/74/8 ~ 4/811/8 ~ 11/818/8 ~ 18/825/8 ~ 25/8)

Yêu cầu: Lv. 61+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

 • Tuần 1 – 28/7/2019
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force.
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x10)
 • Tuần 2 – 4/8/2019
  • Giảm 30% lượng Coins khi xài ở Adventure Coin Shop.
 • Tuần 3 - 11/8/2019
  • Giảm 50% EXP khi reset Ability
  • Nhân 5x cơ hội nhận được Magnificent Soul khi qui đổi.
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x10)
 • Tuần 4 - 18/8/2019
  • Giảm 30% lượng Coins khi xài ở Adventure Coin Shop.
 • Tuần 5 – 25/8/2019
  • Giảm 30% lượng Meso khi sử dụng Star Force.
  • Arcane Symbol Selector Coupon (x10)
Maplehood Watch (14/8 - 26/8)

Yêu cầu: Lv. 33+ (Zero hoàn thành Chapter 2+).

Nhận Quest [Maplehood Watch] Not in My Neighborhood ở icon ngôi sao phía bên trái màn hình để tham gia event.

Nên sử dụng khả năng share đồ Cash giữa các nhân vật cùng nhánh để nhận được nhiều quà nhất. Các nhánh bao gồm:

 • Explorer, Dual Blade, Cannoneer, Jett, Pathfinder.
 • Knights of Cygnus, Mihile.
 • Resistance, Demon, Xenon.
 • Heroes: Mercedes, Aran, Phantom, Luminous, Evan, Shade.
 • Sengoku: Kanna, Hayato
 • Nova: Kaiser, Angelic Buster, Cadena
 • Zero chơi 1 mình.
 • Kinesis chơi 1 mình nốt.
 • Beast Tamer 1 mình luôn.
 • Flora: Illium, Ark.

Lịch Event: Một ngày bắt đầu từ 7:00 sáng và kết thúc vào 6:59 sáng hôm sau giờ VN.

 • Gachapon Day (14/8 & 21/8)
  • Nhận Quest [Maplehood Watch] Gachapon Giveaway. Yêu cầu: Săn 200 monsters trong khoảng level.
  • Có thể làm 3 lần cho mỗi nhân vật.
  • Phần thưởng:
   • Maplehood Watch Gachapon x5 (Mở để nhận 1 item bất kỳ)
    • Item mới cho đợt này: X Weapon/Accessory/Pet Equipment ScrollsSchool Bus ChairImperial Cygnus Feast Chair, và Sparkling Maple Chair, ...
   • Maplehood Watch Avatar Box x3 (Vào Cash Shop để mở Box, nhận 1 item Cash vĩnh viễn)
    • Item mới cho đợt này: Pop Star Long Coat (F)Red Phoenix Weapon, ...
  • TIPS: Avatar Box có thể share được giữa các nhân vật cùng nhánh!
 • Enhancement Day (17/8 & 24/8)
  • Nhận Quest [Maplehood Watch] New and Enhanced. Săn 200 monsters trong khoảng level .
  • Có thể làm 2 lần cho mỗi nhân vật.
  • Phần thưởng:
   • [Non-Reboot] Platinum Scissors of Karma x1
   • [Reboot] Red Cube x1
   • Miracle Circulator x1.
 • Beauty Day (19/8 & 26/8)
  • Nhận Quest [Maplehood Watch] Beautification Bonanza. Yêu cầu: Săn Monsters trong khoảng level và thu thập Maplehood Watch Coupon Fragments.
  • Có thể làm 3 lần cho mỗi nhân vật.
  • Phần thưởng:
   • Maplehood Watch Hair Coupon x1 (không cho vào Cash Invetory được)
    • Style: Windblown Wave Hair (M), Eve Hair (F),...
   • Maplehood Watch Face Coupon x1 (không cho vào Cash Invetory được)
    • Style: Clear Face (M), Bling Bling Face (F),...
Spell Trace Fever Time (16/8 ~ 18/8)

 • Đây là khoảng thời gian khi sử dụng Spell Trace để ép đồ sẽ được tăng tỷ lệ thành công:
  • Scroll 70% -> 95%
  • Scroll 30% -> 45%
  • Scroll 15% -> 25%
 • Đối với Scroll đặc biệt từ Spell Trace:
  • Clean Slate Scroll: 5% -> 10%
  • Innocence Scroll: 30% -> 45%
 • Thời gian: -Giờ VN-
  • Ngày 16/8  (Thứ 6)
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 17/8 (Thứ 7)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng
   • 3:00 chiều – 5:00 chiều
  • Ngày 18/8 (Chủ nhật)
   • 1:00 sáng – 3:00 sáng
   • 9:00 sáng – 11:00 sáng

Approx. 7,600 words Translated by zBlackwing & Kinn9 w/ ♥