Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn chi tiết về hệ thống Potential của MapleStory (Global), bao gồm các tính năng, item liên quan (Scroll, Stamp, Cube) và cách tìm những item đó.

Đọc tiếp