Dưới đây là bảng thống kê những thành phần lừa đảo của GMS (Global MapleStory)

TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAO DỊCH VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN NÀY