Pool APool BPool CPool D – Pool E

.

Pool E

.

040001 – STR: Tăng STR

1 STR: +8
2 STR: +8
3 STR: +10
4 STR: +10
5 STR: +12
6 STR: +12
7 STR: +14
8 STR: +14
9 STR: +16
10 STR: +16
11 STR: +18
12 STR: +18
13 STR: +18
14 STR: +18
15 STR: +18
16 STR: +18
17 STR: +18
18 STR: +18
19 STR: +18
20 STR: +18

040002 – DEX: Tăng DEX

1 DEX: +8
2 DEX: +8
3 DEX: +10
4 DEX: +10
5 DEX: +12
6 DEX: +12
7 DEX: +14
8 DEX: +14
9 DEX: +16
10 DEX: +16
11 DEX: +18
12 DEX: +18
13 DEX: +18
14 DEX: +18
15 DEX: +18
16 DEX: +18
17 DEX: +18
18 DEX: +18
19 DEX: +18
20 DEX: +18

040003 – INT: Tăng INT

1 INT: +8
2 INT: +8
3 INT: +10
4 INT: +10
5 INT: +12
6 INT: +12
7 INT: +14
8 INT: +14
9 INT: +16
10 INT: +16
11 INT: +18
12 INT: +18
13 INT: +18
14 INT: +18
15 INT: +18
16 INT: +18
17 INT: +18
18 INT: +18
19 INT: +18
20 INT: +18

040004 – LUK: Tăng LUK

1 LUK: +8
2 LUK: +8
3 LUK: +10
4 LUK: +10
5 LUK: +12
6 LUK: +12
7 LUK: +14
8 LUK: +14
9 LUK: +16
10 LUK: +16
11 LUK: +18
12 LUK: +18
13 LUK: +18
14 LUK: +18
15 LUK: +18
16 LUK: +18
17 LUK: +18
18 LUK: +18
19 LUK: +18
20 LUK: +18

040005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa

1 MaxHP: +25
2 MaxHP: +50
3 MaxHP: +75
4 MaxHP: +100
5 MaxHP: +125
6 MaxHP: +150
7 MaxHP: +175
8 MaxHP: +200
9 MaxHP: +225
10 MaxHP: +250
11 MaxHP: +275
12 MaxHP: +300
13 MaxHP: +300
14 MaxHP: +300
15 MaxHP: +300
16 MaxHP: +300
17 MaxHP: +300
18 MaxHP: +300
19 MaxHP: +300
20 MaxHP: +300

040006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa

1 MaxMP: +25
2 MaxMP: +50
3 MaxMP: +75
4 MaxMP: +100
5 MaxMP: +125
6 MaxMP: +150
7 MaxMP: +175
8 MaxMP: +200
9 MaxMP: +225
10 MaxMP: +250
11 MaxMP: +275
12 MaxMP: +300
13 MaxMP: +300
14 MaxMP: +300
15 MaxMP: +300
16 MaxMP: +300
17 MaxMP: +300
18 MaxMP: +300
19 MaxMP: +300
20 MaxMP: +300

040007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +8
2 Accuracy: +16
3 Accuracy: +24
4 Accuracy: +32
5 Accuracy: +40
6 Accuracy: +48
7 Accuracy: +56
8 Accuracy: +64
9 Accuracy: +72
10 Accuracy: +80
11 Accuracy: +88
12 Accuracy: +96
13 Accuracy: +96
14 Accuracy: +96
15 Accuracy: +96
16 Accuracy: +96
17 Accuracy: +96
18 Accuracy: +96
19 Accuracy: +96
20 Accuracy: +96

040008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +8
2 Avoidability: +16
3 Avoidability: +24
4 Avoidability: +32
5 Avoidability: +40
6 Avoidability: +48
7 Avoidability: +56
8 Avoidability: +64
9 Avoidability: +72
10 Avoidability: +80
11 Avoidability: +88
12 Avoidability: +96
13 Avoidability: +96
14 Avoidability: +96
15 Avoidability: +96
16 Avoidability: +96
17 Avoidability: +96
18 Avoidability: +96
19 Avoidability: +96
20 Avoidability: +96

040009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

Loại vật phẩm: Giày

1 Movement Speed: +8
2 Movement Speed: +8
3 Movement Speed: +8
4 Movement Speed: +10
5 Movement Speed: +10
6 Movement Speed: +10
7 Movement Speed: +10
8 Movement Speed: +12
9 Movement Speed: +12
10 Movement Speed: +12
11 Movement Speed: +12
12 Movement Speed: +14
13 Movement Speed: +14
14 Movement Speed: +14
15 Movement Speed: +14
16 Movement Speed: +14
17 Movement Speed: +14
18 Movement Speed: +14
19 Movement Speed: +14
20 Movement Speed: +14

040010 – Jump: Tăng Lực nhảy

Loại vật phẩm: Giày

1 Jump: +8
2 Jump: +8
3 Jump: +8
4 Jump: +10
5 Jump: +10
6 Jump: +10
7 Jump: +10
8 Jump: +12
9 Jump: +12
10 Jump: +12
11 Jump: +12
12 Jump: +14
13 Jump: +14
14 Jump: +14
15 Jump: +14
16 Jump: +14
17 Jump: +14
18 Jump: +14
19 Jump: +14
20 Jump: +14

040011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +8
2 ATT: +8
3 ATT: +10
4 ATT: +10
5 ATT: +12
6 ATT: +12
7 ATT: +14
8 ATT: +14
9 ATT: +16
10 ATT: +16
11 ATT: +18
12 ATT: +18
13 ATT: +18
14 ATT: +18
15 ATT: +18
16 ATT: +18
17 ATT: +18
18 ATT: +18
19 ATT: +18
20 ATT: +18

040012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +8
2 Magic ATT: +8
3 Magic ATT: +10
4 Magic ATT: +10
5 Magic ATT: +12
6 Magic ATT: +12
7 Magic ATT: +14
8 Magic ATT: +14
9 Magic ATT: +16
10 Magic ATT: +16
11 Magic ATT: +18
12 Magic ATT: +18
13 Magic ATT: +18
14 Magic ATT: +18
15 Magic ATT: +18
16 Magic ATT: +18
17 Magic ATT: +18
18 Magic ATT: +18
19 Magic ATT: +18
20 Magic ATT: +18

040013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +25
2 Weapon DEF: +50
3 Weapon DEF: +75
4 Weapon DEF: +100
5 Weapon DEF: +125
6 Weapon DEF: +150
7 Weapon DEF: +175
8 Weapon DEF: +200
9 Weapon DEF: +225
10 Weapon DEF: +250
11 Weapon DEF: +275
12 Weapon DEF: +300
13 Weapon DEF: +300
14 Weapon DEF: +300
15 Weapon DEF: +300
16 Weapon DEF: +300
17 Weapon DEF: +300
18 Weapon DEF: +300
19 Weapon DEF: +300
20 Weapon DEF: +300

040014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +25
2 Magic DEF: +50
3 Magic DEF: +75
4 Magic DEF: +100
5 Magic DEF: +125
6 Magic DEF: +150
7 Magic DEF: +175
8 Magic DEF: +200
9 Magic DEF: +225
10 Magic DEF: +250
11 Magic DEF: +275
12 Magic DEF: +300
13 Magic DEF: +300
14 Magic DEF: +300
15 Magic DEF: +300
16 Magic DEF: +300
17 Magic DEF: +300
18 Magic DEF: +300
19 Magic DEF: +300
20 Magic DEF: +300

040041 – STR: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR: +6%
2 STR: +6%
3 STR: +6%
4 STR: +9%
5 STR: +9%
6 STR: +9%
7 STR: +9%
8 STR: +12%
9 STR: +12%
10 STR: +12%
11 STR: +12%
12 STR: +12%
13 STR: +12%
14 STR: +12%
15 STR: +12%
16 STR: +12%
17 STR: +12%
18 STR: +12%
19 STR: +12%
20 STR: +12%

040042 – DEX: Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX: +6%
2 DEX: +6%
3 DEX: +6%
4 DEX: +9%
5 DEX: +9%
6 DEX: +9%
7 DEX: +9%
8 DEX: +12%
9 DEX: +12%
10 DEX: +12%
11 DEX: +12%
12 DEX: +12%
13 DEX: +12%
14 DEX: +12%
15 DEX: +12%
16 DEX: +12%
17 DEX: +12%
18 DEX: +12%
19 DEX: +12%
20 DEX: +12%

040043 – INT: Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT: +6%
2 INT: +6%
3 INT: +6%
4 INT: +9%
5 INT: +9%
6 INT: +9%
7 INT: +9%
8 INT: +12%
9 INT: +12%
10 INT: +12%
11 INT: +12%
12 INT: +12%
13 INT: +12%
14 INT: +12%
15 INT: +12%
16 INT: +12%
17 INT: +12%
18 INT: +12%
19 INT: +12%
20 INT: +12%

040044 – LUK: Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK: +6%
2 LUK: +6%
3 LUK: +6%
4 LUK: +9%
5 LUK: +9%
6 LUK: +9%
7 LUK: +9%
8 LUK: +12%
9 LUK: +12%
10 LUK: +12%
11 LUK: +12%
12 LUK: +12%
13 LUK: +12%
14 LUK: +12%
15 LUK: +12%
16 LUK: +12%
17 LUK: +12%
18 LUK: +12%
19 LUK: +12%
20 LUK: +12%

040045 – MaxHP: Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxHP: +6%
2 MaxHP: +6%
3 MaxHP: +6%
4 MaxHP: +9%
5 MaxHP: +9%
6 MaxHP: +9%
7 MaxHP: +9%
8 MaxHP: +12%
9 MaxHP: +12%
10 MaxHP: +12%
11 MaxHP: +12%
12 MaxHP: +12%
13 MaxHP: +12%
14 MaxHP: +12%
15 MaxHP: +12%
16 MaxHP: +12%
17 MaxHP: +12%
18 MaxHP: +12%
19 MaxHP: +12%
20 MaxHP: +12%

040046 – MaxMP: Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxMP: +6%
2 MaxMP: +6%
3 MaxMP: +6%
4 MaxMP: +9%
5 MaxMP: +9%
6 MaxMP: +9%
7 MaxMP: +9%
8 MaxMP: +12%
9 MaxMP: +12%
10 MaxMP: +12%
11 MaxMP: +12%
12 MaxMP: +12%
13 MaxMP: +12%
14 MaxMP: +12%
15 MaxMP: +12%
16 MaxMP: +12%
17 MaxMP: +12%
18 MaxMP: +12%
19 MaxMP: +12%
20 MaxMP: +12%

040047 – Accuracy: Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy: +6%
2 Accuracy: +6%
3 Accuracy: +6%
4 Accuracy: +9%
5 Accuracy: +9%
6 Accuracy: +9%
7 Accuracy: +9%
8 Accuracy: +12%
9 Accuracy: +12%
10 Accuracy: +12%
11 Accuracy: +12%
12 Accuracy: +12%
13 Accuracy: +12%
14 Accuracy: +12%
15 Accuracy: +12%
16 Accuracy: +12%
17 Accuracy: +12%
18 Accuracy: +12%
19 Accuracy: +12%
20 Accuracy: +12%

040048 – Avoidability: Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability: +6%
2 Avoidability: +6%
3 Avoidability: +6%
4 Avoidability: +9%
5 Avoidability: +9%
6 Avoidability: +9%
7 Avoidability: +9%
8 Avoidability: +12%
9 Avoidability: +12%
10 Avoidability: +12%
11 Avoidability: +12%
12 Avoidability: +12%
13 Avoidability: +12%
14 Avoidability: +12%
15 Avoidability: +12%
16 Avoidability: +12%
17 Avoidability: +12%
18 Avoidability: +12%
19 Avoidability: +12%
20 Avoidability: +12%

040051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +6%
2 ATT: +6%
3 ATT: +6%
4 ATT: +9%
5 ATT: +9%
6 ATT: +9%
7 ATT: +9%
8 ATT: +12%
9 ATT: +12%
10 ATT: +12%
11 ATT: +12%
12 ATT: +12%
13 ATT: +12%
14 ATT: +12%
15 ATT: +12%
16 ATT: +12%
17 ATT: +12%
18 ATT: +12%
19 ATT: +12%
20 ATT: +12%

040052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +6%
2 Magic ATT: +6%
3 Magic ATT: +6%
4 Magic ATT: +9%
5 Magic ATT: +9%
6 Magic ATT: +9%
7 Magic ATT: +9%
8 Magic ATT: +12%
9 Magic ATT: +12%
10 Magic ATT: +12%
11 Magic ATT: +12%
12 Magic ATT: +12%
13 Magic ATT: +12%
14 Magic ATT: +12%
15 Magic ATT: +12%
16 Magic ATT: +12%
17 Magic ATT: +12%
18 Magic ATT: +12%
19 Magic ATT: +12%
20 Magic ATT: +12%

040053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +6%
2 Weapon DEF: +6%
3 Weapon DEF: +6%
4 Weapon DEF: +9%
5 Weapon DEF: +9%
6 Weapon DEF: +9%
7 Weapon DEF: +9%
8 Weapon DEF: +12%
9 Weapon DEF: +12%
10 Weapon DEF: +12%
11 Weapon DEF: +12%
12 Weapon DEF: +12%
13 Weapon DEF: +12%
14 Weapon DEF: +12%
15 Weapon DEF: +12%
16 Weapon DEF: +12%
17 Weapon DEF: +12%
18 Weapon DEF: +12%
19 Weapon DEF: +12%
20 Weapon DEF: +12%

040054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +6%
2 Magic DEF: +6%
3 Magic DEF: +6%
4 Magic DEF: +9%
5 Magic DEF: +9%
6 Magic DEF: +9%
7 Magic DEF: +9%
8 Magic DEF: +12%
9 Magic DEF: +12%
10 Magic DEF: +12%
11 Magic DEF: +12%
12 Magic DEF: +12%
13 Magic DEF: +12%
14 Magic DEF: +12%
15 Magic DEF: +12%
16 Magic DEF: +12%
17 Magic DEF: +12%
18 Magic DEF: +12%
19 Magic DEF: +12%
20 Magic DEF: +12%

040055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +6%
2 Critical Rate: +6%
3 Critical Rate: +6%
4 Critical Rate: +9%
5 Critical Rate: +9%
6 Critical Rate: +9%
7 Critical Rate: +9%
8 Critical Rate: +12%
9 Critical Rate: +12%
10 Critical Rate: +12%
11 Critical Rate: +12%
12 Critical Rate: +12%
13 Critical Rate: +12%
14 Critical Rate: +12%
15 Critical Rate: +12%
16 Critical Rate: +12%
17 Critical Rate: +12%
18 Critical Rate: +12%
19 Critical Rate: +12%
20 Critical Rate: +12%

040056 – Min Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối thiểu

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Găng tay

1 Min Crit Damage: +3%
2 Min Crit Damage: +3%
3 Min Crit Damage: +6%
4 Min Crit Damage: +6%
5 Min Crit Damage: +9%
6 Min Crit Damage: +9%
7 Min Crit Damage: +12%
8 Min Crit Damage: +12%
9 Min Crit Damage: +15%
10 Min Crit Damage: +15%
11 Min Crit Damage: +15%
12 Min Crit Damage: +15%
13 Min Crit Damage: +15%
14 Min Crit Damage: +15%
15 Min Crit Damage: +15%
16 Min Crit Damage: +15%
17 Min Crit Damage: +15%
18 Min Crit Damage: +15%
19 Min Crit Damage: +15%
20 Min Crit Damage: +15%

040057 – Max Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối đa

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Găng tay

1 Max Crit Damage: +3%
2 Max Crit Damage: +3%
3 Max Crit Damage: +6%
4 Max Crit Damage: +6%
5 Max Crit Damage: +9%
6 Max Crit Damage: +9%
7 Max Crit Damage: +12%
8 Max Crit Damage: +12%
9 Max Crit Damage: +15%
10 Max Crit Damage: +15%
11 Max Crit Damage: +15%
12 Max Crit Damage: +15%
13 Max Crit Damage: +15%
14 Max Crit Damage: +15%
15 Max Crit Damage: +15%
16 Max Crit Damage: +15%
17 Max Crit Damage: +15%
18 Max Crit Damage: +15%
19 Max Crit Damage: +15%
20 Max Crit Damage: +15%

040070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +6%
2 Total Damage: +6%
3 Total Damage: +6%
4 Total Damage: +9%
5 Total Damage: +9%
6 Total Damage: +9%
7 Total Damage: +9%
8 Total Damage: +12%
9 Total Damage: +12%
10 Total Damage: +12%
11 Total Damage: +12%
12 Total Damage: +12%
13 Total Damage: +12%
14 Total Damage: +12%
15 Total Damage: +12%
16 Total Damage: +12%
17 Total Damage: +12%
18 Total Damage: +12%
19 Total Damage: +12%
20 Total Damage: +12%

040081 – All Stats: Tăng STR

1 All Stats: +4
2 All Stats: +4
3 All Stats: +4
4 All Stats: +8
5 All Stats: +8
6 All Stats: +8
7 All Stats: +8
8 All Stats: +12
9 All Stats: +12
10 All Stats: +12
11 All Stats: +12
12 All Stats: +12
13 All Stats: +12
14 All Stats: +12
15 All Stats: +12
16 All Stats: +12
17 All Stats: +12
18 All Stats: +12
19 All Stats: +12
20 All Stats: +12

040086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 All Stats: +3%
2 All Stats: +3%
3 All Stats: +3%
4 All Stats: +6%
5 All Stats: +6%
6 All Stats: +6%
7 All Stats: +6%
8 All Stats: +9%
9 All Stats: +9%
10 All Stats: +9%
11 All Stats: +9%
12 All Stats: +9%
13 All Stats: +9%
14 All Stats: +9%
15 All Stats: +9%
16 All Stats: +9%
17 All Stats: +9%
18 All Stats: +9%
19 All Stats: +9%
20 All Stats: +9%

040106 – All Skills: Tăng cấp độ của mọi kĩ năng (trừ kĩ năng của Beginner)

Cấp độ yêu cầu: 30
Loại vật phẩm: Mũ

1 All Skills: +2 Levels
2 All Skills: +2 Levels
3 All Skills: +2 Levels
4 All Skills: +2 Levels
5 All Skills: +2 Levels
6 All Skills: +2 Levels
7 All Skills: +2 Levels
8 All Skills: +2 Levels
9 All Skills: +2 Levels
10 All Skills: +2 Levels
11 All Skills: +2 Levels
12 All Skills: +2 Levels
13 All Skills: +2 Levels
14 All Skills: +2 Levels
15 All Skills: +2 Levels
16 All Skills: +2 Levels
17 All Skills: +2 Levels
18 All Skills: +2 Levels
19 All Skills: +2 Levels
20 All Skills: +2 Levels

040107 – All Skills: Tăng cấp độ của mọi kĩ năng (trừ kĩ năng của Beginner)

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Mũ

1 All Skills: +3 Levels
2 All Skills: +3 Levels
3 All Skills: +3 Levels
4 All Skills: +3 Levels
5 All Skills: +3 Levels
6 All Skills: +3 Levels
7 All Skills: +3 Levels
8 All Skills: +3 Levels
9 All Skills: +3 Levels
10 All Skills: +3 Levels
11 All Skills: +3 Levels
12 All Skills: +3 Levels
13 All Skills: +3 Levels
14 All Skills: +3 Levels
15 All Skills: +3 Levels
16 All Skills: +3 Levels
17 All Skills: +3 Levels
18 All Skills: +3 Levels
19 All Skills: +3 Levels
20 All Skills: +3 Levels

040111 – Tăng Khả năng Kháng Thuộc tính

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 All Elemental Resistances: +5%
2 All Elemental Resistances: +5%
3 All Elemental Resistances: +5%
4 All Elemental Resistances: +5%
5 All Elemental Resistances: +5%
6 All Elemental Resistances: +5%
7 All Elemental Resistances: +5%
8 All Elemental Resistances: +10%
9 All Elemental Resistances: +10%
10 All Elemental Resistances: +10%
11 All Elemental Resistances: +10%
12 All Elemental Resistances: +10%
13 All Elemental Resistances: +10%
14 All Elemental Resistances: +10%
15 All Elemental Resistances: +10%
16 All Elemental Resistances: +10%
17 All Elemental Resistances: +10%
18 All Elemental Resistances: +10%
19 All Elemental Resistances: +10%
20 All Elemental Resistances: +10%

040116 – Tăng Khả năng Kháng Trạng thái bất thường

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Bottoms

1 Abnormal Status Resistance: +5%
2 Abnormal Status Resistance: +5%
3 Abnormal Status Resistance: +5%
4 Abnormal Status Resistance: +5%
5 Abnormal Status Resistance: +5%
6 Abnormal Status Resistance: +5%
7 Abnormal Status Resistance: +5%
8 Abnormal Status Resistance: +10%
9 Abnormal Status Resistance: +10%
10 Abnormal Status Resistance: +10%
11 Abnormal Status Resistance: +10%
12 Abnormal Status Resistance: +10%
13 Abnormal Status Resistance: +10%
14 Abnormal Status Resistance: +10%
15 Abnormal Status Resistance: +10%
16 Abnormal Status Resistance: +10%
17 Abnormal Status Resistance: +10%
18 Abnormal Status Resistance: +10%
19 Abnormal Status Resistance: +10%
20 Abnormal Status Resistance: +10%

040291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 35% of the enemy’s DEF when attacking.

040292 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 40% of the enemy’s DEF when attacking.

040356 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương (tính theo tỉ lệ %) khi bị tấn công

Cấp độ yêu cầu: 20
Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
2 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
3 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
4 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
5 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
6 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
7 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
8 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
9 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
10 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
11 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
12 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
13 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
14 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
15 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
16 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
17 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
18 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
19 10% chance to ignore 20% damage when attacked.
20 10% chance to ignore 20% damage when attacked.

040357 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương (tính theo tỉ lệ %) khi bị tấn công

Cấp độ yêu cầu: 40
Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
2 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
3 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
4 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
5 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
6 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
7 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
8 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
9 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
10 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
11 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
12 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
13 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
14 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
15 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
16 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
17 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
18 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
19 10% chance to ignore 40% damage when attacked.
20 10% chance to ignore 40% damage when attacked.

040366 – Trở nên Bất khả chiến bại thêm một lúc khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
2 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
3 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
4 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
5 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
6 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
7 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
8 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
9 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
10 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
11 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
12 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
13 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
14 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
15 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
16 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
17 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
18 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
19 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.
20 Invincible for 3 more seconds after getting attacked.

040371 – Cơ hội trở nên Bất bại trong một khoảng thời gian khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 4% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
2 4% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
3 4% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
4 4% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
5 4% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
6 4% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
7 4% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
8 4% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
9 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
10 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
11 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
12 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
13 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
14 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
15 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
16 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
17 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
18 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
19 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
20 4% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.

040376 – Cơ hội Phản một lượng Sát thương về lại mục tiêu

Loại vật phẩm: Bottoms

1 10% chance to reflect 20% damage.
2 10% chance to reflect 20% damage.
3 10% chance to reflect 20% damage.
4 10% chance to reflect 35% damage.
5 10% chance to reflect 35% damage.
6 20% chance to reflect 35% damage.
7 20% chance to reflect 35% damage.
8 20% chance to reflect 50% damage.
9 20% chance to reflect 50% damage.
10 20% chance to reflect 50% damage.
11 30% chance to reflect 50% damage.
12 30% chance to reflect 50% damage.
13 30% chance to reflect 50% damage.
14 30% chance to reflect 50% damage.
15 30% chance to reflect 50% damage.
16 30% chance to reflect 50% damage.
17 30% chance to reflect 50% damage.
18 30% chance to reflect 50% damage.
19 30% chance to reflect 50% damage.
20 30% chance to reflect 50% damage.

040377 – Cơ hội Phản một lượng Sát thương về lại mục tiêu

Loại vật phẩm: Bottoms

1 10% chance to reflect 30% damage.
2 10% chance to reflect 30% damage.
3 10% chance to reflect 30% damage.
4 10% chance to reflect 50% damage.
5 10% chance to reflect 50% damage.
6 20% chance to reflect 50% damage.
7 20% chance to reflect 50% damage.
8 20% chance to reflect 70% damage.
9 20% chance to reflect 70% damage.
10 20% chance to reflect 70% damage.
11 30% chance to reflect 70% damage.
12 30% chance to reflect 70% damage.
13 30% chance to reflect 70% damage.
14 30% chance to reflect 70% damage.
15 30% chance to reflect 70% damage.
16 30% chance to reflect 70% damage.
17 30% chance to reflect 70% damage.
18 30% chance to reflect 70% damage.
19 30% chance to reflect 70% damage.
20 30% chance to reflect 70% damage.

040501 – Skill MP Cost: Giảm MP tiêu tốn khi sử dụng kĩ năng

Loại vật phẩm: Accessories

1 Skill MP Cost: -5%
2 Skill MP Cost: -5%
3 Skill MP Cost: -5%
4 Skill MP Cost: -5%
5 Skill MP Cost: -5%
6 Skill MP Cost: -10%
7 Skill MP Cost: -10%
8 Skill MP Cost: -10%
9 Skill MP Cost: -10%
10 Skill MP Cost: -10%
11 Skill MP Cost: -15%
12 Skill MP Cost: -15%
13 Skill MP Cost: -15%
14 Skill MP Cost: -15%
15 Skill MP Cost: -15%
16 Skill MP Cost: -15%
17 Skill MP Cost: -15%
18 Skill MP Cost: -15%
19 Skill MP Cost: -15%
20 Skill MP Cost: -15%

040502 – Skill MP Cost: Giảm MP tiêu tốn khi sử dụng kĩ năng

Loại vật phẩm: Accessories

1 Skill MP Cost: -10%
2 Skill MP Cost: -10%
3 Skill MP Cost: -10%
4 Skill MP Cost: -10%
5 Skill MP Cost: -10%
6 Skill MP Cost: -20%
7 Skill MP Cost: -20%
8 Skill MP Cost: -20%
9 Skill MP Cost: -20%
10 Skill MP Cost: -20%
11 Skill MP Cost: -30%
12 Skill MP Cost: -30%
13 Skill MP Cost: -30%
14 Skill MP Cost: -30%
15 Skill MP Cost: -30%
16 Skill MP Cost: -30%
17 Skill MP Cost: -30%
18 Skill MP Cost: -30%
19 Skill MP Cost: -30%
20 Skill MP Cost: -30%

040551 – HP Recovery Items and Skills: Tăng hiệu quả Hồi phục HP của Vật phẩm và Kĩ năng

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 HP Recovery Items and Skills: +20%
2 HP Recovery Items and Skills: +20%
3 HP Recovery Items and Skills: +20%
4 HP Recovery Items and Skills: +30%
5 HP Recovery Items and Skills: +30%
6 HP Recovery Items and Skills: +30%
7 HP Recovery Items and Skills: +30%
8 HP Recovery Items and Skills: +40%
9 HP Recovery Items and Skills: +40%
10 HP Recovery Items and Skills: +40%
11 HP Recovery Items and Skills: +40%
12 HP Recovery Items and Skills: +40%
13 HP Recovery Items and Skills: +40%
14 HP Recovery Items and Skills: +40%
15 HP Recovery Items and Skills: +40%
16 HP Recovery Items and Skills: +40%
17 HP Recovery Items and Skills: +40%
18 HP Recovery Items and Skills: +40%
19 HP Recovery Items and Skills: +40%
20 HP Recovery Items and Skills: +40%

040556 – Skill Cooldown: Giảm Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng (có thể giảm tới 5 giây)

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Mũ

1 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
2 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
3 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
4 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
5 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
6 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
7 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
8 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
9 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
10 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
11 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
12 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
13 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
14 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
15 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
16 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
17 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
18 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
19 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)
20 Skill Cooldown: -1 sec. \n(up to 5 sec.)

040557 – Skill Cooldown: Giảm Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng (có thể giảm tới 5 giây)

Cấp độ yêu cầu: 120
Loại vật phẩm: Mũ

1 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
2 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
3 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
4 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
5 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
6 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
7 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
8 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
9 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
10 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
11 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
12 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
13 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
14 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
15 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
16 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
17 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
18 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
19 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)
20 Skill Cooldown: -2 sec. \n(up to 5 sec.)

040601 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +30%
2 Damage to Bosses: +30%
3 Damage to Bosses: +30%
4 Damage to Bosses: +30%
5 Damage to Bosses: +30%
6 Damage to Bosses: +30%
7 Damage to Bosses: +30%
8 Damage to Bosses: +30%
9 Damage to Bosses: +30%
10 Damage to Bosses: +30%
11 Damage to Bosses: +30%
12 Damage to Bosses: +30%
13 Damage to Bosses: +30%
14 Damage to Bosses: +30%
15 Damage to Bosses: +30%
16 Damage to Bosses: +30%
17 Damage to Bosses: +30%
18 Damage to Bosses: +30%
19 Damage to Bosses: +30%
20 Damage to Bosses: +30%

040602 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +35%
2 Damage to Bosses: +35%
3 Damage to Bosses: +35%
4 Damage to Bosses: +35%
5 Damage to Bosses: +35%
6 Damage to Bosses: +35%
7 Damage to Bosses: +35%
8 Damage to Bosses: +35%
9 Damage to Bosses: +35%
10 Damage to Bosses: +35%
11 Damage to Bosses: +35%
12 Damage to Bosses: +35%
13 Damage to Bosses: +35%
14 Damage to Bosses: +35%
15 Damage to Bosses: +35%
16 Damage to Bosses: +35%
17 Damage to Bosses: +35%
18 Damage to Bosses: +35%
19 Damage to Bosses: +35%
20 Damage to Bosses: +35%

040603 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +40%
2 Damage to Bosses: +40%
3 Damage to Bosses: +40%
4 Damage to Bosses: +40%
5 Damage to Bosses: +40%
6 Damage to Bosses: +40%
7 Damage to Bosses: +40%
8 Damage to Bosses: +40%
9 Damage to Bosses: +40%
10 Damage to Bosses: +40%
11 Damage to Bosses: +40%
12 Damage to Bosses: +40%
13 Damage to Bosses: +40%
14 Damage to Bosses: +40%
15 Damage to Bosses: +40%
16 Damage to Bosses: +40%
17 Damage to Bosses: +40%
18 Damage to Bosses: +40%
19 Damage to Bosses: +40%
20 Damage to Bosses: +40%

040650 – Mesos Obtained: Tăng Mesos nhận được

Loại vật phẩm: Accessories

1 Mesos Obtained: +10%
2 Mesos Obtained: +10%
3 Mesos Obtained: +10%
4 Mesos Obtained: +15%
5 Mesos Obtained: +15%
6 Mesos Obtained: +15%
7 Mesos Obtained: +15%
8 Mesos Obtained: +20%
9 Mesos Obtained: +20%
10 Mesos Obtained: +20%
11 Mesos Obtained: +20%
12 Mesos Obtained: +20%
13 Mesos Obtained: +20%
14 Mesos Obtained: +20%
15 Mesos Obtained: +20%
16 Mesos Obtained: +20%
17 Mesos Obtained: +20%
18 Mesos Obtained: +20%
19 Mesos Obtained: +20%
20 Mesos Obtained: +20%

040656 – Item Drop Rate: Tăng Tỉ lệ rơi đồ

Loại vật phẩm: Accessories

1 Item Drop Rate: +10%
2 Item Drop Rate: +10%
3 Item Drop Rate: +10%
4 Item Drop Rate: +15%
5 Item Drop Rate: +15%
6 Item Drop Rate: +15%
7 Item Drop Rate: +15%
8 Item Drop Rate: +20%
9 Item Drop Rate: +20%
10 Item Drop Rate: +20%
11 Item Drop Rate: +20%
12 Item Drop Rate: +20%
13 Item Drop Rate: +20%
14 Item Drop Rate: +20%
15 Item Drop Rate: +20%
16 Item Drop Rate: +20%
17 Item Drop Rate: +20%
18 Item Drop Rate: +20%
19 Item Drop Rate: +20%
20 Item Drop Rate: +20%

040701 – Cơ hội Cướp đồ của mục tiêu

Cấp độ yêu cầu: 20
Loại vật phẩm: Găng tay

1 3% chance to apply Auto Steal.
2 3% chance to apply Auto Steal.
3 3% chance to apply Auto Steal.
4 3% chance to apply Auto Steal.
5 3% chance to apply Auto Steal.
6 3% chance to apply Auto Steal.
7 3% chance to apply Auto Steal.
8 3% chance to apply Auto Steal.
9 3% chance to apply Auto Steal.
10 3% chance to apply Auto Steal.
11 3% chance to apply Auto Steal.
12 3% chance to apply Auto Steal.
13 3% chance to apply Auto Steal.
14 3% chance to apply Auto Steal.
15 3% chance to apply Auto Steal.
16 3% chance to apply Auto Steal.
17 3% chance to apply Auto Steal.
18 3% chance to apply Auto Steal.
19 3% chance to apply Auto Steal.
20 3% chance to apply Auto Steal.

040702 – Cơ hội Cướp đồ của mục tiêu

Cấp độ yêu cầu: 40
Loại vật phẩm: Găng tay

1 5% chance to apply Auto Steal.
2 5% chance to apply Auto Steal.
3 5% chance to apply Auto Steal.
4 5% chance to apply Auto Steal.
5 5% chance to apply Auto Steal.
6 5% chance to apply Auto Steal.
7 5% chance to apply Auto Steal.
8 5% chance to apply Auto Steal.
9 5% chance to apply Auto Steal.
10 5% chance to apply Auto Steal.
11 5% chance to apply Auto Steal.
12 5% chance to apply Auto Steal.
13 5% chance to apply Auto Steal.
14 5% chance to apply Auto Steal.
15 5% chance to apply Auto Steal.
16 5% chance to apply Auto Steal.
17 5% chance to apply Auto Steal.
18 5% chance to apply Auto Steal.
19 5% chance to apply Auto Steal.
20 5% chance to apply Auto Steal.

040703 – Cơ hội Cướp đồ của mục tiêu

Cấp độ yêu cầu: 60
Loại vật phẩm: Găng tay

1 7% chance to apply Auto Steal.
2 7% chance to apply Auto Steal.
3 7% chance to apply Auto Steal.
4 7% chance to apply Auto Steal.
5 7% chance to apply Auto Steal.
6 7% chance to apply Auto Steal.
7 7% chance to apply Auto Steal.
8 7% chance to apply Auto Steal.
9 7% chance to apply Auto Steal.
10 7% chance to apply Auto Steal.
11 7% chance to apply Auto Steal.
12 7% chance to apply Auto Steal.
13 7% chance to apply Auto Steal.
14 7% chance to apply Auto Steal.
15 7% chance to apply Auto Steal.
16 7% chance to apply Auto Steal.
17 7% chance to apply Auto Steal.
18 7% chance to apply Auto Steal.
19 7% chance to apply Auto Steal.
20 7% chance to apply Auto Steal.

041005 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Combat Orders>

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Giày

1 Enables the <Decent Combat Orders> skill
2 Enables the <Decent Combat Orders> skill
3 Enables the <Decent Combat Orders> skill
4 Enables the <Decent Combat Orders> skill
5 Enables the <Decent Combat Orders> skill
6 Enables the <Decent Combat Orders> skill
7 Enables the <Decent Combat Orders> skill
8 Enables the <Decent Combat Orders> skill
9 Enables the <Decent Combat Orders> skill
10 Enables the <Decent Combat Orders> skill
11 Enables the <Decent Combat Orders> skill
12 Enables the <Decent Combat Orders> skill
13 Enables the <Decent Combat Orders> skill
14 Enables the <Decent Combat Orders> skill
15 Enables the <Decent Combat Orders> skill
16 Enables the <Decent Combat Orders> skill
17 Enables the <Decent Combat Orders> skill
18 Enables the <Decent Combat Orders> skill
19 Enables the <Decent Combat Orders> skill
20 Enables the <Decent Combat Orders> skill

041006 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Advanced Blessing>

Cấp độ yêu cầu: 120
Loại vật phẩm: Mũ

1 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
2 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
3 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
4 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
5 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
6 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
7 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
8 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
9 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
10 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
11 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
12 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
13 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
14 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
15 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
16 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
17 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
18 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
19 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill
20 Enables the <Decent Advanced Blessing> skill

041007 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Speed Infusion>

Cấp độ yêu cầu: 120
Loại vật phẩm: Găng tay

1 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
2 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
3 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
4 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
5 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
6 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
7 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
8 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
9 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
10 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
11 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
12 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
13 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
14 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
15 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
16 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
17 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
18 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
19 Enables the <Decent Speed Infusion> skill
20 Enables the <Decent Speed Infusion> skill

042001 – STR : Tăng STR

1 STR : +8
2 STR : +8
3 STR : +10
4 STR : +10
5 STR : +10
6 STR : +12
7 STR : +12
8 STR : +12
9 STR : +12
10 STR : +14
11 STR : +14
12 STR : +14
13 STR : +14
14 STR : +14
15 STR : +14
16 STR : +14
17 STR : +14
18 STR : +14
19 STR : +14
20 STR : +14

042002 – DEX : Tăng DEX

1 DEX : +8
2 DEX : +8
3 DEX : +10
4 DEX : +10
5 DEX : +10
6 DEX : +12
7 DEX : +12
8 DEX : +12
9 DEX : +12
10 DEX : +14
11 DEX : +14
12 DEX : +14
13 DEX : +14
14 DEX : +14
15 DEX : +14
16 DEX : +14
17 DEX : +14
18 DEX : +14
19 DEX : +14
20 DEX : +14

042003 – INT : Tăng INT

1 INT : +8
2 INT : +8
3 INT : +10
4 INT : +10
5 INT : +10
6 INT : +12
7 INT : +12
8 INT : +12
9 INT : +12
10 INT : +14
11 INT : +14
12 INT : +14
13 INT : +14
14 INT : +14
15 INT : +14
16 INT : +14
17 INT : +14
18 INT : +14
19 INT : +14
20 INT : +14

042004 – LUK : Tăng LUK

1 LUK : +8
2 LUK : +8
3 LUK : +10
4 LUK : +10
5 LUK : +10
6 LUK : +12
7 LUK : +12
8 LUK : +12
9 LUK : +12
10 LUK : +14
11 LUK : +14
12 LUK : +14
13 LUK : +14
14 LUK : +14
15 LUK : +14
16 LUK : +14
17 LUK : +14
18 LUK : +14
19 LUK : +14
20 LUK : +14

042005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa

1 MaxHP : +20
2 MaxHP : +20
3 MaxHP : +50
4 MaxHP : +50
5 MaxHP : +50
6 MaxHP : +100
7 MaxHP : +100
8 MaxHP : +100
9 MaxHP : +100
10 MaxHP : +200
11 MaxHP : +200
12 MaxHP : +200
13 MaxHP : +200
14 MaxHP : +200
15 MaxHP : +200
16 MaxHP : +200
17 MaxHP : +200
18 MaxHP : +200
19 MaxHP : +200
20 MaxHP : +200

042006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa

1 MaxMP : +20
2 MaxMP : +20
3 MaxMP : +50
4 MaxMP : +50
5 MaxMP : +50
6 MaxMP : +100
7 MaxMP : +100
8 MaxMP : +100
9 MaxMP : +100
10 MaxMP : +200
11 MaxMP : +200
12 MaxMP : +200
13 MaxMP : +200
14 MaxMP : +200
15 MaxMP : +200
16 MaxMP : +200
17 MaxMP : +200
18 MaxMP : +200
19 MaxMP : +200
20 MaxMP : +200

042007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +8
2 Accuracy: +8
3 Accuracy: +16
4 Accuracy: +16
5 Accuracy: +16
6 Accuracy: +32
7 Accuracy: +32
8 Accuracy: +32
9 Accuracy: +32
10 Accuracy: +64
11 Accuracy: +64
12 Accuracy: +64
13 Accuracy: +64
14 Accuracy: +64
15 Accuracy: +64
16 Accuracy: +64
17 Accuracy: +64
18 Accuracy: +64
19 Accuracy: +64
20 Accuracy: +64

042008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +8
2 Avoidability: +8
3 Avoidability: +16
4 Avoidability: +16
5 Avoidability: +16
6 Avoidability: +32
7 Avoidability: +32
8 Avoidability: +32
9 Avoidability: +32
10 Avoidability: +64
11 Avoidability: +64
12 Avoidability: +64
13 Avoidability: +64
14 Avoidability: +64
15 Avoidability: +64
16 Avoidability: +64
17 Avoidability: +64
18 Avoidability: +64
19 Avoidability: +64
20 Avoidability: +64

042009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

1 Movement Speed: +5
2 Movement Speed: +5
3 Movement Speed: +6
4 Movement Speed: +6
5 Movement Speed: +6
6 Movement Speed: +7
7 Movement Speed: +7
8 Movement Speed: +7
9 Movement Speed: +7
10 Movement Speed: +8
11 Movement Speed: +8
12 Movement Speed: +8
13 Movement Speed: +8
14 Movement Speed: +8
15 Movement Speed: +8
16 Movement Speed: +8
17 Movement Speed: +8
18 Movement Speed: +8
19 Movement Speed: +8
20 Movement Speed: +8

042010 – Jump: Tăng Lực nhảy

1 Jump: +5
2 Jump: +5
3 Jump: +6
4 Jump: +6
5 Jump: +6
6 Jump: +7
7 Jump: +7
8 Jump: +7
9 Jump: +7
10 Jump: +8
11 Jump: +8
12 Jump: +8
13 Jump: +8
14 Jump: +8
15 Jump: +8
16 Jump: +8
17 Jump: +8
18 Jump: +8
19 Jump: +8
20 Jump: +8

042011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

1 ATT: +8
2 ATT: +8
3 ATT: +10
4 ATT: +10
5 ATT: +10
6 ATT: +12
7 ATT: +12
8 ATT: +12
9 ATT: +12
10 ATT: +14
11 ATT: +14
12 ATT: +14
13 ATT: +14
14 ATT: +14
15 ATT: +14
16 ATT: +14
17 ATT: +14
18 ATT: +14
19 ATT: +14
20 ATT: +14

042012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

1 Magic ATT: +8
2 Magic ATT: +8
3 Magic ATT: +10
4 Magic ATT: +10
5 Magic ATT: +10
6 Magic ATT: +12
7 Magic ATT: +12
8 Magic ATT: +12
9 Magic ATT: +12
10 Magic ATT: +14
11 Magic ATT: +14
12 Magic ATT: +14
13 Magic ATT: +14
14 Magic ATT: +14
15 Magic ATT: +14
16 Magic ATT: +14
17 Magic ATT: +14
18 Magic ATT: +14
19 Magic ATT: +14
20 Magic ATT: +14

042013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

1 Weapon DEF: +20
2 Weapon DEF: +20
3 Weapon DEF: +50
4 Weapon DEF: +50
5 Weapon DEF: +50
6 Weapon DEF: +100
7 Weapon DEF: +100
8 Weapon DEF: +100
9 Weapon DEF: +100
10 Weapon DEF: +200
11 Weapon DEF: +200
12 Weapon DEF: +200
13 Weapon DEF: +200
14 Weapon DEF: +200
15 Weapon DEF: +200
16 Weapon DEF: +200
17 Weapon DEF: +200
18 Weapon DEF: +200
19 Weapon DEF: +200
20 Weapon DEF: +200

042014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

1 Magic DEF: +20
2 Magic DEF: +20
3 Magic DEF: +50
4 Magic DEF: +50
5 Magic DEF: +50
6 Magic DEF: +100
7 Magic DEF: +100
8 Magic DEF: +100
9 Magic DEF: +100
10 Magic DEF: +200
11 Magic DEF: +200
12 Magic DEF: +200
13 Magic DEF: +200
14 Magic DEF: +200
15 Magic DEF: +200
16 Magic DEF: +200
17 Magic DEF: +200
18 Magic DEF: +200
19 Magic DEF: +200
20 Magic DEF: +200

042041 – STR : Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR : +3%
2 STR : +3%
3 STR : +4%
4 STR : +4%
5 STR : +4%
6 STR : +5%
7 STR : +5%
8 STR : +5%
9 STR : +5%
10 STR : +7%
11 STR : +7%
12 STR : +7%
13 STR : +7%
14 STR : +7%
15 STR : +7%
16 STR : +7%
17 STR : +7%
18 STR : +7%
19 STR : +7%
20 STR : +7%

042042 – DEX : Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX : +3%
2 DEX : +3%
3 DEX : +4%
4 DEX : +4%
5 DEX : +4%
6 DEX : +5%
7 DEX : +5%
8 DEX : +5%
9 DEX : +5%
10 DEX : +7%
11 DEX : +7%
12 DEX : +7%
13 DEX : +7%
14 DEX : +7%
15 DEX : +7%
16 DEX : +7%
17 DEX : +7%
18 DEX : +7%
19 DEX : +7%
20 DEX : +7%

042043 – INT : Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT : +3%
2 INT : +3%
3 INT : +4%
4 INT : +4%
5 INT : +4%
6 INT : +5%
7 INT : +5%
8 INT : +5%
9 INT : +5%
10 INT : +7%
11 INT : +7%
12 INT : +7%
13 INT : +7%
14 INT : +7%
15 INT : +7%
16 INT : +7%
17 INT : +7%
18 INT : +7%
19 INT : +7%
20 INT : +7%

042044 – LUK : Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK : +3%
2 LUK : +3%
3 LUK : +4%
4 LUK : +4%
5 LUK : +4%
6 LUK : +5%
7 LUK : +5%
8 LUK : +5%
9 LUK : +5%
10 LUK : +7%
11 LUK : +7%
12 LUK : +7%
13 LUK : +7%
14 LUK : +7%
15 LUK : +7%
16 LUK : +7%
17 LUK : +7%
18 LUK : +7%
19 LUK : +7%
20 LUK : +7%

042045 – MaxHP : Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxHP : +3%
2 MaxHP : +3%
3 MaxHP : +5%
4 MaxHP : +5%
5 MaxHP : +5%
6 MaxHP : +7%
7 MaxHP : +7%
8 MaxHP : +7%
9 MaxHP : +7%
10 MaxHP : +10%
11 MaxHP : +10%
12 MaxHP : +10%
13 MaxHP : +10%
14 MaxHP : +10%
15 MaxHP : +10%
16 MaxHP : +10%
17 MaxHP : +10%
18 MaxHP : +10%
19 MaxHP : +10%
20 MaxHP : +10%

042046 – MaxMP : Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxMP : +3%
2 MaxMP : +3%
3 MaxMP : +5%
4 MaxMP : +5%
5 MaxMP : +5%
6 MaxMP : +7%
7 MaxMP : +7%
8 MaxMP : +7%
9 MaxMP : +7%
10 MaxMP : +10%
11 MaxMP : +10%
12 MaxMP : +10%
13 MaxMP : +10%
14 MaxMP : +10%
15 MaxMP : +10%
16 MaxMP : +10%
17 MaxMP : +10%
18 MaxMP : +10%
19 MaxMP : +10%
20 MaxMP : +10%

042047 – Accuracy : Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy : +3%
2 Accuracy : +3%
3 Accuracy : +5%
4 Accuracy : +5%
5 Accuracy : +5%
6 Accuracy : +7%
7 Accuracy : +7%
8 Accuracy : +7%
9 Accuracy : +7%
10 Accuracy : +10%
11 Accuracy : +10%
12 Accuracy : +10%
13 Accuracy : +10%
14 Accuracy : +10%
15 Accuracy : +10%
16 Accuracy : +10%
17 Accuracy : +10%
18 Accuracy : +10%
19 Accuracy : +10%
20 Accuracy : +10%

042048 – Avoidability : Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability : +3%
2 Avoidability : +3%
3 Avoidability : +5%
4 Avoidability : +5%
5 Avoidability : +5%
6 Avoidability : +7%
7 Avoidability : +7%
8 Avoidability : +7%
9 Avoidability : +7%
10 Avoidability : +10%
11 Avoidability : +10%
12 Avoidability : +10%
13 Avoidability : +10%
14 Avoidability : +10%
15 Avoidability : +10%
16 Avoidability : +10%
17 Avoidability : +10%
18 Avoidability : +10%
19 Avoidability : +10%
20 Avoidability : +10%

042051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +2%
2 ATT: +2%
3 ATT: +3%
4 ATT: +3%
5 ATT: +3%
6 ATT: +4%
7 ATT: +4%
8 ATT: +4%
9 ATT: +4%
10 ATT: +5%
11 ATT: +5%
12 ATT: +5%
13 ATT: +5%
14 ATT: +5%
15 ATT: +5%
16 ATT: +5%
17 ATT: +5%
18 ATT: +5%
19 ATT: +5%
20 ATT: +5%

042052 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +1%
4 ATT: +1%
5 ATT: +1%
6 ATT: +1%
7 ATT: +1%
8 ATT: +1%
9 ATT: +1%
10 ATT: +2%
11 ATT: +2%
12 ATT: +2%
13 ATT: +2%
14 ATT: +2%
15 ATT: +2%
16 ATT: +2%
17 ATT: +2%
18 ATT: +2%
19 ATT: +2%
20 ATT: +2%

042053 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +2%
2 Magic ATT: +2%
3 Magic ATT: +3%
4 Magic ATT: +3%
5 Magic ATT: +3%
6 Magic ATT: +4%
7 Magic ATT: +4%
8 Magic ATT: +4%
9 Magic ATT: +4%
10 Magic ATT: +5%
11 Magic ATT: +5%
12 Magic ATT: +5%
13 Magic ATT: +5%
14 Magic ATT: +5%
15 Magic ATT: +5%
16 Magic ATT: +5%
17 Magic ATT: +5%
18 Magic ATT: +5%
19 Magic ATT: +5%
20 Magic ATT: +5%

042054 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +1%
4 Magic ATT: +1%
5 Magic ATT: +1%
6 Magic ATT: +1%
7 Magic ATT: +1%
8 Magic ATT: +1%
9 Magic ATT: +1%
10 Magic ATT: +2%
11 Magic ATT: +2%
12 Magic ATT: +2%
13 Magic ATT: +2%
14 Magic ATT: +2%
15 Magic ATT: +2%
16 Magic ATT: +2%
17 Magic ATT: +2%
18 Magic ATT: +2%
19 Magic ATT: +2%
20 Magic ATT: +2%

042055 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

1 Weapon DEF: +3%
2 Weapon DEF: +3%
3 Weapon DEF: +5%
4 Weapon DEF: +5%
5 Weapon DEF: +5%
6 Weapon DEF: +7%
7 Weapon DEF: +7%
8 Weapon DEF: +7%
9 Weapon DEF: +7%
10 Weapon DEF: +10%
11 Weapon DEF: +10%
12 Weapon DEF: +10%
13 Weapon DEF: +10%
14 Weapon DEF: +10%
15 Weapon DEF: +10%
16 Weapon DEF: +10%
17 Weapon DEF: +10%
18 Weapon DEF: +10%
19 Weapon DEF: +10%
20 Weapon DEF: +10%

042056 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

1 Magic DEF: +3%
2 Magic DEF: +3%
3 Magic DEF: +5%
4 Magic DEF: +5%
5 Magic DEF: +5%
6 Magic DEF: +7%
7 Magic DEF: +7%
8 Magic DEF: +7%
9 Magic DEF: +7%
10 Magic DEF: +10%
11 Magic DEF: +10%
12 Magic DEF: +10%
13 Magic DEF: +10%
14 Magic DEF: +10%
15 Magic DEF: +10%
16 Magic DEF: +10%
17 Magic DEF: +10%
18 Magic DEF: +10%
19 Magic DEF: +10%
20 Magic DEF: +10%

042057 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +2%
2 Critical Rate: +2%
3 Critical Rate: +3%
4 Critical Rate: +3%
5 Critical Rate: +3%
6 Critical Rate: +4%
7 Critical Rate: +4%
8 Critical Rate: +4%
9 Critical Rate: +4%
10 Critical Rate: +5%
11 Critical Rate: +5%
12 Critical Rate: +5%
13 Critical Rate: +5%
14 Critical Rate: +5%
15 Critical Rate: +5%
16 Critical Rate: +5%
17 Critical Rate: +5%
18 Critical Rate: +5%
19 Critical Rate: +5%
20 Critical Rate: +5%

042058 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Critical Rate: +1%
2 Critical Rate: +1%
3 Critical Rate: +1%
4 Critical Rate: +1%
5 Critical Rate: +1%
6 Critical Rate: +1%
7 Critical Rate: +1%
8 Critical Rate: +1%
9 Critical Rate: +1%
10 Critical Rate: +2%
11 Critical Rate: +2%
12 Critical Rate: +2%
13 Critical Rate: +2%
14 Critical Rate: +2%
15 Critical Rate: +2%
16 Critical Rate: +2%
17 Critical Rate: +2%
18 Critical Rate: +2%
19 Critical Rate: +2%
20 Critical Rate: +2%

042059 – Min Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối thiểu

Loại vật phẩm: Găng tay

1 Min Crit Damage: +2%
2 Min Crit Damage: +2%
3 Min Crit Damage: +3%
4 Min Crit Damage: +3%
5 Min Crit Damage: +3%
6 Min Crit Damage: +4%
7 Min Crit Damage: +4%
8 Min Crit Damage: +4%
9 Min Crit Damage: +4%
10 Min Crit Damage: +5%
11 Min Crit Damage: +5%
12 Min Crit Damage: +5%
13 Min Crit Damage: +5%
14 Min Crit Damage: +5%
15 Min Crit Damage: +5%
16 Min Crit Damage: +5%
17 Min Crit Damage: +5%
18 Min Crit Damage: +5%
19 Min Crit Damage: +5%
20 Min Crit Damage: +5%

042060 – Min Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối thiểu

Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 Min Crit Damage: +1%
2 Min Crit Damage: +1%
3 Min Crit Damage: +1%
4 Min Crit Damage: +1%
5 Min Crit Damage: +1%
6 Min Crit Damage: +1%
7 Min Crit Damage: +1%
8 Min Crit Damage: +1%
9 Min Crit Damage: +1%
10 Min Crit Damage: +2%
11 Min Crit Damage: +2%
12 Min Crit Damage: +2%
13 Min Crit Damage: +2%
14 Min Crit Damage: +2%
15 Min Crit Damage: +2%
16 Min Crit Damage: +2%
17 Min Crit Damage: +2%
18 Min Crit Damage: +2%
19 Min Crit Damage: +2%
20 Min Crit Damage: +2%

042061 – Max Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối đa

Loại vật phẩm: Găng tay

1 Max Crit Damage: +2%
2 Max Crit Damage: +2%
3 Max Crit Damage: +3%
4 Max Crit Damage: +3%
5 Max Crit Damage: +3%
6 Max Crit Damage: +4%
7 Max Crit Damage: +4%
8 Max Crit Damage: +4%
9 Max Crit Damage: +4%
10 Max Crit Damage: +5%
11 Max Crit Damage: +5%
12 Max Crit Damage: +5%
13 Max Crit Damage: +5%
14 Max Crit Damage: +5%
15 Max Crit Damage: +5%
16 Max Crit Damage: +5%
17 Max Crit Damage: +5%
18 Max Crit Damage: +5%
19 Max Crit Damage: +5%
20 Max Crit Damage: +5%

042062 – Max Crit Damage: Tăng Sát thương Chí mạng Tối đa

Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 Max Crit Damage: +1%
2 Max Crit Damage: +1%
3 Max Crit Damage: +1%
4 Max Crit Damage: +1%
5 Max Crit Damage: +1%
6 Max Crit Damage: +1%
7 Max Crit Damage: +1%
8 Max Crit Damage: +1%
9 Max Crit Damage: +1%
10 Max Crit Damage: +2%
11 Max Crit Damage: +2%
12 Max Crit Damage: +2%
13 Max Crit Damage: +2%
14 Max Crit Damage: +2%
15 Max Crit Damage: +2%
16 Max Crit Damage: +2%
17 Max Crit Damage: +2%
18 Max Crit Damage: +2%
19 Max Crit Damage: +2%
20 Max Crit Damage: +2%

042070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +2%
2 Total Damage: +2%
3 Total Damage: +3%
4 Total Damage: +3%
5 Total Damage: +3%
6 Total Damage: +4%
7 Total Damage: +4%
8 Total Damage: +4%
9 Total Damage: +4%
10 Total Damage: +5%
11 Total Damage: +5%
12 Total Damage: +5%
13 Total Damage: +5%
14 Total Damage: +5%
15 Total Damage: +5%
16 Total Damage: +5%
17 Total Damage: +5%
18 Total Damage: +5%
19 Total Damage: +5%
20 Total Damage: +5%

042071 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +1%
4 Total Damage: +1%
5 Total Damage: +1%
6 Total Damage: +1%
7 Total Damage: +1%
8 Total Damage: +1%
9 Total Damage: +1%
10 Total Damage: +2%
11 Total Damage: +2%
12 Total Damage: +2%
13 Total Damage: +2%
14 Total Damage: +2%
15 Total Damage: +2%
16 Total Damage: +2%
17 Total Damage: +2%
18 Total Damage: +2%
19 Total Damage: +2%
20 Total Damage: +2%

042086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 All Stats: +2%
2 All Stats: +2%
3 All Stats: +3%
4 All Stats: +3%
5 All Stats: +3%
6 All Stats: +4%
7 All Stats: +4%
8 All Stats: +4%
9 All Stats: +4%
10 All Stats: +5%
11 All Stats: +5%
12 All Stats: +5%
13 All Stats: +5%
14 All Stats: +5%
15 All Stats: +5%
16 All Stats: +5%
17 All Stats: +5%
18 All Stats: +5%
19 All Stats: +5%
20 All Stats: +5%

042106 – All Skills: Tăng Cấp độ kĩ năng

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Mũ

1 All Skills: +1
2 All Skills: +1
3 All Skills: +1
4 All Skills: +1
5 All Skills: +1
6 All Skills: +1
7 All Skills: +1
8 All Skills: +1
9 All Skills: +1
10 All Skills: +1
11 All Skills: +1
12 All Skills: +1
13 All Skills: +1
14 All Skills: +1
15 All Skills: +1
16 All Skills: +1
17 All Skills: +1
18 All Skills: +1
19 All Skills: +1
20 All Skills: +1

042111 – Tăng Khả năng Kháng Thuộc tính

Cấp độ yêu cầu: 60
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 All Elemental Resistances: +3%
2 All Elemental Resistances: +3%
3 All Elemental Resistances: +3%
4 All Elemental Resistances: +3%
5 All Elemental Resistances: +3%
6 All Elemental Resistances: +3%
7 All Elemental Resistances: +4%
8 All Elemental Resistances: +4%
9 All Elemental Resistances: +4%
10 All Elemental Resistances: +5%
11 All Elemental Resistances: +5%
12 All Elemental Resistances: +5%
13 All Elemental Resistances: +5%
14 All Elemental Resistances: +5%
15 All Elemental Resistances: +5%
16 All Elemental Resistances: +5%
17 All Elemental Resistances: +5%
18 All Elemental Resistances: +5%
19 All Elemental Resistances: +5%
20 All Elemental Resistances: +5%

042116 – Tăng Khả năng Kháng Trạng thái bất thường

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Abnormal Status Resistance: +3%
2 Abnormal Status Resistance: +3%
3 Abnormal Status Resistance: +3%
4 Abnormal Status Resistance: +3%
5 Abnormal Status Resistance: +3%
6 Abnormal Status Resistance: +3%
7 Abnormal Status Resistance: +4%
8 Abnormal Status Resistance: +4%
9 Abnormal Status Resistance: +4%
10 Abnormal Status Resistance: +5%
11 Abnormal Status Resistance: +5%
12 Abnormal Status Resistance: +5%
13 Abnormal Status Resistance: +5%
14 Abnormal Status Resistance: +5%
15 Abnormal Status Resistance: +5%
16 Abnormal Status Resistance: +5%
17 Abnormal Status Resistance: +5%
18 Abnormal Status Resistance: +5%
19 Abnormal Status Resistance: +5%
20 Abnormal Status Resistance: +5%

042291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 60
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.

042292 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 5% of the enemy’s DEF when attacking.

042601 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 60
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +3%
2 Damage to Bosses: +3%
3 Damage to Bosses: +3%
4 Damage to Bosses: +3%
5 Damage to Bosses: +3%
6 Damage to Bosses: +3%
7 Damage to Bosses: +3%
8 Damage to Bosses: +3%
9 Damage to Bosses: +3%
10 Damage to Bosses: +3%
11 Damage to Bosses: +3%
12 Damage to Bosses: +3%
13 Damage to Bosses: +3%
14 Damage to Bosses: +3%
15 Damage to Bosses: +3%
16 Damage to Bosses: +3%
17 Damage to Bosses: +3%
18 Damage to Bosses: +3%
19 Damage to Bosses: +3%
20 Damage to Bosses: +3%

042602 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +18%
2 Damage to Bosses: +18%
3 Damage to Bosses: +18%
4 Damage to Bosses: +18%
5 Damage to Bosses: +18%
6 Damage to Bosses: +18%
7 Damage to Bosses: +18%
8 Damage to Bosses: +18%
9 Damage to Bosses: +18%
10 Damage to Bosses: +18%
11 Damage to Bosses: +18%
12 Damage to Bosses: +18%
13 Damage to Bosses: +18%
14 Damage to Bosses: +18%
15 Damage to Bosses: +18%
16 Damage to Bosses: +18%
17 Damage to Bosses: +18%
18 Damage to Bosses: +18%
19 Damage to Bosses: +18%
20 Damage to Bosses: +18%

042801 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Increases max damage cap : +30000
2 Increases max damage cap : +30000
3 Increases max damage cap : +40000
4 Increases max damage cap : +40000
5 Increases max damage cap : +40000
6 Increases max damage cap : +45000
7 Increases max damage cap : +45000
8 Increases max damage cap : +45000
9 Increases max damage cap : +45000
10 Increases max damage cap : +50000
11 Increases max damage cap : +50000
12 Increases max damage cap : +50000
13 Increases max damage cap : +50000
14 Increases max damage cap : +50000
15 Increases max damage cap : +50000
16 Increases max damage cap : +50000
17 Increases max damage cap : +50000
18 Increases max damage cap : +50000
19 Increases max damage cap : +50000
20 Increases max damage cap : +50000

042802 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Increases max damage cap : +6000
2 Increases max damage cap : +6000
3 Increases max damage cap : +8000
4 Increases max damage cap : +8000
5 Increases max damage cap : +8000
6 Increases max damage cap : +9000
7 Increases max damage cap : +9000
8 Increases max damage cap : +9000
9 Increases max damage cap : +9000
10 Increases max damage cap : +10000
11 Increases max damage cap : +10000
12 Increases max damage cap : +10000
13 Increases max damage cap : +10000
14 Increases max damage cap : +10000
15 Increases max damage cap : +10000
16 Increases max damage cap : +10000
17 Increases max damage cap : +10000
18 Increases max damage cap : +10000
19 Increases max damage cap : +10000
20 Increases max damage cap : +10000

042661 – Get EXP: Tăng EXP nhận được

Loại vật phẩm: Mũ

1 Get EXP : +2%
2 Get EXP : +2%
3 Get EXP : +3%
4 Get EXP : +3%
5 Get EXP : +3%
6 Get EXP : +4%
7 Get EXP : +4%
8 Get EXP : +4%
9 Get EXP : +4%
10 Get EXP : +5%
11 Get EXP : +5%
12 Get EXP : +5%
13 Get EXP : +5%
14 Get EXP : +5%
15 Get EXP : +5%
16 Get EXP : +5%
17 Get EXP : +5%
18 Get EXP : +5%
19 Get EXP : +5%
20 Get EXP : +5%

042091 – STR per 10 character levels : Tăng STR cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 STR per 10 character levels : +2
2 STR per 10 character levels : +2
3 STR per 10 character levels : +2
4 STR per 10 character levels : +2
5 STR per 10 character levels : +2
6 STR per 10 character levels : +2
7 STR per 10 character levels : +2
8 STR per 10 character levels : +2
9 STR per 10 character levels : +2
10 STR per 10 character levels : +2
11 STR per 10 character levels : +2
12 STR per 10 character levels : +2
13 STR per 10 character levels : +2
14 STR per 10 character levels : +2
15 STR per 10 character levels : +2
16 STR per 10 character levels : +2
17 STR per 10 character levels : +2
18 STR per 10 character levels : +2
19 STR per 10 character levels : +2
20 STR per 10 character levels : +2

042092 – DEX per 10 character levels : Tăng DEX cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 DEX per 10 character levels : +2
2 DEX per 10 character levels : +2
3 DEX per 10 character levels : +2
4 DEX per 10 character levels : +2
5 DEX per 10 character levels : +2
6 DEX per 10 character levels : +2
7 DEX per 10 character levels : +2
8 DEX per 10 character levels : +2
9 DEX per 10 character levels : +2
10 DEX per 10 character levels : +2
11 DEX per 10 character levels : +2
12 DEX per 10 character levels : +2
13 DEX per 10 character levels : +2
14 DEX per 10 character levels : +2
15 DEX per 10 character levels : +2
16 DEX per 10 character levels : +2
17 DEX per 10 character levels : +2
18 DEX per 10 character levels : +2
19 DEX per 10 character levels : +2
20 DEX per 10 character levels : +2

042093 – INT per 10 character levels : Tăng INT cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 INT per 10 character levels : +2
2 INT per 10 character levels : +2
3 INT per 10 character levels : +2
4 INT per 10 character levels : +2
5 INT per 10 character levels : +2
6 INT per 10 character levels : +2
7 INT per 10 character levels : +2
8 INT per 10 character levels : +2
9 INT per 10 character levels : +2
10 INT per 10 character levels : +2
11 INT per 10 character levels : +2
12 INT per 10 character levels : +2
13 INT per 10 character levels : +2
14 INT per 10 character levels : +2
15 INT per 10 character levels : +2
16 INT per 10 character levels : +2
17 INT per 10 character levels : +2
18 INT per 10 character levels : +2
19 INT per 10 character levels : +2
20 INT per 10 character levels : +2

042094 – LUK per 10 character levels : Tăng LUK cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 LUK per 10 character levels : +2
2 LUK per 10 character levels : +2
3 LUK per 10 character levels : +2
4 LUK per 10 character levels : +2
5 LUK per 10 character levels : +2
6 LUK per 10 character levels : +2
7 LUK per 10 character levels : +2
8 LUK per 10 character levels : +2
9 LUK per 10 character levels : +2
10 LUK per 10 character levels : +2
11 LUK per 10 character levels : +2
12 LUK per 10 character levels : +2
13 LUK per 10 character levels : +2
14 LUK per 10 character levels : +2
15 LUK per 10 character levels : +2
16 LUK per 10 character levels : +2
17 LUK per 10 character levels : +2
18 LUK per 10 character levels : +2
19 LUK per 10 character levels : +2
20 LUK per 10 character levels : +2

042095 – ATT per 10 character levels : Tăng Tấn công Vật lý mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT per 10 character levels : +1
2 ATT per 10 character levels : +1
3 ATT per 10 character levels : +1
4 ATT per 10 character levels : +1
5 ATT per 10 character levels : +1
6 ATT per 10 character levels : +1
7 ATT per 10 character levels : +1
8 ATT per 10 character levels : +1
9 ATT per 10 character levels : +1
10 ATT per 10 character levels : +1
11 ATT per 10 character levels : +1
12 ATT per 10 character levels : +1
13 ATT per 10 character levels : +1
14 ATT per 10 character levels : +1
15 ATT per 10 character levels : +1
16 ATT per 10 character levels : +1
17 ATT per 10 character levels : +1
18 ATT per 10 character levels : +1
19 ATT per 10 character levels : +1
20 ATT per 10 character levels : +1

042096 – Magic ATT per 10 character levels : Tăng Tấn công Phép thuật mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT per 10 character levels : +1
2 Magic ATT per 10 character levels : +1
3 Magic ATT per 10 character levels : +1
4 Magic ATT per 10 character levels : +1
5 Magic ATT per 10 character levels : +1
6 Magic ATT per 10 character levels : +1
7 Magic ATT per 10 character levels : +1
8 Magic ATT per 10 character levels : +1
9 Magic ATT per 10 character levels : +1
10 Magic ATT per 10 character levels : +1
11 Magic ATT per 10 character levels : +1
12 Magic ATT per 10 character levels : +1
13 Magic ATT per 10 character levels : +1
14 Magic ATT per 10 character levels : +1
15 Magic ATT per 10 character levels : +1
16 Magic ATT per 10 character levels : +1
17 Magic ATT per 10 character levels : +1
18 Magic ATT per 10 character levels : +1
19 Magic ATT per 10 character levels : +1
20 Magic ATT per 10 character levels : +1

042501 – Skill MP Cost: Giảm MP tiêu tốn khi sử dụng kĩ năng

Loại vật phẩm: Accessories

1 Skill MP Cost: -3%
2 Skill MP Cost: -3%
3 Skill MP Cost: -5%
4 Skill MP Cost: -5%
5 Skill MP Cost: -5%
6 Skill MP Cost: -7%
7 Skill MP Cost: -7%
8 Skill MP Cost: -7%
9 Skill MP Cost: -7%
10 Skill MP Cost: -10%
11 Skill MP Cost: -10%
12 Skill MP Cost: -10%
13 Skill MP Cost: -10%
14 Skill MP Cost: -10%
15 Skill MP Cost: -10%
16 Skill MP Cost: -10%
17 Skill MP Cost: -10%
18 Skill MP Cost: -10%
19 Skill MP Cost: -10%
20 Skill MP Cost: -10%

042551 – HP Recovery Items and Skills: Tăng hiệu quả Hồi phục HP của Vật phẩm và Kĩ năng

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 HP Recovery Items and Skills: +10%
2 HP Recovery Items and Skills: +10%
3 HP Recovery Items and Skills: +15%
4 HP Recovery Items and Skills: +15%
5 HP Recovery Items and Skills: +15%
6 HP Recovery Items and Skills: +20%
7 HP Recovery Items and Skills: +20%
8 HP Recovery Items and Skills: +20%
9 HP Recovery Items and Skills: +20%
10 HP Recovery Items and Skills: +30%
11 HP Recovery Items and Skills: +30%
12 HP Recovery Items and Skills: +30%
13 HP Recovery Items and Skills: +30%
14 HP Recovery Items and Skills: +30%
15 HP Recovery Items and Skills: +30%
16 HP Recovery Items and Skills: +30%
17 HP Recovery Items and Skills: +30%
18 HP Recovery Items and Skills: +30%
19 HP Recovery Items and Skills: +30%
20 HP Recovery Items and Skills: +30%

042556 – Skill Cooldown: Giảm Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng (có thể giảm tới 5 giây)

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Mũ

1 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
2 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
3 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
4 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
5 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
6 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
7 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
8 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
9 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
10 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
11 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
12 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
13 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
14 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
15 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
16 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
17 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
18 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
19 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)
20 Skill Cooldown: -1초 \n (up to 5 sec.)

042650 – Mesos Obtained: Tăng Mesos nhận được

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Mesos Obtained: +2%
2 Mesos Obtained: +2%
3 Mesos Obtained: +3%
4 Mesos Obtained: +3%
5 Mesos Obtained: +3%
6 Mesos Obtained: +4%
7 Mesos Obtained: +4%
8 Mesos Obtained: +4%
9 Mesos Obtained: +4%
10 Mesos Obtained: +5%
11 Mesos Obtained: +5%
12 Mesos Obtained: +5%
13 Mesos Obtained: +5%
14 Mesos Obtained: +5%
15 Mesos Obtained: +5%
16 Mesos Obtained: +5%
17 Mesos Obtained: +5%
18 Mesos Obtained: +5%
19 Mesos Obtained: +5%
20 Mesos Obtained: +5%

042656 – Item Drop Rate: Tăng Tỉ lệ rơi đồ

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Item Drop Rate: +2%
2 Item Drop Rate: +2%
3 Item Drop Rate: +3%
4 Item Drop Rate: +3%
5 Item Drop Rate: +3%
6 Item Drop Rate: +4%
7 Item Drop Rate: +4%
8 Item Drop Rate: +4%
9 Item Drop Rate: +4%
10 Item Drop Rate: +5%
11 Item Drop Rate: +5%
12 Item Drop Rate: +5%
13 Item Drop Rate: +5%
14 Item Drop Rate: +5%
15 Item Drop Rate: +5%
16 Item Drop Rate: +5%
17 Item Drop Rate: +5%
18 Item Drop Rate: +5%
19 Item Drop Rate: +5%
20 Item Drop Rate: +5%