Pool APool BPool C – Pool D – Pool E

.

Pool D

.

030001 – STR: Tăng STR

1 STR: +6
2 STR: +6
3 STR: +8
4 STR: +8
5 STR: +10
6 STR: +10
7 STR: +12
8 STR: +12
9 STR: +14
10 STR: +14
11 STR: +16
12 STR: +16
13 STR: +16
14 STR: +16
15 STR: +16
16 STR: +16
17 STR: +16
18 STR: +16
19 STR: +16
20 STR: +16

030002 – DEX: Tăng DEX

1 DEX: +6
2 DEX: +6
3 DEX: +8
4 DEX: +8
5 DEX: +10
6 DEX: +10
7 DEX: +12
8 DEX: +12
9 DEX: +14
10 DEX: +14
11 DEX: +16
12 DEX: +16
13 DEX: +16
14 DEX: +16
15 DEX: +16
16 DEX: +16
17 DEX: +16
18 DEX: +16
19 DEX: +16
20 DEX: +16

030003 – INT: Tăng INT

1 INT: +6
2 INT: +6
3 INT: +8
4 INT: +8
5 INT: +10
6 INT: +10
7 INT: +12
8 INT: +12
9 INT: +14
10 INT: +14
11 INT: +16
12 INT: +16
13 INT: +16
14 INT: +16
15 INT: +16
16 INT: +16
17 INT: +16
18 INT: +16
19 INT: +16
20 INT: +16

030004 – LUK: Tăng LUK

1 LUK: +6
2 LUK: +6
3 LUK: +8
4 LUK: +8
5 LUK: +10
6 LUK: +10
7 LUK: +12
8 LUK: +12
9 LUK: +14
10 LUK: +14
11 LUK: +16
12 LUK: +16
13 LUK: +16
14 LUK: +16
15 LUK: +16
16 LUK: +16
17 LUK: +16
18 LUK: +16
19 LUK: +16
20 LUK: +16

030005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa

1 MaxHP: +20
2 MaxHP: +40
3 MaxHP: +60
4 MaxHP: +80
5 MaxHP: +100
6 MaxHP: +120
7 MaxHP: +140
8 MaxHP: +160
9 MaxHP: +180
10 MaxHP: +200
11 MaxHP: +220
12 MaxHP: +240
13 MaxHP: +240
14 MaxHP: +240
15 MaxHP: +240
16 MaxHP: +240
17 MaxHP: +240
18 MaxHP: +240
19 MaxHP: +240
20 MaxHP: +240

030006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa

1 MaxMP: +20
2 MaxMP: +40
3 MaxMP: +60
4 MaxMP: +80
5 MaxMP: +100
6 MaxMP: +120
7 MaxMP: +140
8 MaxMP: +160
9 MaxMP: +180
10 MaxMP: +200
11 MaxMP: +220
12 MaxMP: +240
13 MaxMP: +240
14 MaxMP: +240
15 MaxMP: +240
16 MaxMP: +240
17 MaxMP: +240
18 MaxMP: +240
19 MaxMP: +240
20 MaxMP: +240

030007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +6
2 Accuracy: +12
3 Accuracy: +18
4 Accuracy: +24
5 Accuracy: +30
6 Accuracy: +36
7 Accuracy: +42
8 Accuracy: +48
9 Accuracy: +54
10 Accuracy: +60
11 Accuracy: +66
12 Accuracy: +72
13 Accuracy: +72
14 Accuracy: +72
15 Accuracy: +72
16 Accuracy: +72
17 Accuracy: +72
18 Accuracy: +72
19 Accuracy: +72
20 Accuracy: +72

030008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +6
2 Avoidability: +12
3 Avoidability: +18
4 Avoidability: +24
5 Avoidability: +30
6 Avoidability: +36
7 Avoidability: +42
8 Avoidability: +48
9 Avoidability: +54
10 Avoidability: +60
11 Avoidability: +66
12 Avoidability: +72
13 Avoidability: +72
14 Avoidability: +72
15 Avoidability: +72
16 Avoidability: +72
17 Avoidability: +72
18 Avoidability: +72
19 Avoidability: +72
20 Avoidability: +72

030009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

Loại vật phẩm: Giày

1 Movement Speed: +6
2 Movement Speed: +6
3 Movement Speed: +6
4 Movement Speed: +8
5 Movement Speed: +8
6 Movement Speed: +8
7 Movement Speed: +8
8 Movement Speed: +10
9 Movement Speed: +10
10 Movement Speed: +10
11 Movement Speed: +10
12 Movement Speed: +12
13 Movement Speed: +12
14 Movement Speed: +12
15 Movement Speed: +12
16 Movement Speed: +12
17 Movement Speed: +12
18 Movement Speed: +12
19 Movement Speed: +12
20 Movement Speed: +12

030010 – Jump: Tăng Lực nhảy

Loại vật phẩm: Giày

1 Jump: +6
2 Jump: +6
3 Jump: +6
4 Jump: +8
5 Jump: +8
6 Jump: +8
7 Jump: +8
8 Jump: +10
9 Jump: +10
10 Jump: +10
11 Jump: +10
12 Jump: +12
13 Jump: +12
14 Jump: +12
15 Jump: +12
16 Jump: +12
17 Jump: +12
18 Jump: +12
19 Jump: +12
20 Jump: +12

030011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +6
2 ATT: +6
3 ATT: +8
4 ATT: +8
5 ATT: +10
6 ATT: +10
7 ATT: +12
8 ATT: +12
9 ATT: +14
10 ATT: +14
11 ATT: +16
12 ATT: +16
13 ATT: +16
14 ATT: +16
15 ATT: +16
16 ATT: +16
17 ATT: +16
18 ATT: +16
19 ATT: +16
20 ATT: +16

030012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +6
2 Magic ATT: +6
3 Magic ATT: +8
4 Magic ATT: +8
5 Magic ATT: +10
6 Magic ATT: +10
7 Magic ATT: +12
8 Magic ATT: +12
9 Magic ATT: +14
10 Magic ATT: +14
11 Magic ATT: +16
12 Magic ATT: +16
13 Magic ATT: +16
14 Magic ATT: +16
15 Magic ATT: +16
16 Magic ATT: +16
17 Magic ATT: +16
18 Magic ATT: +16
19 Magic ATT: +16
20 Magic ATT: +16

030013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +20
2 Weapon DEF: +40
3 Weapon DEF: +60
4 Weapon DEF: +80
5 Weapon DEF: +100
6 Weapon DEF: +120
7 Weapon DEF: +140
8 Weapon DEF: +160
9 Weapon DEF: +180
10 Weapon DEF: +200
11 Weapon DEF: +220
12 Weapon DEF: +240
13 Weapon DEF: +240
14 Weapon DEF: +240
15 Weapon DEF: +240
16 Weapon DEF: +240
17 Weapon DEF: +240
18 Weapon DEF: +240
19 Weapon DEF: +240
20 Weapon DEF: +240

030014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +20
2 Magic DEF: +40
3 Magic DEF: +60
4 Magic DEF: +80
5 Magic DEF: +100
6 Magic DEF: +120
7 Magic DEF: +140
8 Magic DEF: +160
9 Magic DEF: +180
10 Magic DEF: +200
11 Magic DEF: +220
12 Magic DEF: +240
13 Magic DEF: +240
14 Magic DEF: +240
15 Magic DEF: +240
16 Magic DEF: +240
17 Magic DEF: +240
18 Magic DEF: +240
19 Magic DEF: +240
20 Magic DEF: +240

030041 – STR: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR: +3%
2 STR: +3%
3 STR: +3%
4 STR: +6%
5 STR: +6%
6 STR: +6%
7 STR: +6%
8 STR: +9%
9 STR: +9%
10 STR: +9%
11 STR: +9%
12 STR: +9%
13 STR: +9%
14 STR: +9%
15 STR: +9%
16 STR: +9%
17 STR: +9%
18 STR: +9%
19 STR: +9%
20 STR: +9%

030042 – DEX: Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX: +3%
2 DEX: +3%
3 DEX: +3%
4 DEX: +6%
5 DEX: +6%
6 DEX: +6%
7 DEX: +6%
8 DEX: +9%
9 DEX: +9%
10 DEX: +9%
11 DEX: +9%
12 DEX: +9%
13 DEX: +9%
14 DEX: +9%
15 DEX: +9%
16 DEX: +9%
17 DEX: +9%
18 DEX: +9%
19 DEX: +9%
20 DEX: +9%

030043 – INT: Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT: +3%
2 INT: +3%
3 INT: +3%
4 INT: +6%
5 INT: +6%
6 INT: +6%
7 INT: +6%
8 INT: +9%
9 INT: +9%
10 INT: +9%
11 INT: +9%
12 INT: +9%
13 INT: +9%
14 INT: +9%
15 INT: +9%
16 INT: +9%
17 INT: +9%
18 INT: +9%
19 INT: +9%
20 INT: +9%

030044 – LUK: Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK: +3%
2 LUK: +3%
3 LUK: +3%
4 LUK: +6%
5 LUK: +6%
6 LUK: +6%
7 LUK: +6%
8 LUK: +9%
9 LUK: +9%
10 LUK: +9%
11 LUK: +9%
12 LUK: +9%
13 LUK: +9%
14 LUK: +9%
15 LUK: +9%
16 LUK: +9%
17 LUK: +9%
18 LUK: +9%
19 LUK: +9%
20 LUK: +9%

030045 – MaxHP: Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxHP: +3%
2 MaxHP: +3%
3 MaxHP: +3%
4 MaxHP: +6%
5 MaxHP: +6%
6 MaxHP: +6%
7 MaxHP: +6%
8 MaxHP: +9%
9 MaxHP: +9%
10 MaxHP: +9%
11 MaxHP: +9%
12 MaxHP: +9%
13 MaxHP: +9%
14 MaxHP: +9%
15 MaxHP: +9%
16 MaxHP: +9%
17 MaxHP: +9%
18 MaxHP: +9%
19 MaxHP: +9%
20 MaxHP: +9%

030046 – MaxMP: Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxMP: +3%
2 MaxMP: +3%
3 MaxMP: +3%
4 MaxMP: +6%
5 MaxMP: +6%
6 MaxMP: +6%
7 MaxMP: +6%
8 MaxMP: +9%
9 MaxMP: +9%
10 MaxMP: +9%
11 MaxMP: +9%
12 MaxMP: +9%
13 MaxMP: +9%
14 MaxMP: +9%
15 MaxMP: +9%
16 MaxMP: +9%
17 MaxMP: +9%
18 MaxMP: +9%
19 MaxMP: +9%
20 MaxMP: +9%

030047 – Accuracy: Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy: +3%
2 Accuracy: +3%
3 Accuracy: +3%
4 Accuracy: +6%
5 Accuracy: +6%
6 Accuracy: +6%
7 Accuracy: +6%
8 Accuracy: +9%
9 Accuracy: +9%
10 Accuracy: +9%
11 Accuracy: +9%
12 Accuracy: +9%
13 Accuracy: +9%
14 Accuracy: +9%
15 Accuracy: +9%
16 Accuracy: +9%
17 Accuracy: +9%
18 Accuracy: +9%
19 Accuracy: +9%
20 Accuracy: +9%

030048 – Avoidability: Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability: +3%
2 Avoidability: +3%
3 Avoidability: +3%
4 Avoidability: +6%
5 Avoidability: +6%
6 Avoidability: +6%
7 Avoidability: +6%
8 Avoidability: +9%
9 Avoidability: +9%
10 Avoidability: +9%
11 Avoidability: +9%
12 Avoidability: +9%
13 Avoidability: +9%
14 Avoidability: +9%
15 Avoidability: +9%
16 Avoidability: +9%
17 Avoidability: +9%
18 Avoidability: +9%
19 Avoidability: +9%
20 Avoidability: +9%

030051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +3%
2 ATT: +3%
3 ATT: +3%
4 ATT: +6%
5 ATT: +6%
6 ATT: +6%
7 ATT: +6%
8 ATT: +9%
9 ATT: +9%
10 ATT: +9%
11 ATT: +9%
12 ATT: +9%
13 ATT: +9%
14 ATT: +9%
15 ATT: +9%
16 ATT: +9%
17 ATT: +9%
18 ATT: +9%
19 ATT: +9%
20 ATT: +9%

030052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +3%
2 Magic ATT: +3%
3 Magic ATT: +3%
4 Magic ATT: +6%
5 Magic ATT: +6%
6 Magic ATT: +6%
7 Magic ATT: +6%
8 Magic ATT: +9%
9 Magic ATT: +9%
10 Magic ATT: +9%
11 Magic ATT: +9%
12 Magic ATT: +9%
13 Magic ATT: +9%
14 Magic ATT: +9%
15 Magic ATT: +9%
16 Magic ATT: +9%
17 Magic ATT: +9%
18 Magic ATT: +9%
19 Magic ATT: +9%
20 Magic ATT: +9%

030053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +3%
2 Weapon DEF: +3%
3 Weapon DEF: +3%
4 Weapon DEF: +6%
5 Weapon DEF: +6%
6 Weapon DEF: +6%
7 Weapon DEF: +6%
8 Weapon DEF: +9%
9 Weapon DEF: +9%
10 Weapon DEF: +9%
11 Weapon DEF: +9%
12 Weapon DEF: +9%
13 Weapon DEF: +9%
14 Weapon DEF: +9%
15 Weapon DEF: +9%
16 Weapon DEF: +9%
17 Weapon DEF: +9%
18 Weapon DEF: +9%
19 Weapon DEF: +9%
20 Weapon DEF: +9%

030054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +3%
2 Magic DEF: +3%
3 Magic DEF: +3%
4 Magic DEF: +6%
5 Magic DEF: +6%
6 Magic DEF: +6%
7 Magic DEF: +6%
8 Magic DEF: +9%
9 Magic DEF: +9%
10 Magic DEF: +9%
11 Magic DEF: +9%
12 Magic DEF: +9%
13 Magic DEF: +9%
14 Magic DEF: +9%
15 Magic DEF: +9%
16 Magic DEF: +9%
17 Magic DEF: +9%
18 Magic DEF: +9%
19 Magic DEF: +9%
20 Magic DEF: +9%

030055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +3%
2 Critical Rate: +3%
3 Critical Rate: +3%
4 Critical Rate: +6%
5 Critical Rate: +6%
6 Critical Rate: +6%
7 Critical Rate: +6%
8 Critical Rate: +9%
9 Critical Rate: +9%
10 Critical Rate: +9%
11 Critical Rate: +9%
12 Critical Rate: +9%
13 Critical Rate: +9%
14 Critical Rate: +9%
15 Critical Rate: +9%
16 Critical Rate: +9%
17 Critical Rate: +9%
18 Critical Rate: +9%
19 Critical Rate: +9%
20 Critical Rate: +9%

030070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +3%
2 Total Damage: +3%
3 Total Damage: +3%
4 Total Damage: +6%
5 Total Damage: +6%
6 Total Damage: +6%
7 Total Damage: +6%
8 Total Damage: +9%
9 Total Damage: +9%
10 Total Damage: +9%
11 Total Damage: +9%
12 Total Damage: +9%
13 Total Damage: +9%
14 Total Damage: +9%
15 Total Damage: +9%
16 Total Damage: +9%
17 Total Damage: +9%
18 Total Damage: +9%
19 Total Damage: +9%
20 Total Damage: +9%

030086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 All Stats: +2%
2 All Stats: +2%
3 All Stats: +2%
4 All Stats: +4%
5 All Stats: +4%
6 All Stats: +4%
7 All Stats: +4%
8 All Stats: +6%
9 All Stats: +6%
10 All Stats: +6%
11 All Stats: +6%
12 All Stats: +6%
13 All Stats: +6%
14 All Stats: +6%
15 All Stats: +6%
16 All Stats: +6%
17 All Stats: +6%
18 All Stats: +6%
19 All Stats: +6%
20 All Stats: +6%

030106 – All Skills: Tăng cấp độ của mọi kĩ năng (trừ kĩ năng của Beginner)

Cấp độ yêu cầu: 30
Loại vật phẩm: Mũ

1 All Skills: +1 Levels
2 All Skills: +1 Levels
3 All Skills: +1 Levels
4 All Skills: +1 Levels
5 All Skills: +1 Levels
6 All Skills: +1 Levels
7 All Skills: +1 Levels
8 All Skills: +1 Levels
9 All Skills: +1 Levels
10 All Skills: +1 Levels
11 All Skills: +1 Levels
12 All Skills: +1 Levels
13 All Skills: +1 Levels
14 All Skills: +1 Levels
15 All Skills: +1 Levels
16 All Skills: +1 Levels
17 All Skills: +1 Levels
18 All Skills: +1 Levels
19 All Skills: +1 Levels
20 All Skills: +1 Levels

030107 – All Skills: Tăng cấp độ của mọi kĩ năng (trừ kĩ năng của Beginner)

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Mũ

1 All Skills: +2 Levels
2 All Skills: +2 Levels
3 All Skills: +2 Levels
4 All Skills: +2 Levels
5 All Skills: +2 Levels
6 All Skills: +2 Levels
7 All Skills: +2 Levels
8 All Skills: +2 Levels
9 All Skills: +2 Levels
10 All Skills: +2 Levels
11 All Skills: +2 Levels
12 All Skills: +2 Levels
13 All Skills: +2 Levels
14 All Skills: +2 Levels
15 All Skills: +2 Levels
16 All Skills: +2 Levels
17 All Skills: +2 Levels
18 All Skills: +2 Levels
19 All Skills: +2 Levels
20 All Skills: +2 Levels

030291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 30% of the enemy’s DEF when attacking.

030356 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương (tính theo tỉ lệ %) khi bị tấn công

Cấp độ yêu cầu: 20
Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
2 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
3 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
4 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
5 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
6 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
7 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
8 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
9 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
10 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
11 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
12 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
13 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
14 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
15 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
16 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
17 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
18 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
19 5% chance to ignore 20% damage when attacked.
20 5% chance to ignore 20% damage when attacked.

030357 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương (tính theo tỉ lệ %) khi bị tấn công

Cấp độ yêu cầu: 40
Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
2 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
3 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
4 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
5 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
6 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
7 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
8 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
9 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
10 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
11 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
12 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
13 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
14 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
15 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
16 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
17 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
18 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
19 5% chance to ignore 40% damage when attacked.
20 5% chance to ignore 40% damage when attacked.

030366 – Trở nên Bất khả chiến bại thêm một lúc khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
2 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
3 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
4 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
5 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
6 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
7 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
8 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
9 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
10 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
11 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
12 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
13 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
14 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
15 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
16 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
17 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
18 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
19 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.
20 Invincible for 2 more seconds after getting attacked.

030371 – Cơ hội trở nên Bất bại trong một khoảng thời gian khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 2% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
2 2% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
3 2% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
4 2% chance to become invincible for 5 seconds when attacked.
5 2% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
6 2% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
7 2% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
8 2% chance to become invincible for 6 seconds when attacked.
9 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
10 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
11 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
12 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
13 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
14 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
15 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
16 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
17 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
18 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
19 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.
20 2% chance to become invincible for 7 seconds when attacked.

030551 – HP Recovery Items and Skills: Tăng hiệu quả Hồi phục HP của Vật phẩm và Kĩ năng

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 HP Recovery Items and Skills: +10%
2 HP Recovery Items and Skills: +10%
3 HP Recovery Items and Skills: +10%
4 HP Recovery Items and Skills: +20%
5 HP Recovery Items and Skills: +20%
6 HP Recovery Items and Skills: +20%
7 HP Recovery Items and Skills: +20%
8 HP Recovery Items and Skills: +30%
9 HP Recovery Items and Skills: +30%
10 HP Recovery Items and Skills: +30%
11 HP Recovery Items and Skills: +30%
12 HP Recovery Items and Skills: +30%
13 HP Recovery Items and Skills: +30%
14 HP Recovery Items and Skills: +30%
15 HP Recovery Items and Skills: +30%
16 HP Recovery Items and Skills: +30%
17 HP Recovery Items and Skills: +30%
18 HP Recovery Items and Skills: +30%
19 HP Recovery Items and Skills: +30%
20 HP Recovery Items and Skills: +30%

030601 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +20%
2 Damage to Bosses: +20%
3 Damage to Bosses: +20%
4 Damage to Bosses: +20%
5 Damage to Bosses: +20%
6 Damage to Bosses: +20%
7 Damage to Bosses: +20%
8 Damage to Bosses: +20%
9 Damage to Bosses: +20%
10 Damage to Bosses: +20%
11 Damage to Bosses: +20%
12 Damage to Bosses: +20%
13 Damage to Bosses: +20%
14 Damage to Bosses: +20%
15 Damage to Bosses: +20%
16 Damage to Bosses: +20%
17 Damage to Bosses: +20%
18 Damage to Bosses: +20%
19 Damage to Bosses: +20%
20 Damage to Bosses: +20%

030602 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +30%
2 Damage to Bosses: +30%
3 Damage to Bosses: +30%
4 Damage to Bosses: +30%
5 Damage to Bosses: +30%
6 Damage to Bosses: +30%
7 Damage to Bosses: +30%
8 Damage to Bosses: +30%
9 Damage to Bosses: +30%
10 Damage to Bosses: +30%
11 Damage to Bosses: +30%
12 Damage to Bosses: +30%
13 Damage to Bosses: +30%
14 Damage to Bosses: +30%
15 Damage to Bosses: +30%
16 Damage to Bosses: +30%
17 Damage to Bosses: +30%
18 Damage to Bosses: +30%
19 Damage to Bosses: +30%
20 Damage to Bosses: +30%

030701 – Cơ hội Cướp đồ của mục tiêu

Cấp độ yêu cầu: 20
Loại vật phẩm: Găng tay

1 1% chance to apply Auto Steal.
2 1% chance to apply Auto Steal.
3 1% chance to apply Auto Steal.
4 1% chance to apply Auto Steal.
5 1% chance to apply Auto Steal.
6 1% chance to apply Auto Steal.
7 1% chance to apply Auto Steal.
8 1% chance to apply Auto Steal.
9 1% chance to apply Auto Steal.
10 1% chance to apply Auto Steal.
11 1% chance to apply Auto Steal.
12 1% chance to apply Auto Steal.
13 1% chance to apply Auto Steal.
14 1% chance to apply Auto Steal.
15 1% chance to apply Auto Steal.
16 1% chance to apply Auto Steal.
17 1% chance to apply Auto Steal.
18 1% chance to apply Auto Steal.
19 1% chance to apply Auto Steal.
20 1% chance to apply Auto Steal.

030702 – Cơ hội Cướp đồ của mục tiêu

Cấp độ yêu cầu: 40
Loại vật phẩm: Găng tay

1 2% chance to apply Auto Steal.
2 2% chance to apply Auto Steal.
3 2% chance to apply Auto Steal.
4 2% chance to apply Auto Steal.
5 2% chance to apply Auto Steal.
6 2% chance to apply Auto Steal.
7 2% chance to apply Auto Steal.
8 2% chance to apply Auto Steal.
9 2% chance to apply Auto Steal.
10 2% chance to apply Auto Steal.
11 2% chance to apply Auto Steal.
12 2% chance to apply Auto Steal.
13 2% chance to apply Auto Steal.
14 2% chance to apply Auto Steal.
15 2% chance to apply Auto Steal.
16 2% chance to apply Auto Steal.
17 2% chance to apply Auto Steal.
18 2% chance to apply Auto Steal.
19 2% chance to apply Auto Steal.
20 2% chance to apply Auto Steal.

031001 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Haste>

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Giày

1 Enables the <Decent Haste> skill
2 Enables the <Decent Haste> skill
3 Enables the <Decent Haste> skill
4 Enables the <Decent Haste> skill
5 Enables the <Decent Haste> skill
6 Enables the <Decent Haste> skill
7 Enables the <Decent Haste> skill
8 Enables the <Decent Haste> skill
9 Enables the <Decent Haste> skill
10 Enables the <Decent Haste> skill
11 Enables the <Decent Haste> skill
12 Enables the <Decent Haste> skill
13 Enables the <Decent Haste> skill
14 Enables the <Decent Haste> skill
15 Enables the <Decent Haste> skill
16 Enables the <Decent Haste> skill
17 Enables the <Decent Haste> skill
18 Enables the <Decent Haste> skill
19 Enables the <Decent Haste> skill
20 Enables the <Decent Haste> skill

031002 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Mystic Door>

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Mũ

1 Enables the <Decent Mystic Door> skill
2 Enables the <Decent Mystic Door> skill
3 Enables the <Decent Mystic Door> skill
4 Enables the <Decent Mystic Door> skill
5 Enables the <Decent Mystic Door> skill
6 Enables the <Decent Mystic Door> skill
7 Enables the <Decent Mystic Door> skill
8 Enables the <Decent Mystic Door> skill
9 Enables the <Decent Mystic Door> skill
10 Enables the <Decent Mystic Door> skill
11 Enables the <Decent Mystic Door> skill
12 Enables the <Decent Mystic Door> skill
13 Enables the <Decent Mystic Door> skill
14 Enables the <Decent Mystic Door> skill
15 Enables the <Decent Mystic Door> skill
16 Enables the <Decent Mystic Door> skill
17 Enables the <Decent Mystic Door> skill
18 Enables the <Decent Mystic Door> skill
19 Enables the <Decent Mystic Door> skill
20 Enables the <Decent Mystic Door> skill

031003 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Sharp Eyes>

Cấp độ yêu cầu: 120
Loại vật phẩm: Găng tay

1 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
2 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
3 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
4 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
5 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
6 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
7 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
8 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
9 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
10 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
11 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
12 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
13 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
14 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
15 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
16 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
17 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
18 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
19 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill
20 Enables the <Decent Sharp Eyes> skill

031004 – Cho phép sử dụng kĩ năng <Decent Hyper Body>

Cấp độ yêu cầu: 70
Loại vật phẩm: Bottoms

1 Enables the <Decent Hyper Body> skill
2 Enables the <Decent Hyper Body> skill
3 Enables the <Decent Hyper Body> skill
4 Enables the <Decent Hyper Body> skill
5 Enables the <Decent Hyper Body> skill
6 Enables the <Decent Hyper Body> skill
7 Enables the <Decent Hyper Body> skill
8 Enables the <Decent Hyper Body> skill
9 Enables the <Decent Hyper Body> skill
10 Enables the <Decent Hyper Body> skill
11 Enables the <Decent Hyper Body> skill
12 Enables the <Decent Hyper Body> skill
13 Enables the <Decent Hyper Body> skill
14 Enables the <Decent Hyper Body> skill
15 Enables the <Decent Hyper Body> skill
16 Enables the <Decent Hyper Body> skill
17 Enables the <Decent Hyper Body> skill
18 Enables the <Decent Hyper Body> skill
19 Enables the <Decent Hyper Body> skill
20 Enables the <Decent Hyper Body> skill

032001 – STR : Tăng STR

1 STR : +6
2 STR : +6
3 STR : +8
4 STR : +8
5 STR : +8
6 STR : +10
7 STR : +10
8 STR : +10
9 STR : +10
10 STR : +12
11 STR : +12
12 STR : +12
13 STR : +12
14 STR : +12
15 STR : +12
16 STR : +12
17 STR : +12
18 STR : +12
19 STR : +12
20 STR : +12

032002 – DEX : Tăng DEX

1 DEX : +6
2 DEX : +6
3 DEX : +8
4 DEX : +8
5 DEX : +8
6 DEX : +10
7 DEX : +10
8 DEX : +10
9 DEX : +10
10 DEX : +12
11 DEX : +12
12 DEX : +12
13 DEX : +12
14 DEX : +12
15 DEX : +12
16 DEX : +12
17 DEX : +12
18 DEX : +12
19 DEX : +12
20 DEX : +12

032003 – INT : Tăng INT

1 INT : +6
2 INT : +6
3 INT : +8
4 INT : +8
5 INT : +8
6 INT : +10
7 INT : +10
8 INT : +10
9 INT : +10
10 INT : +12
11 INT : +12
12 INT : +12
13 INT : +12
14 INT : +12
15 INT : +12
16 INT : +12
17 INT : +12
18 INT : +12
19 INT : +12
20 INT : +12

032004 – LUK : Tăng LUK

1 LUK : +6
2 LUK : +6
3 LUK : +8
4 LUK : +8
5 LUK : +8
6 LUK : +10
7 LUK : +10
8 LUK : +10
9 LUK : +10
10 LUK : +12
11 LUK : +12
12 LUK : +12
13 LUK : +12
14 LUK : +12
15 LUK : +12
16 LUK : +12
17 LUK : +12
18 LUK : +12
19 LUK : +12
20 LUK : +12

032005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa

1 MaxHP : +15
2 MaxHP : +15
3 MaxHP : +30
4 MaxHP : +30
5 MaxHP : +30
6 MaxHP : +80
7 MaxHP : +80
8 MaxHP : +80
9 MaxHP : +80
10 MaxHP : +150
11 MaxHP : +150
12 MaxHP : +150
13 MaxHP : +150
14 MaxHP : +150
15 MaxHP : +150
16 MaxHP : +150
17 MaxHP : +150
18 MaxHP : +150
19 MaxHP : +150
20 MaxHP : +150

032006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa

1 MaxMP : +15
2 MaxMP : +15
3 MaxMP : +30
4 MaxMP : +30
5 MaxMP : +30
6 MaxMP : +80
7 MaxMP : +80
8 MaxMP : +80
9 MaxMP : +80
10 MaxMP : +150
11 MaxMP : +150
12 MaxMP : +150
13 MaxMP : +150
14 MaxMP : +150
15 MaxMP : +150
16 MaxMP : +150
17 MaxMP : +150
18 MaxMP : +150
19 MaxMP : +150
20 MaxMP : +150

032007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +6
2 Accuracy: +6
3 Accuracy: +12
4 Accuracy: +12
5 Accuracy: +12
6 Accuracy: +24
7 Accuracy: +24
8 Accuracy: +24
9 Accuracy: +24
10 Accuracy: +48
11 Accuracy: +48
12 Accuracy: +48
13 Accuracy: +48
14 Accuracy: +48
15 Accuracy: +48
16 Accuracy: +48
17 Accuracy: +48
18 Accuracy: +48
19 Accuracy: +48
20 Accuracy: +48

032008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +6
2 Avoidability: +6
3 Avoidability: +12
4 Avoidability: +12
5 Avoidability: +12
6 Avoidability: +24
7 Avoidability: +24
8 Avoidability: +24
9 Avoidability: +24
10 Avoidability: +48
11 Avoidability: +48
12 Avoidability: +48
13 Avoidability: +48
14 Avoidability: +48
15 Avoidability: +48
16 Avoidability: +48
17 Avoidability: +48
18 Avoidability: +48
19 Avoidability: +48
20 Avoidability: +48

032009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

1 Movement Speed: +4
2 Movement Speed: +4
3 Movement Speed: +5
4 Movement Speed: +5
5 Movement Speed: +5
6 Movement Speed: +6
7 Movement Speed: +6
8 Movement Speed: +6
9 Movement Speed: +6
10 Movement Speed: +7
11 Movement Speed: +7
12 Movement Speed: +7
13 Movement Speed: +7
14 Movement Speed: +7
15 Movement Speed: +7
16 Movement Speed: +7
17 Movement Speed: +7
18 Movement Speed: +7
19 Movement Speed: +7
20 Movement Speed: +7

032010 – Jump: Tăng Lực nhảy

1 Jump: +4
2 Jump: +4
3 Jump: +5
4 Jump: +5
5 Jump: +5
6 Jump: +6
7 Jump: +6
8 Jump: +6
9 Jump: +6
10 Jump: +7
11 Jump: +7
12 Jump: +7
13 Jump: +7
14 Jump: +7
15 Jump: +7
16 Jump: +7
17 Jump: +7
18 Jump: +7
19 Jump: +7
20 Jump: +7

032011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

1 ATT: +6
2 ATT: +6
3 ATT: +8
4 ATT: +8
5 ATT: +8
6 ATT: +10
7 ATT: +10
8 ATT: +10
9 ATT: +10
10 ATT: +12
11 ATT: +12
12 ATT: +12
13 ATT: +12
14 ATT: +12
15 ATT: +12
16 ATT: +12
17 ATT: +12
18 ATT: +12
19 ATT: +12
20 ATT: +12

032012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

1 Magic ATT: +6
2 Magic ATT: +6
3 Magic ATT: +8
4 Magic ATT: +8
5 Magic ATT: +8
6 Magic ATT: +10
7 Magic ATT: +10
8 Magic ATT: +10
9 Magic ATT: +10
10 Magic ATT: +12
11 Magic ATT: +12
12 Magic ATT: +12
13 Magic ATT: +12
14 Magic ATT: +12
15 Magic ATT: +12
16 Magic ATT: +12
17 Magic ATT: +12
18 Magic ATT: +12
19 Magic ATT: +12
20 Magic ATT: +12

032013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

1 Weapon DEF: +15
2 Weapon DEF: +15
3 Weapon DEF: +30
4 Weapon DEF: +30
5 Weapon DEF: +30
6 Weapon DEF: +80
7 Weapon DEF: +80
8 Weapon DEF: +80
9 Weapon DEF: +80
10 Weapon DEF: +150
11 Weapon DEF: +150
12 Weapon DEF: +150
13 Weapon DEF: +150
14 Weapon DEF: +150
15 Weapon DEF: +150
16 Weapon DEF: +150
17 Weapon DEF: +150
18 Weapon DEF: +150
19 Weapon DEF: +150
20 Weapon DEF: +150

032014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

1 Magic DEF: +15
2 Magic DEF: +15
3 Magic DEF: +30
4 Magic DEF: +30
5 Magic DEF: +30
6 Magic DEF: +80
7 Magic DEF: +80
8 Magic DEF: +80
9 Magic DEF: +80
10 Magic DEF: +150
11 Magic DEF: +150
12 Magic DEF: +150
13 Magic DEF: +150
14 Magic DEF: +150
15 Magic DEF: +150
16 Magic DEF: +150
17 Magic DEF: +150
18 Magic DEF: +150
19 Magic DEF: +150
20 Magic DEF: +150

032041 – STR : Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR : +2%
2 STR : +2%
3 STR : +3%
4 STR : +3%
5 STR : +3%
6 STR : +4%
7 STR : +4%
8 STR : +4%
9 STR : +4%
10 STR : +5%
11 STR : +5%
12 STR : +5%
13 STR : +5%
14 STR : +5%
15 STR : +5%
16 STR : +5%
17 STR : +5%
18 STR : +5%
19 STR : +5%
20 STR : +5%

032042 – DEX : Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX : +2%
2 DEX : +2%
3 DEX : +3%
4 DEX : +3%
5 DEX : +3%
6 DEX : +4%
7 DEX : +4%
8 DEX : +4%
9 DEX : +4%
10 DEX : +5%
11 DEX : +5%
12 DEX : +5%
13 DEX : +5%
14 DEX : +5%
15 DEX : +5%
16 DEX : +5%
17 DEX : +5%
18 DEX : +5%
19 DEX : +5%
20 DEX : +5%

032043 – INT : Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT : +2%
2 INT : +2%
3 INT : +3%
4 INT : +3%
5 INT : +3%
6 INT : +4%
7 INT : +4%
8 INT : +4%
9 INT : +4%
10 INT : +5%
11 INT : +5%
12 INT : +5%
13 INT : +5%
14 INT : +5%
15 INT : +5%
16 INT : +5%
17 INT : +5%
18 INT : +5%
19 INT : +5%
20 INT : +5%

032044 – LUK : Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK : +2%
2 LUK : +2%
3 LUK : +3%
4 LUK : +3%
5 LUK : +3%
6 LUK : +4%
7 LUK : +4%
8 LUK : +4%
9 LUK : +4%
10 LUK : +5%
11 LUK : +5%
12 LUK : +5%
13 LUK : +5%
14 LUK : +5%
15 LUK : +5%
16 LUK : +5%
17 LUK : +5%
18 LUK : +5%
19 LUK : +5%
20 LUK : +5%

032045 – MaxHP : Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxHP : +2%
2 MaxHP : +2%
3 MaxHP : +3%
4 MaxHP : +3%
5 MaxHP : +3%
6 MaxHP : +5%
7 MaxHP : +5%
8 MaxHP : +5%
9 MaxHP : +5%
10 MaxHP : +7%
11 MaxHP : +7%
12 MaxHP : +7%
13 MaxHP : +7%
14 MaxHP : +7%
15 MaxHP : +7%
16 MaxHP : +7%
17 MaxHP : +7%
18 MaxHP : +7%
19 MaxHP : +7%
20 MaxHP : +7%

032046 – MaxMP : Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxMP : +2%
2 MaxMP : +2%
3 MaxMP : +3%
4 MaxMP : +3%
5 MaxMP : +3%
6 MaxMP : +5%
7 MaxMP : +5%
8 MaxMP : +5%
9 MaxMP : +5%
10 MaxMP : +7%
11 MaxMP : +7%
12 MaxMP : +7%
13 MaxMP : +7%
14 MaxMP : +7%
15 MaxMP : +7%
16 MaxMP : +7%
17 MaxMP : +7%
18 MaxMP : +7%
19 MaxMP : +7%
20 MaxMP : +7%

032047 – Accuracy : Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy : +2%
2 Accuracy : +2%
3 Accuracy : +3%
4 Accuracy : +3%
5 Accuracy : +3%
6 Accuracy : +5%
7 Accuracy : +5%
8 Accuracy : +5%
9 Accuracy : +5%
10 Accuracy : +7%
11 Accuracy : +7%
12 Accuracy : +7%
13 Accuracy : +7%
14 Accuracy : +7%
15 Accuracy : +7%
16 Accuracy : +7%
17 Accuracy : +7%
18 Accuracy : +7%
19 Accuracy : +7%
20 Accuracy : +7%

032048 – Avoidability : Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability : +2%
2 Avoidability : +2%
3 Avoidability : +3%
4 Avoidability : +3%
5 Avoidability : +3%
6 Avoidability : +5%
7 Avoidability : +5%
8 Avoidability : +5%
9 Avoidability : +5%
10 Avoidability : +7%
11 Avoidability : +7%
12 Avoidability : +7%
13 Avoidability : +7%
14 Avoidability : +7%
15 Avoidability : +7%
16 Avoidability : +7%
17 Avoidability : +7%
18 Avoidability : +7%
19 Avoidability : +7%
20 Avoidability : +7%

032051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +2%
4 ATT: +2%
5 ATT: +2%
6 ATT: +3%
7 ATT: +3%
8 ATT: +3%
9 ATT: +3%
10 ATT: +4%
11 ATT: +4%
12 ATT: +4%
13 ATT: +4%
14 ATT: +4%
15 ATT: +4%
16 ATT: +4%
17 ATT: +4%
18 ATT: +4%
19 ATT: +4%
20 ATT: +4%

032052 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +1%
4 ATT: +1%
5 ATT: +1%
6 ATT: +1%
7 ATT: +1%
8 ATT: +1%
9 ATT: +1%
10 ATT: +1%
11 ATT: +1%
12 ATT: +1%
13 ATT: +1%
14 ATT: +1%
15 ATT: +1%
16 ATT: +1%
17 ATT: +1%
18 ATT: +1%
19 ATT: +1%
20 ATT: +1%

032053 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +2%
4 Magic ATT: +2%
5 Magic ATT: +2%
6 Magic ATT: +3%
7 Magic ATT: +3%
8 Magic ATT: +3%
9 Magic ATT: +3%
10 Magic ATT: +4%
11 Magic ATT: +4%
12 Magic ATT: +4%
13 Magic ATT: +4%
14 Magic ATT: +4%
15 Magic ATT: +4%
16 Magic ATT: +4%
17 Magic ATT: +4%
18 Magic ATT: +4%
19 Magic ATT: +4%
20 Magic ATT: +4%

032054 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +1%
4 Magic ATT: +1%
5 Magic ATT: +1%
6 Magic ATT: +1%
7 Magic ATT: +1%
8 Magic ATT: +1%
9 Magic ATT: +1%
10 Magic ATT: +1%
11 Magic ATT: +1%
12 Magic ATT: +1%
13 Magic ATT: +1%
14 Magic ATT: +1%
15 Magic ATT: +1%
16 Magic ATT: +1%
17 Magic ATT: +1%
18 Magic ATT: +1%
19 Magic ATT: +1%
20 Magic ATT: +1%

032055 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

1 Weapon DEF: +2%
2 Weapon DEF: +2%
3 Weapon DEF: +3%
4 Weapon DEF: +3%
5 Weapon DEF: +3%
6 Weapon DEF: +5%
7 Weapon DEF: +5%
8 Weapon DEF: +5%
9 Weapon DEF: +5%
10 Weapon DEF: +7%
11 Weapon DEF: +7%
12 Weapon DEF: +7%
13 Weapon DEF: +7%
14 Weapon DEF: +7%
15 Weapon DEF: +7%
16 Weapon DEF: +7%
17 Weapon DEF: +7%
18 Weapon DEF: +7%
19 Weapon DEF: +7%
20 Weapon DEF: +7%

032056 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

1 Magic DEF: +2%
2 Magic DEF: +2%
3 Magic DEF: +3%
4 Magic DEF: +3%
5 Magic DEF: +3%
6 Magic DEF: +5%
7 Magic DEF: +5%
8 Magic DEF: +5%
9 Magic DEF: +5%
10 Magic DEF: +7%
11 Magic DEF: +7%
12 Magic DEF: +7%
13 Magic DEF: +7%
14 Magic DEF: +7%
15 Magic DEF: +7%
16 Magic DEF: +7%
17 Magic DEF: +7%
18 Magic DEF: +7%
19 Magic DEF: +7%
20 Magic DEF: +7%

032057 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +1%
2 Critical Rate: +1%
3 Critical Rate: +2%
4 Critical Rate: +2%
5 Critical Rate: +2%
6 Critical Rate: +3%
7 Critical Rate: +3%
8 Critical Rate: +3%
9 Critical Rate: +3%
10 Critical Rate: +4%
11 Critical Rate: +4%
12 Critical Rate: +4%
13 Critical Rate: +4%
14 Critical Rate: +4%
15 Critical Rate: +4%
16 Critical Rate: +4%
17 Critical Rate: +4%
18 Critical Rate: +4%
19 Critical Rate: +4%
20 Critical Rate: +4%

032058 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Critical Rate: +1%
2 Critical Rate: +1%
3 Critical Rate: +1%
4 Critical Rate: +1%
5 Critical Rate: +1%
6 Critical Rate: +1%
7 Critical Rate: +1%
8 Critical Rate: +1%
9 Critical Rate: +1%
10 Critical Rate: +1%
11 Critical Rate: +1%
12 Critical Rate: +1%
13 Critical Rate: +1%
14 Critical Rate: +1%
15 Critical Rate: +1%
16 Critical Rate: +1%
17 Critical Rate: +1%
18 Critical Rate: +1%
19 Critical Rate: +1%
20 Critical Rate: +1%

032070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +2%
4 Total Damage: +2%
5 Total Damage: +2%
6 Total Damage: +3%
7 Total Damage: +3%
8 Total Damage: +3%
9 Total Damage: +3%
10 Total Damage: +4%
11 Total Damage: +4%
12 Total Damage: +4%
13 Total Damage: +4%
14 Total Damage: +4%
15 Total Damage: +4%
16 Total Damage: +4%
17 Total Damage: +4%
18 Total Damage: +4%
19 Total Damage: +4%
20 Total Damage: +4%

032071 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +1%
4 Total Damage: +1%
5 Total Damage: +1%
6 Total Damage: +1%
7 Total Damage: +1%
8 Total Damage: +1%
9 Total Damage: +1%
10 Total Damage: +1%
11 Total Damage: +1%
12 Total Damage: +1%
13 Total Damage: +1%
14 Total Damage: +1%
15 Total Damage: +1%
16 Total Damage: +1%
17 Total Damage: +1%
18 Total Damage: +1%
19 Total Damage: +1%
20 Total Damage: +1%

032086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 All Stats: +1%
2 All Stats: +1%
3 All Stats: +2%
4 All Stats: +2%
5 All Stats: +2%
6 All Stats: +3%
7 All Stats: +3%
8 All Stats: +3%
9 All Stats: +3%
10 All Stats: +4%
11 All Stats: +4%
12 All Stats: +4%
13 All Stats: +4%
14 All Stats: +4%
15 All Stats: +4%
16 All Stats: +4%
17 All Stats: +4%
18 All Stats: +4%
19 All Stats: +4%
20 All Stats: +4%

032111 – Tăng Khả năng Kháng Thuộc tính

Cấp độ yêu cầu: 60
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 All Elemental Resistances: +2%
2 All Elemental Resistances: +2%
3 All Elemental Resistances: +2%
4 All Elemental Resistances: +2%
5 All Elemental Resistances: +2%
6 All Elemental Resistances: +2%
7 All Elemental Resistances: +3%
8 All Elemental Resistances: +3%
9 All Elemental Resistances: +3%
10 All Elemental Resistances: +4%
11 All Elemental Resistances: +4%
12 All Elemental Resistances: +4%
13 All Elemental Resistances: +4%
14 All Elemental Resistances: +4%
15 All Elemental Resistances: +4%
16 All Elemental Resistances: +4%
17 All Elemental Resistances: +4%
18 All Elemental Resistances: +4%
19 All Elemental Resistances: +4%
20 All Elemental Resistances: +4%

032116 – Tăng Khả năng Kháng Trạng thái bất thường

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Abnormal Status Resistance: +2%
2 Abnormal Status Resistance: +2%
3 Abnormal Status Resistance: +2%
4 Abnormal Status Resistance: +2%
5 Abnormal Status Resistance: +2%
6 Abnormal Status Resistance: +2%
7 Abnormal Status Resistance: +3%
8 Abnormal Status Resistance: +3%
9 Abnormal Status Resistance: +3%
10 Abnormal Status Resistance: +4%
11 Abnormal Status Resistance: +4%
12 Abnormal Status Resistance: +4%
13 Abnormal Status Resistance: +4%
14 Abnormal Status Resistance: +4%
15 Abnormal Status Resistance: +4%
16 Abnormal Status Resistance: +4%
17 Abnormal Status Resistance: +4%
18 Abnormal Status Resistance: +4%
19 Abnormal Status Resistance: +4%
20 Abnormal Status Resistance: +4%

032291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 4% of the enemy’s DEF when attacking.

032601 – Damage to Bosses: Tăng Sát thương lên Boss

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Damage to Bosses: +12%
2 Damage to Bosses: +12%
3 Damage to Bosses: +12%
4 Damage to Bosses: +12%
5 Damage to Bosses: +12%
6 Damage to Bosses: +12%
7 Damage to Bosses: +12%
8 Damage to Bosses: +12%
9 Damage to Bosses: +12%
10 Damage to Bosses: +12%
11 Damage to Bosses: +12%
12 Damage to Bosses: +12%
13 Damage to Bosses: +12%
14 Damage to Bosses: +12%
15 Damage to Bosses: +12%
16 Damage to Bosses: +12%
17 Damage to Bosses: +12%
18 Damage to Bosses: +12%
19 Damage to Bosses: +12%
20 Damage to Bosses: +12%

032801 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Increases max damage cap : +15000
2 Increases max damage cap : +15000
3 Increases max damage cap : +15000
4 Increases max damage cap : +15000
5 Increases max damage cap : +15000
6 Increases max damage cap : +20000
7 Increases max damage cap : +20000
8 Increases max damage cap : +20000
9 Increases max damage cap : +20000
10 Increases max damage cap : +25000
11 Increases max damage cap : +25000
12 Increases max damage cap : +25000
13 Increases max damage cap : +25000
14 Increases max damage cap : +25000
15 Increases max damage cap : +25000
16 Increases max damage cap : +25000
17 Increases max damage cap : +25000
18 Increases max damage cap : +25000
19 Increases max damage cap : +25000
20 Increases max damage cap : +25000

032802 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Increases max damage cap : +3000
2 Increases max damage cap : +3000
3 Increases max damage cap : +3000
4 Increases max damage cap : +3000
5 Increases max damage cap : +3000
6 Increases max damage cap : +4000
7 Increases max damage cap : +4000
8 Increases max damage cap : +4000
9 Increases max damage cap : +4000
10 Increases max damage cap : +5000
11 Increases max damage cap : +5000
12 Increases max damage cap : +5000
13 Increases max damage cap : +5000
14 Increases max damage cap : +5000
15 Increases max damage cap : +5000
16 Increases max damage cap : +5000
17 Increases max damage cap : +5000
18 Increases max damage cap : +5000
19 Increases max damage cap : +5000
20 Increases max damage cap : +5000

032661 – Get EXP: Tăng EXP nhận được

Loại vật phẩm: Mũ

1 Get EXP : +1%
2 Get EXP : +1%
3 Get EXP : +2%
4 Get EXP : +2%
5 Get EXP : +2%
6 Get EXP : +3%
7 Get EXP : +3%
8 Get EXP : +3%
9 Get EXP : +3%
10 Get EXP : +4%
11 Get EXP : +4%
12 Get EXP : +4%
13 Get EXP : +4%
14 Get EXP : +4%
15 Get EXP : +4%
16 Get EXP : +4%
17 Get EXP : +4%
18 Get EXP : +4%
19 Get EXP : +4%
20 Get EXP : +4%

032091 – STR per 10 character levels : Tăng STR cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 STR per 10 character levels : +1
2 STR per 10 character levels : +1
3 STR per 10 character levels : +1
4 STR per 10 character levels : +1
5 STR per 10 character levels : +1
6 STR per 10 character levels : +1
7 STR per 10 character levels : +1
8 STR per 10 character levels : +1
9 STR per 10 character levels : +1
10 STR per 10 character levels : +1
11 STR per 10 character levels : +1
12 STR per 10 character levels : +1
13 STR per 10 character levels : +1
14 STR per 10 character levels : +1
15 STR per 10 character levels : +1
16 STR per 10 character levels : +1
17 STR per 10 character levels : +1
18 STR per 10 character levels : +1
19 STR per 10 character levels : +1
20 STR per 10 character levels : +1

032092 – DEX per 10 character levels : Tăng DEX cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 DEX per 10 character levels : +1
2 DEX per 10 character levels : +1
3 DEX per 10 character levels : +1
4 DEX per 10 character levels : +1
5 DEX per 10 character levels : +1
6 DEX per 10 character levels : +1
7 DEX per 10 character levels : +1
8 DEX per 10 character levels : +1
9 DEX per 10 character levels : +1
10 DEX per 10 character levels : +1
11 DEX per 10 character levels : +1
12 DEX per 10 character levels : +1
13 DEX per 10 character levels : +1
14 DEX per 10 character levels : +1
15 DEX per 10 character levels : +1
16 DEX per 10 character levels : +1
17 DEX per 10 character levels : +1
18 DEX per 10 character levels : +1
19 DEX per 10 character levels : +1
20 DEX per 10 character levels : +1

032093 – INT per 10 character levels : Tăng INT cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 INT per 10 character levels : +1
2 INT per 10 character levels : +1
3 INT per 10 character levels : +1
4 INT per 10 character levels : +1
5 INT per 10 character levels : +1
6 INT per 10 character levels : +1
7 INT per 10 character levels : +1
8 INT per 10 character levels : +1
9 INT per 10 character levels : +1
10 INT per 10 character levels : +1
11 INT per 10 character levels : +1
12 INT per 10 character levels : +1
13 INT per 10 character levels : +1
14 INT per 10 character levels : +1
15 INT per 10 character levels : +1
16 INT per 10 character levels : +1
17 INT per 10 character levels : +1
18 INT per 10 character levels : +1
19 INT per 10 character levels : +1
20 INT per 10 character levels : +1

032094 – LUK per 10 character levels : Tăng LUK cho mỗi 10 cấp độ

Cấp độ yêu cầu: 30

1 LUK per 10 character levels : +1
2 LUK per 10 character levels : +1
3 LUK per 10 character levels : +1
4 LUK per 10 character levels : +1
5 LUK per 10 character levels : +1
6 LUK per 10 character levels : +1
7 LUK per 10 character levels : +1
8 LUK per 10 character levels : +1
9 LUK per 10 character levels : +1
10 LUK per 10 character levels : +1
11 LUK per 10 character levels : +1
12 LUK per 10 character levels : +1
13 LUK per 10 character levels : +1
14 LUK per 10 character levels : +1
15 LUK per 10 character levels : +1
16 LUK per 10 character levels : +1
17 LUK per 10 character levels : +1
18 LUK per 10 character levels : +1
19 LUK per 10 character levels : +1
20 LUK per 10 character levels : +1

032551 – HP Recovery Items and Skills: Tăng hiệu quả Hồi phục HP của Vật phẩm và Kĩ năng

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 HP Recovery Items and Skills: +5%
2 HP Recovery Items and Skills: +5%
3 HP Recovery Items and Skills: +10%
4 HP Recovery Items and Skills: +10%
5 HP Recovery Items and Skills: +10%
6 HP Recovery Items and Skills: +15%
7 HP Recovery Items and Skills: +15%
8 HP Recovery Items and Skills: +15%
9 HP Recovery Items and Skills: +15%
10 HP Recovery Items and Skills: +20%
11 HP Recovery Items and Skills: +20%
12 HP Recovery Items and Skills: +20%
13 HP Recovery Items and Skills: +20%
14 HP Recovery Items and Skills: +20%
15 HP Recovery Items and Skills: +20%
16 HP Recovery Items and Skills: +20%
17 HP Recovery Items and Skills: +20%
18 HP Recovery Items and Skills: +20%
19 HP Recovery Items and Skills: +20%
20 HP Recovery Items and Skills: +20%

032201 – Cơ hội phục hồi một lượng HP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 15% chance to recover 40 HP when attacking.
2 15% chance to recover 45 HP when attacking.
3 15% chance to recover 50 HP when attacking.
4 15% chance to recover 55 HP when attacking.
5 15% chance to recover 60 HP when attacking.
6 15% chance to recover 65 HP when attacking.
7 15% chance to recover 70 HP when attacking.
8 15% chance to recover 75 HP when attacking.
9 15% chance to recover 80 HP when attacking.
10 15% chance to recover 85 HP when attacking.
11 15% chance to recover 90 HP when attacking.
12 15% chance to recover 95 HP when attacking.
13 15% chance to recover 95 HP when attacking.
14 15% chance to recover 95 HP when attacking.
15 15% chance to recover 95 HP when attacking.
16 15% chance to recover 95 HP when attacking.
17 15% chance to recover 95 HP when attacking.
18 15% chance to recover 95 HP when attacking.
19 15% chance to recover 95 HP when attacking.
20 15% chance to recover 95 HP when attacking.

032206 – Cơ hội phục hồi một lượng MP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 15% chance to recover 40 MP when attacking.
2 15% chance to recover 45 MP when attacking.
3 15% chance to recover 50 MP when attacking.
4 15% chance to recover 55 MP when attacking.
5 15% chance to recover 60 MP when attacking.
6 15% chance to recover 65 MP when attacking.
7 15% chance to recover 70 MP when attacking.
8 15% chance to recover 75 MP when attacking.
9 15% chance to recover 80 MP when attacking.
10 15% chance to recover 85 MP when attacking.
11 15% chance to recover 90 MP when attacking.
12 15% chance to recover 95 MP when attacking.
13 15% chance to recover 95 MP when attacking.
14 15% chance to recover 95 MP when attacking.
15 15% chance to recover 95 MP when attacking.
16 15% chance to recover 95 MP when attacking.
17 15% chance to recover 95 MP when attacking.
18 15% chance to recover 95 MP when attacking.
19 15% chance to recover 95 MP when attacking.
20 15% chance to recover 95 MP when attacking.