BIG CMN UPDATE!! Đây là đợt update mà tất cả Maplers trong Maple World (và cả sự trợ giúp của thế giới khác) hợp sức lại chống thế lực tà ác nhất từ trước đến nay: Black Mage! Hòa mình và chuỗi nhiệm vụ tăng cường sức mạnh và lòng kiên định của Maple Alliance để có đủ khả năng chiến thắng Black Mage – mối đe dọa với Maple World. Chuỗi nhiệm vụ này chỉ xảy ra 1 lần duy nhất, như là một biến cố lớn trong lịch sử Maple, nên tranh thủ tham gia kẻo lỡ nhé! Phần thưởng thì khỏi nói, quá nhiều, quá ngon 😉

UPDATE MỚI

Maple Alliance Outpost
Determination Gauge
World Gauge
Alliance Rank
Alliance Skills
Alliance Support
Messenger of Darkness
Living Chains
Moonbridge

UPDATE KHÁC

Skill Updates
Leveling Up Revamp
A Better Maple
Thay đổi khác
Display Resolution Changes
Bug Fixes
Known Issues

MAPLE ALLIANCE EVENTS

Gathering of Heroes (14/11 ~ 28/11 | nhận thưởng: 06/12 ~ 20/12)
Defense Mission: Scattered Determination
Defense Mission: Save the Soldiers
Defense Mission: Help from Above
Alliance Supply Depot (28/11 ~ 31/01)

CÁC EVENT MỚI KHÁC

Tera Burning Project (14/11 ~ 23/1)
Zero Character Creation (14/11 ~ 22/01)
Maple Relay (14/11 ~ 18/12)
Sunny Sunday Perk (18/11 & 25/11 & 02/12 & 09/12)

Bài viết gồm khoảng 9000 chữ (không tính phần bug fix) và tốn khoảng 8h để hoàn tất.

Dưới sự hợp tác dịch của PonPon#0478Kinn9#7870

Happy Mapling~

zBlackwing

để đây cho nhớ