Pool APool B – Pool C – Pool DPool E

.

Pool C

.

020001 – STR: Tăng STR

1 STR: +4
2 STR: +4
3 STR: +6
4 STR: +6
5 STR: +8
6 STR: +8
7 STR: +10
8 STR: +10
9 STR: +12
10 STR: +12
11 STR: +14
12 STR: +14
13 STR: +14
14 STR: +14
15 STR: +14
16 STR: +14
17 STR: +14
18 STR: +14
19 STR: +14
20 STR: +14

020002 – DEX: Tăng DEX

1 DEX: +4
2 DEX: +4
3 DEX: +6
4 DEX: +6
5 DEX: +8
6 DEX: +8
7 DEX: +10
8 DEX: +10
9 DEX: +12
10 DEX: +12
11 DEX: +14
12 DEX: +14
13 DEX: +14
14 DEX: +14
15 DEX: +14
16 DEX: +14
17 DEX: +14
18 DEX: +14
19 DEX: +14
20 DEX: +14

020003 – INT: Tăng INT

1 INT: +4
2 INT: +4
3 INT: +6
4 INT: +6
5 INT: +8
6 INT: +8
7 INT: +10
8 INT: +10
9 INT: +12
10 INT: +12
11 INT: +14
12 INT: +14
13 INT: +14
14 INT: +14
15 INT: +14
16 INT: +14
17 INT: +14
18 INT: +14
19 INT: +14
20 INT: +14

020004 – LUK: Tăng LUK

1 LUK: +4
2 LUK: +4
3 LUK: +6
4 LUK: +6
5 LUK: +8
6 LUK: +8
7 LUK: +10
8 LUK: +10
9 LUK: +12
10 LUK: +12
11 LUK: +14
12 LUK: +14
13 LUK: +14
14 LUK: +14
15 LUK: +14
16 LUK: +14
17 LUK: +14
18 LUK: +14
19 LUK: +14
20 LUK: +14

020005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa

1 MaxHP: +15
2 MaxHP: +30
3 MaxHP: +45
4 MaxHP: +60
5 MaxHP: +75
6 MaxHP: +90
7 MaxHP: +105
8 MaxHP: +120
9 MaxHP: +135
10 MaxHP: +150
11 MaxHP: +165
12 MaxHP: +180
13 MaxHP: +180
14 MaxHP: +180
15 MaxHP: +180
16 MaxHP: +180
17 MaxHP: +180
18 MaxHP: +180
19 MaxHP: +180
20 MaxHP: +180

020006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa

1 MaxMP: +15
2 MaxMP: +30
3 MaxMP: +45
4 MaxMP: +60
5 MaxMP: +75
6 MaxMP: +90
7 MaxMP: +105
8 MaxMP: +120
9 MaxMP: +135
10 MaxMP: +150
11 MaxMP: +165
12 MaxMP: +180
13 MaxMP: +180
14 MaxMP: +180
15 MaxMP: +180
16 MaxMP: +180
17 MaxMP: +180
18 MaxMP: +180
19 MaxMP: +180
20 MaxMP: +180

020007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +4
2 Accuracy: +8
3 Accuracy: +12
4 Accuracy: +16
5 Accuracy: +20
6 Accuracy: +24
7 Accuracy: +28
8 Accuracy: +32
9 Accuracy: +36
10 Accuracy: +40
11 Accuracy: +44
12 Accuracy: +48
13 Accuracy: +48
14 Accuracy: +48
15 Accuracy: +48
16 Accuracy: +48
17 Accuracy: +48
18 Accuracy: +48
19 Accuracy: +48
20 Accuracy: +48

020008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +4
2 Avoidability: +8
3 Avoidability: +12
4 Avoidability: +16
5 Avoidability: +20
6 Avoidability: +24
7 Avoidability: +28
8 Avoidability: +32
9 Avoidability: +36
10 Avoidability: +40
11 Avoidability: +44
12 Avoidability: +48
13 Avoidability: +48
14 Avoidability: +48
15 Avoidability: +48
16 Avoidability: +48
17 Avoidability: +48
18 Avoidability: +48
19 Avoidability: +48
20 Avoidability: +48

020009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

Loại vật phẩm: Giày

1 Movement Speed: +4
2 Movement Speed: +4
3 Movement Speed: +4
4 Movement Speed: +6
5 Movement Speed: +6
6 Movement Speed: +6
7 Movement Speed: +6
8 Movement Speed: +8
9 Movement Speed: +8
10 Movement Speed: +8
11 Movement Speed: +8
12 Movement Speed: +10
13 Movement Speed: +10
14 Movement Speed: +10
15 Movement Speed: +10
16 Movement Speed: +10
17 Movement Speed: +10
18 Movement Speed: +10
19 Movement Speed: +10
20 Movement Speed: +10

020010 – Jump: Tăng Lực nhảy

Loại vật phẩm: Giày

1 Jump: +4
2 Jump: +4
3 Jump: +4
4 Jump: +6
5 Jump: +6
6 Jump: +6
7 Jump: +6
8 Jump: +8
9 Jump: +8
10 Jump: +8
11 Jump: +8
12 Jump: +10
13 Jump: +10
14 Jump: +10
15 Jump: +10
16 Jump: +10
17 Jump: +10
18 Jump: +10
19 Jump: +10
20 Jump: +10

020011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +4
2 ATT: +4
3 ATT: +6
4 ATT: +6
5 ATT: +8
6 ATT: +8
7 ATT: +10
8 ATT: +10
9 ATT: +12
10 ATT: +12
11 ATT: +14
12 ATT: +14
13 ATT: +14
14 ATT: +14
15 ATT: +14
16 ATT: +14
17 ATT: +14
18 ATT: +14
19 ATT: +14
20 ATT: +14

020012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +4
2 Magic ATT: +4
3 Magic ATT: +6
4 Magic ATT: +6
5 Magic ATT: +8
6 Magic ATT: +8
7 Magic ATT: +10
8 Magic ATT: +10
9 Magic ATT: +12
10 Magic ATT: +12
11 Magic ATT: +14
12 Magic ATT: +14
13 Magic ATT: +14
14 Magic ATT: +14
15 Magic ATT: +14
16 Magic ATT: +14
17 Magic ATT: +14
18 Magic ATT: +14
19 Magic ATT: +14
20 Magic ATT: +14

020013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +15
2 Weapon DEF: +30
3 Weapon DEF: +45
4 Weapon DEF: +60
5 Weapon DEF: +75
6 Weapon DEF: +90
7 Weapon DEF: +105
8 Weapon DEF: +120
9 Weapon DEF: +135
10 Weapon DEF: +150
11 Weapon DEF: +165
12 Weapon DEF: +180
13 Weapon DEF: +180
14 Weapon DEF: +180
15 Weapon DEF: +180
16 Weapon DEF: +180
17 Weapon DEF: +180
18 Weapon DEF: +180
19 Weapon DEF: +180
20 Weapon DEF: +180

020014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +15
2 Magic DEF: +30
3 Magic DEF: +45
4 Magic DEF: +60
5 Magic DEF: +75
6 Magic DEF: +90
7 Magic DEF: +105
8 Magic DEF: +120
9 Magic DEF: +135
10 Magic DEF: +150
11 Magic DEF: +165
12 Magic DEF: +180
13 Magic DEF: +180
14 Magic DEF: +180
15 Magic DEF: +180
16 Magic DEF: +180
17 Magic DEF: +180
18 Magic DEF: +180
19 Magic DEF: +180
20 Magic DEF: +180

020041 – STR: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR: +2%
2 STR: +2%
3 STR: +2%
4 STR: +4%
5 STR: +4%
6 STR: +4%
7 STR: +4%
8 STR: +6%
9 STR: +6%
10 STR: +6%
11 STR: +6%
12 STR: +6%
13 STR: +6%
14 STR: +6%
15 STR: +6%
16 STR: +6%
17 STR: +6%
18 STR: +6%
19 STR: +6%
20 STR: +6%

020042 – DEX: Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX: +2%
2 DEX: +2%
3 DEX: +2%
4 DEX: +4%
5 DEX: +4%
6 DEX: +4%
7 DEX: +4%
8 DEX: +6%
9 DEX: +6%
10 DEX: +6%
11 DEX: +6%
12 DEX: +6%
13 DEX: +6%
14 DEX: +6%
15 DEX: +6%
16 DEX: +6%
17 DEX: +6%
18 DEX: +6%
19 DEX: +6%
20 DEX: +6%

020043 – INT: Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT: +2%
2 INT: +2%
3 INT: +2%
4 INT: +4%
5 INT: +4%
6 INT: +4%
7 INT: +4%
8 INT: +6%
9 INT: +6%
10 INT: +6%
11 INT: +6%
12 INT: +6%
13 INT: +6%
14 INT: +6%
15 INT: +6%
16 INT: +6%
17 INT: +6%
18 INT: +6%
19 INT: +6%
20 INT: +6%

020044 – LUK: Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK: +2%
2 LUK: +2%
3 LUK: +2%
4 LUK: +4%
5 LUK: +4%
6 LUK: +4%
7 LUK: +4%
8 LUK: +6%
9 LUK: +6%
10 LUK: +6%
11 LUK: +6%
12 LUK: +6%
13 LUK: +6%
14 LUK: +6%
15 LUK: +6%
16 LUK: +6%
17 LUK: +6%
18 LUK: +6%
19 LUK: +6%
20 LUK: +6%

020045 – MaxHP: Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxHP: +2%
2 MaxHP: +2%
3 MaxHP: +2%
4 MaxHP: +4%
5 MaxHP: +4%
6 MaxHP: +4%
7 MaxHP: +4%
8 MaxHP: +6%
9 MaxHP: +6%
10 MaxHP: +6%
11 MaxHP: +6%
12 MaxHP: +6%
13 MaxHP: +6%
14 MaxHP: +6%
15 MaxHP: +6%
16 MaxHP: +6%
17 MaxHP: +6%
18 MaxHP: +6%
19 MaxHP: +6%
20 MaxHP: +6%

020046 – MaxMP: Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxMP: +2%
2 MaxMP: +2%
3 MaxMP: +2%
4 MaxMP: +4%
5 MaxMP: +4%
6 MaxMP: +4%
7 MaxMP: +4%
8 MaxMP: +6%
9 MaxMP: +6%
10 MaxMP: +6%
11 MaxMP: +6%
12 MaxMP: +6%
13 MaxMP: +6%
14 MaxMP: +6%
15 MaxMP: +6%
16 MaxMP: +6%
17 MaxMP: +6%
18 MaxMP: +6%
19 MaxMP: +6%
20 MaxMP: +6%

020047 – Accuracy: Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy: +2%
2 Accuracy: +2%
3 Accuracy: +2%
4 Accuracy: +4%
5 Accuracy: +4%
6 Accuracy: +4%
7 Accuracy: +4%
8 Accuracy: +6%
9 Accuracy: +6%
10 Accuracy: +6%
11 Accuracy: +6%
12 Accuracy: +6%
13 Accuracy: +6%
14 Accuracy: +6%
15 Accuracy: +6%
16 Accuracy: +6%
17 Accuracy: +6%
18 Accuracy: +6%
19 Accuracy: +6%
20 Accuracy: +6%

020048 – Avoidability: Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability: +2%
2 Avoidability: +2%
3 Avoidability: +2%
4 Avoidability: +4%
5 Avoidability: +4%
6 Avoidability: +4%
7 Avoidability: +4%
8 Avoidability: +6%
9 Avoidability: +6%
10 Avoidability: +6%
11 Avoidability: +6%
12 Avoidability: +6%
13 Avoidability: +6%
14 Avoidability: +6%
15 Avoidability: +6%
16 Avoidability: +6%
17 Avoidability: +6%
18 Avoidability: +6%
19 Avoidability: +6%
20 Avoidability: +6%

020051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +2%
2 ATT: +2%
3 ATT: +2%
4 ATT: +4%
5 ATT: +4%
6 ATT: +4%
7 ATT: +4%
8 ATT: +6%
9 ATT: +6%
10 ATT: +6%
11 ATT: +6%
12 ATT: +6%
13 ATT: +6%
14 ATT: +6%
15 ATT: +6%
16 ATT: +6%
17 ATT: +6%
18 ATT: +6%
19 ATT: +6%
20 ATT: +6%

020052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +2%
2 Magic ATT: +2%
3 Magic ATT: +2%
4 Magic ATT: +4%
5 Magic ATT: +4%
6 Magic ATT: +4%
7 Magic ATT: +4%
8 Magic ATT: +6%
9 Magic ATT: +6%
10 Magic ATT: +6%
11 Magic ATT: +6%
12 Magic ATT: +6%
13 Magic ATT: +6%
14 Magic ATT: +6%
15 Magic ATT: +6%
16 Magic ATT: +6%
17 Magic ATT: +6%
18 Magic ATT: +6%
19 Magic ATT: +6%
20 Magic ATT: +6%

020053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +2%
2 Weapon DEF: +2%
3 Weapon DEF: +2%
4 Weapon DEF: +4%
5 Weapon DEF: +4%
6 Weapon DEF: +4%
7 Weapon DEF: +4%
8 Weapon DEF: +6%
9 Weapon DEF: +6%
10 Weapon DEF: +6%
11 Weapon DEF: +6%
12 Weapon DEF: +6%
13 Weapon DEF: +6%
14 Weapon DEF: +6%
15 Weapon DEF: +6%
16 Weapon DEF: +6%
17 Weapon DEF: +6%
18 Weapon DEF: +6%
19 Weapon DEF: +6%
20 Weapon DEF: +6%

020054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +2%
2 Magic DEF: +2%
3 Magic DEF: +2%
4 Magic DEF: +4%
5 Magic DEF: +4%
6 Magic DEF: +4%
7 Magic DEF: +4%
8 Magic DEF: +6%
9 Magic DEF: +6%
10 Magic DEF: +6%
11 Magic DEF: +6%
12 Magic DEF: +6%
13 Magic DEF: +6%
14 Magic DEF: +6%
15 Magic DEF: +6%
16 Magic DEF: +6%
17 Magic DEF: +6%
18 Magic DEF: +6%
19 Magic DEF: +6%
20 Magic DEF: +6%

020055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +8%
2 Critical Rate: +8%
3 Critical Rate: +8%
4 Critical Rate: +8%
5 Critical Rate: +8%
6 Critical Rate: +8%
7 Critical Rate: +8%
8 Critical Rate: +8%
9 Critical Rate: +8%
10 Critical Rate: +8%
11 Critical Rate: +8%
12 Critical Rate: +8%
13 Critical Rate: +8%
14 Critical Rate: +8%
15 Critical Rate: +8%
16 Critical Rate: +8%
17 Critical Rate: +8%
18 Critical Rate: +8%
19 Critical Rate: +8%
20 Critical Rate: +8%

020070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +2%
2 Total Damage: +2%
3 Total Damage: +2%
4 Total Damage: +4%
5 Total Damage: +4%
6 Total Damage: +4%
7 Total Damage: +4%
8 Total Damage: +6%
9 Total Damage: +6%
10 Total Damage: +6%
11 Total Damage: +6%
12 Total Damage: +6%
13 Total Damage: +6%
14 Total Damage: +6%
15 Total Damage: +6%
16 Total Damage: +6%
17 Total Damage: +6%
18 Total Damage: +6%
19 Total Damage: +6%
20 Total Damage: +6%

020086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 All Stats: +1%
2 All Stats: +1%
3 All Stats: +1%
4 All Stats: +2%
5 All Stats: +2%
6 All Stats: +2%
7 All Stats: +2%
8 All Stats: +3%
9 All Stats: +3%
10 All Stats: +3%
11 All Stats: +3%
12 All Stats: +3%
13 All Stats: +3%
14 All Stats: +3%
15 All Stats: +3%
16 All Stats: +3%
17 All Stats: +3%
18 All Stats: +3%
19 All Stats: +3%
20 All Stats: +3%

020201 – Cơ hội phục hồi một lượng HP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 20 HP when attacking.
2 3% chance to recover 23 HP when attacking.
3 3% chance to recover 26 HP when attacking.
4 3% chance to recover 29 HP when attacking.
5 3% chance to recover 32 HP when attacking.
6 3% chance to recover 35 HP when attacking.
7 3% chance to recover 38 HP when attacking.
8 3% chance to recover 41 HP when attacking.
9 3% chance to recover 44 HP when attacking.
10 3% chance to recover 47 HP when attacking.
11 3% chance to recover 50 HP when attacking.
12 3% chance to recover 53 HP when attacking.
13 3% chance to recover 53 HP when attacking.
14 3% chance to recover 53 HP when attacking.
15 3% chance to recover 53 HP when attacking.
16 3% chance to recover 53 HP when attacking.
17 3% chance to recover 53 HP when attacking.
18 3% chance to recover 53 HP when attacking.
19 3% chance to recover 53 HP when attacking.
20 3% chance to recover 53 HP when attacking.

020206 – Cơ hội phục hồi một lượng MP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 20 MP when attacking.
2 3% chance to recover 23 MP when attacking.
3 3% chance to recover 26 MP when attacking.
4 3% chance to recover 29 MP when attacking.
5 3% chance to recover 32 MP when attacking.
6 3% chance to recover 35 MP when attacking.
7 3% chance to recover 38 MP when attacking.
8 3% chance to recover 41 MP when attacking.
9 3% chance to recover 44 MP when attacking.
10 3% chance to recover 47 MP when attacking.
11 3% chance to recover 50 MP when attacking.
12 3% chance to recover 53 MP when attacking.
13 3% chance to recover 53 MP when attacking.
14 3% chance to recover 53 MP when attacking.
15 3% chance to recover 53 MP when attacking.
16 3% chance to recover 53 MP when attacking.
17 3% chance to recover 53 MP when attacking.
18 3% chance to recover 53 MP when attacking.
19 3% chance to recover 53 MP when attacking.
20 3% chance to recover 53 MP when attacking.

020291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.

020351 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 20% chance to ignore 3 damage when attacked.
2 20% chance to ignore 5 damage when attacked.
3 20% chance to ignore 7 damage when attacked.
4 20% chance to ignore 9 damage when attacked.
5 20% chance to ignore 11 damage when attacked.
6 20% chance to ignore 13 damage when attacked.
7 20% chance to ignore 15 damage when attacked.
8 20% chance to ignore 17 damage when attacked.
9 20% chance to ignore 19 damage when attacked.
10 20% chance to ignore 21 damage when attacked.
11 20% chance to ignore 23 damage when attacked.
12 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
13 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
14 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
15 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
16 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
17 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
18 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
19 20% chance to ignore 25 damage when attacked.
20 20% chance to ignore 25 damage when attacked.

020352 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 20% chance to ignore 5 damage when attacked.
2 20% chance to ignore 8 damage when attacked.
3 20% chance to ignore 11 damage when attacked.
4 20% chance to ignore 14 damage when attacked.
5 20% chance to ignore 17 damage when attacked.
6 20% chance to ignore 20 damage when attacked.
7 20% chance to ignore 23 damage when attacked.
8 20% chance to ignore 26 damage when attacked.
9 20% chance to ignore 29 damage when attacked.
10 20% chance to ignore 32 damage when attacked.
11 20% chance to ignore 35 damage when attacked.
12 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
13 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
14 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
15 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
16 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
17 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
18 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
19 20% chance to ignore 38 damage when attacked.
20 20% chance to ignore 38 damage when attacked.

020353 – Cơ hội bỏ qua một lượng Sát thương khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Áo giáp và Katara (vũ khí phụ của Dual Blade)

1 30% chance to ignore 7 damage when attacked.
2 30% chance to ignore 11 damage when attacked.
3 30% chance to ignore 15 damage when attacked.
4 30% chance to ignore 19 damage when attacked.
5 30% chance to ignore 23 damage when attacked.
6 30% chance to ignore 27 damage when attacked.
7 30% chance to ignore 31 damage when attacked.
8 30% chance to ignore 35 damage when attacked.
9 30% chance to ignore 39 damage when attacked.
10 30% chance to ignore 43 damage when attacked.
11 30% chance to ignore 47 damage when attacked.
12 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
13 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
14 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
15 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
16 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
17 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
18 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
19 30% chance to ignore 51 damage when attacked.
20 30% chance to ignore 51 damage when attacked.

020366 – Trở nên Bất khả chiến bại thêm một lúc khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
2 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
3 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
4 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
5 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
6 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
7 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
8 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
9 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
10 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
11 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
12 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
13 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
14 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
15 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
16 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
17 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
18 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
19 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.
20 Invincible for 1 more seconds after getting attacked.

020396 – Giảm thời gian phải chịu Trạng thái Bất thường

Cấp độ yêu cầu: 50
Loại vật phẩm: Tops & Overalls

1 Abnormal Status Duration: -2 sec.
2 Abnormal Status Duration: -2 sec.
3 Abnormal Status Duration: -2 sec.
4 Abnormal Status Duration: -2 sec.
5 Abnormal Status Duration: -2 sec.
6 Abnormal Status Duration: -2 sec.
7 Abnormal Status Duration: -2 sec.
8 Abnormal Status Duration: -2 sec.
9 Abnormal Status Duration: -2 sec.
10 Abnormal Status Duration: -2 sec.
11 Abnormal Status Duration: -2 sec.
12 Abnormal Status Duration: -2 sec.
13 Abnormal Status Duration: -2 sec.
14 Abnormal Status Duration: -2 sec.
15 Abnormal Status Duration: -2 sec.
16 Abnormal Status Duration: -2 sec.
17 Abnormal Status Duration: -2 sec.
18 Abnormal Status Duration: -2 sec.
19 Abnormal Status Duration: -2 sec.
20 Abnormal Status Duration: -2 sec.

020401 – Cơ hội phục hồi một lượng HP sau khi hạ gục một mục tiêu

Loại vật phẩm: Găng tay

1 15% chance to recover 40 HP after defeating an enemy.
2 15% chance to recover 45 HP after defeating an enemy.
3 15% chance to recover 50 HP after defeating an enemy.
4 15% chance to recover 55 HP after defeating an enemy.
5 15% chance to recover 60 HP after defeating an enemy.
6 15% chance to recover 65 HP after defeating an enemy.
7 15% chance to recover 70 HP after defeating an enemy.
8 15% chance to recover 75 HP after defeating an enemy.
9 15% chance to recover 80 HP after defeating an enemy.
10 15% chance to recover 85 HP after defeating an enemy.
11 15% chance to recover 90 HP after defeating an enemy.
12 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
13 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
14 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
15 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
16 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
17 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
18 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
19 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.
20 15% chance to recover 95 HP after defeating an enemy.

020406 – Cơ hội phục hồi một lượng MP sau khi hạ gục một mục tiêu

Loại vật phẩm: Găng tay

1 15% chance to recover 40 MP after defeating an enemy.
2 15% chance to recover 45 MP after defeating an enemy.
3 15% chance to recover 50 MP after defeating an enemy.
4 15% chance to recover 55 MP after defeating an enemy.
5 15% chance to recover 60 MP after defeating an enemy.
6 15% chance to recover 65 MP after defeating an enemy.
7 15% chance to recover 70 MP after defeating an enemy.
8 15% chance to recover 75 MP after defeating an enemy.
9 15% chance to recover 80 MP after defeating an enemy.
10 15% chance to recover 85 MP after defeating an enemy.
11 15% chance to recover 90 MP after defeating an enemy.
12 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
13 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
14 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
15 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
16 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
17 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
18 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
19 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.
20 15% chance to recover 95 MP after defeating an enemy.

022001 – STR : Tăng STR

1 STR : +4
2 STR : +4
3 STR : +6
4 STR : +6
5 STR : +6
6 STR : +8
7 STR : +8
8 STR : +8
9 STR : +8
10 STR : +11
11 STR : +11
12 STR : +11
13 STR : +11
14 STR : +11
15 STR : +11
16 STR : +11
17 STR : +11
18 STR : +11
19 STR : +11
20 STR : +11

022002 – DEX : Tăng DEX

1 DEX : +4
2 DEX : +4
3 DEX : +6
4 DEX : +6
5 DEX : +6
6 DEX : +8
7 DEX : +8
8 DEX : +8
9 DEX : +8
10 DEX : +11
11 DEX : +11
12 DEX : +11
13 DEX : +11
14 DEX : +11
15 DEX : +11
16 DEX : +11
17 DEX : +11
18 DEX : +11
19 DEX : +11
20 DEX : +11

022003 – INT : Tăng INT

1 INT : +4
2 INT : +4
3 INT : +6
4 INT : +6
5 INT : +6
6 INT : +8
7 INT : +8
8 INT : +8
9 INT : +8
10 INT : +11
11 INT : +11
12 INT : +11
13 INT : +11
14 INT : +11
15 INT : +11
16 INT : +11
17 INT : +11
18 INT : +11
19 INT : +11
20 INT : +11

022004 – LUK : Tăng LUK

1 LUK : +4
2 LUK : +4
3 LUK : +6
4 LUK : +6
5 LUK : +6
6 LUK : +8
7 LUK : +8
8 LUK : +8
9 LUK : +8
10 LUK : +11
11 LUK : +11
12 LUK : +11
13 LUK : +11
14 LUK : +11
15 LUK : +11
16 LUK : +11
17 LUK : +11
18 LUK : +11
19 LUK : +11
20 LUK : +11

022005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa

1 MaxHP : +15
2 MaxHP : +15
3 MaxHP : +20
4 MaxHP : +20
5 MaxHP : +20
6 MaxHP : +60
7 MaxHP : +60
8 MaxHP : +60
9 MaxHP : +60
10 MaxHP : +120
11 MaxHP : +120
12 MaxHP : +120
13 MaxHP : +120
14 MaxHP : +120
15 MaxHP : +120
16 MaxHP : +120
17 MaxHP : +120
18 MaxHP : +120
19 MaxHP : +120
20 MaxHP : +120

022006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa

1 MaxMP : +15
2 MaxMP : +15
3 MaxMP : +20
4 MaxMP : +20
5 MaxMP : +20
6 MaxMP : +60
7 MaxMP : +60
8 MaxMP : +60
9 MaxMP : +60
10 MaxMP : +120
11 MaxMP : +120
12 MaxMP : +120
13 MaxMP : +120
14 MaxMP : +120
15 MaxMP : +120
16 MaxMP : +120
17 MaxMP : +120
18 MaxMP : +120
19 MaxMP : +120
20 MaxMP : +120

022007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +4
2 Accuracy: +4
3 Accuracy: +8
4 Accuracy: +8
5 Accuracy: +8
6 Accuracy: +16
7 Accuracy: +16
8 Accuracy: +16
9 Accuracy: +16
10 Accuracy: +32
11 Accuracy: +32
12 Accuracy: +32
13 Accuracy: +32
14 Accuracy: +32
15 Accuracy: +32
16 Accuracy: +32
17 Accuracy: +32
18 Accuracy: +32
19 Accuracy: +32
20 Accuracy: +32

022008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +4
2 Avoidability: +4
3 Avoidability: +8
4 Avoidability: +8
5 Avoidability: +8
6 Avoidability: +16
7 Avoidability: +16
8 Avoidability: +16
9 Avoidability: +16
10 Avoidability: +32
11 Avoidability: +32
12 Avoidability: +32
13 Avoidability: +32
14 Avoidability: +32
15 Avoidability: +32
16 Avoidability: +32
17 Avoidability: +32
18 Avoidability: +32
19 Avoidability: +32
20 Avoidability: +32

022009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

1 Movement Speed: +3
2 Movement Speed: +3
3 Movement Speed: +4
4 Movement Speed: +4
5 Movement Speed: +4
6 Movement Speed: +5
7 Movement Speed: +5
8 Movement Speed: +5
9 Movement Speed: +5
10 Movement Speed: +6
11 Movement Speed: +6
12 Movement Speed: +6
13 Movement Speed: +6
14 Movement Speed: +6
15 Movement Speed: +6
16 Movement Speed: +6
17 Movement Speed: +6
18 Movement Speed: +6
19 Movement Speed: +6
20 Movement Speed: +6

022010 – Jump: Tăng Lực nhảy

1 Jump: +3
2 Jump: +3
3 Jump: +4
4 Jump: +4
5 Jump: +4
6 Jump: +5
7 Jump: +5
8 Jump: +5
9 Jump: +5
10 Jump: +6
11 Jump: +6
12 Jump: +6
13 Jump: +6
14 Jump: +6
15 Jump: +6
16 Jump: +6
17 Jump: +6
18 Jump: +6
19 Jump: +6
20 Jump: +6

022011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

1 ATT: +4
2 ATT: +4
3 ATT: +6
4 ATT: +6
5 ATT: +6
6 ATT: +8
7 ATT: +8
8 ATT: +8
9 ATT: +8
10 ATT: +11
11 ATT: +11
12 ATT: +11
13 ATT: +11
14 ATT: +11
15 ATT: +11
16 ATT: +11
17 ATT: +11
18 ATT: +11
19 ATT: +11
20 ATT: +11

022012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

1 Magic ATT: +4
2 Magic ATT: +4
3 Magic ATT: +6
4 Magic ATT: +6
5 Magic ATT: +6
6 Magic ATT: +8
7 Magic ATT: +8
8 Magic ATT: +8
9 Magic ATT: +8
10 Magic ATT: +11
11 Magic ATT: +11
12 Magic ATT: +11
13 Magic ATT: +11
14 Magic ATT: +11
15 Magic ATT: +11
16 Magic ATT: +11
17 Magic ATT: +11
18 Magic ATT: +11
19 Magic ATT: +11
20 Magic ATT: +11

022013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

1 Weapon DEF: +15
2 Weapon DEF: +15
3 Weapon DEF: +20
4 Weapon DEF: +20
5 Weapon DEF: +20
6 Weapon DEF: +60
7 Weapon DEF: +60
8 Weapon DEF: +60
9 Weapon DEF: +60
10 Weapon DEF: +120
11 Weapon DEF: +120
12 Weapon DEF: +120
13 Weapon DEF: +120
14 Weapon DEF: +120
15 Weapon DEF: +120
16 Weapon DEF: +120
17 Weapon DEF: +120
18 Weapon DEF: +120
19 Weapon DEF: +120
20 Weapon DEF: +120

022014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

1 Magic DEF: +15
2 Magic DEF: +15
3 Magic DEF: +20
4 Magic DEF: +20
5 Magic DEF: +20
6 Magic DEF: +60
7 Magic DEF: +60
8 Magic DEF: +60
9 Magic DEF: +60
10 Magic DEF: +120
11 Magic DEF: +120
12 Magic DEF: +120
13 Magic DEF: +120
14 Magic DEF: +120
15 Magic DEF: +120
16 Magic DEF: +120
17 Magic DEF: +120
18 Magic DEF: +120
19 Magic DEF: +120
20 Magic DEF: +120

022041 – STR : Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR : +1%
2 STR : +1%
3 STR : +2%
4 STR : +2%
5 STR : +2%
6 STR : +3%
7 STR : +3%
8 STR : +3%
9 STR : +3%
10 STR : +4%
11 STR : +4%
12 STR : +4%
13 STR : +4%
14 STR : +4%
15 STR : +4%
16 STR : +4%
17 STR : +4%
18 STR : +4%
19 STR : +4%
20 STR : +4%

022042 – DEX : Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX : +1%
2 DEX : +1%
3 DEX : +2%
4 DEX : +2%
5 DEX : +2%
6 DEX : +3%
7 DEX : +3%
8 DEX : +3%
9 DEX : +3%
10 DEX : +4%
11 DEX : +4%
12 DEX : +4%
13 DEX : +4%
14 DEX : +4%
15 DEX : +4%
16 DEX : +4%
17 DEX : +4%
18 DEX : +4%
19 DEX : +4%
20 DEX : +4%

022043 – INT : Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT : +1%
2 INT : +1%
3 INT : +2%
4 INT : +2%
5 INT : +2%
6 INT : +3%
7 INT : +3%
8 INT : +3%
9 INT : +3%
10 INT : +4%
11 INT : +4%
12 INT : +4%
13 INT : +4%
14 INT : +4%
15 INT : +4%
16 INT : +4%
17 INT : +4%
18 INT : +4%
19 INT : +4%
20 INT : +4%

022044 – LUK : Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK : +1%
2 LUK : +1%
3 LUK : +2%
4 LUK : +2%
5 LUK : +2%
6 LUK : +3%
7 LUK : +3%
8 LUK : +3%
9 LUK : +3%
10 LUK : +4%
11 LUK : +4%
12 LUK : +4%
13 LUK : +4%
14 LUK : +4%
15 LUK : +4%
16 LUK : +4%
17 LUK : +4%
18 LUK : +4%
19 LUK : +4%
20 LUK : +4%

022045 – MaxHP : Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxHP : +1%
2 MaxHP : +1%
3 MaxHP : +2%
4 MaxHP : +2%
5 MaxHP : +2%
6 MaxHP : +3%
7 MaxHP : +3%
8 MaxHP : +3%
9 MaxHP : +3%
10 MaxHP : +5%
11 MaxHP : +5%
12 MaxHP : +5%
13 MaxHP : +5%
14 MaxHP : +5%
15 MaxHP : +5%
16 MaxHP : +5%
17 MaxHP : +5%
18 MaxHP : +5%
19 MaxHP : +5%
20 MaxHP : +5%

022046 – MaxMP : Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

1 MaxMP : +1%
2 MaxMP : +1%
3 MaxMP : +2%
4 MaxMP : +2%
5 MaxMP : +2%
6 MaxMP : +3%
7 MaxMP : +3%
8 MaxMP : +3%
9 MaxMP : +3%
10 MaxMP : +5%
11 MaxMP : +5%
12 MaxMP : +5%
13 MaxMP : +5%
14 MaxMP : +5%
15 MaxMP : +5%
16 MaxMP : +5%
17 MaxMP : +5%
18 MaxMP : +5%
19 MaxMP : +5%
20 MaxMP : +5%

022047 – Accuracy : Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy : +1%
2 Accuracy : +1%
3 Accuracy : +2%
4 Accuracy : +2%
5 Accuracy : +2%
6 Accuracy : +3%
7 Accuracy : +3%
8 Accuracy : +3%
9 Accuracy : +3%
10 Accuracy : +5%
11 Accuracy : +5%
12 Accuracy : +5%
13 Accuracy : +5%
14 Accuracy : +5%
15 Accuracy : +5%
16 Accuracy : +5%
17 Accuracy : +5%
18 Accuracy : +5%
19 Accuracy : +5%
20 Accuracy : +5%

022048 – Avoidability : Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability : +1%
2 Avoidability : +1%
3 Avoidability : +2%
4 Avoidability : +2%
5 Avoidability : +2%
6 Avoidability : +3%
7 Avoidability : +3%
8 Avoidability : +3%
9 Avoidability : +3%
10 Avoidability : +5%
11 Avoidability : +5%
12 Avoidability : +5%
13 Avoidability : +5%
14 Avoidability : +5%
15 Avoidability : +5%
16 Avoidability : +5%
17 Avoidability : +5%
18 Avoidability : +5%
19 Avoidability : +5%
20 Avoidability : +5%

022051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +1%
4 ATT: +1%
5 ATT: +1%
6 ATT: +2%
7 ATT: +2%
8 ATT: +2%
9 ATT: +2%
10 ATT: +3%
11 ATT: +3%
12 ATT: +3%
13 ATT: +3%
14 ATT: +3%
15 ATT: +3%
16 ATT: +3%
17 ATT: +3%
18 ATT: +3%
19 ATT: +3%
20 ATT: +3%

022052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +1%
4 Magic ATT: +1%
5 Magic ATT: +1%
6 Magic ATT: +2%
7 Magic ATT: +2%
8 Magic ATT: +2%
9 Magic ATT: +2%
10 Magic ATT: +3%
11 Magic ATT: +3%
12 Magic ATT: +3%
13 Magic ATT: +3%
14 Magic ATT: +3%
15 Magic ATT: +3%
16 Magic ATT: +3%
17 Magic ATT: +3%
18 Magic ATT: +3%
19 Magic ATT: +3%
20 Magic ATT: +3%

022053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

1 Weapon DEF: +1%
2 Weapon DEF: +1%
3 Weapon DEF: +1%
4 Weapon DEF: +2%
5 Weapon DEF: +2%
6 Weapon DEF: +2%
7 Weapon DEF: +2%
8 Weapon DEF: +4%
9 Weapon DEF: +4%
10 Weapon DEF: +4%
11 Weapon DEF: +4%
12 Weapon DEF: +4%
13 Weapon DEF: +4%
14 Weapon DEF: +4%
15 Weapon DEF: +4%
16 Weapon DEF: +4%
17 Weapon DEF: +4%
18 Weapon DEF: +4%
19 Weapon DEF: +4%
20 Weapon DEF: +4%

022054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

1 Magic DEF: +1%
2 Magic DEF: +1%
3 Magic DEF: +1%
4 Magic DEF: +2%
5 Magic DEF: +2%
6 Magic DEF: +2%
7 Magic DEF: +2%
8 Magic DEF: +4%
9 Magic DEF: +4%
10 Magic DEF: +4%
11 Magic DEF: +4%
12 Magic DEF: +4%
13 Magic DEF: +4%
14 Magic DEF: +4%
15 Magic DEF: +4%
16 Magic DEF: +4%
17 Magic DEF: +4%
18 Magic DEF: +4%
19 Magic DEF: +4%
20 Magic DEF: +4%

022055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +1%
2 Critical Rate: +1%
3 Critical Rate: +1%
4 Critical Rate: +1%
5 Critical Rate: +1%
6 Critical Rate: +2%
7 Critical Rate: +2%
8 Critical Rate: +2%
9 Critical Rate: +2%
10 Critical Rate: +3%
11 Critical Rate: +3%
12 Critical Rate: +3%
13 Critical Rate: +3%
14 Critical Rate: +3%
15 Critical Rate: +3%
16 Critical Rate: +3%
17 Critical Rate: +3%
18 Critical Rate: +3%
19 Critical Rate: +3%
20 Critical Rate: +3%

022056 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Critical Rate: +1%
2 Critical Rate: +1%
3 Critical Rate: +1%
4 Critical Rate: +1%
5 Critical Rate: +1%
6 Critical Rate: +1%
7 Critical Rate: +1%
8 Critical Rate: +1%
9 Critical Rate: +1%
10 Critical Rate: +2%
11 Critical Rate: +2%
12 Critical Rate: +2%
13 Critical Rate: +2%
14 Critical Rate: +2%
15 Critical Rate: +2%
16 Critical Rate: +2%
17 Critical Rate: +2%
18 Critical Rate: +2%
19 Critical Rate: +2%
20 Critical Rate: +2%

022070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +1%
4 Total Damage: +1%
5 Total Damage: +1%
6 Total Damage: +2%
7 Total Damage: +2%
8 Total Damage: +2%
9 Total Damage: +2%
10 Total Damage: +3%
11 Total Damage: +3%
12 Total Damage: +3%
13 Total Damage: +3%
14 Total Damage: +3%
15 Total Damage: +3%
16 Total Damage: +3%
17 Total Damage: +3%
18 Total Damage: +3%
19 Total Damage: +3%
20 Total Damage: +3%

022086 – All Stats: Tăng STR theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 All Stats: +1%
2 All Stats: +1%
3 All Stats: +1%
4 All Stats: +1%
5 All Stats: +1%
6 All Stats: +1%
7 All Stats: +1%
8 All Stats: +1%
9 All Stats: +1%
10 All Stats: +2%
11 All Stats: +2%
12 All Stats: +2%
13 All Stats: +2%
14 All Stats: +2%
15 All Stats: +2%
16 All Stats: +2%
17 All Stats: +2%
18 All Stats: +2%
19 All Stats: +2%
20 All Stats: +2%

022201 – Cơ hội phục hồi một lượng HP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 20 HP when attacking.
2 3% chance to recover 20 HP when attacking.
3 3% chance to recover 25 HP when attacking.
4 3% chance to recover 25 HP when attacking.
5 3% chance to recover 25 HP when attacking.
6 3% chance to recover 30 HP when attacking.
7 3% chance to recover 30 HP when attacking.
8 3% chance to recover 30 HP when attacking.
9 3% chance to recover 30 HP when attacking.
10 3% chance to recover 45 HP when attacking.
11 3% chance to recover 45 HP when attacking.
12 3% chance to recover 45 HP when attacking.
13 3% chance to recover 45 HP when attacking.
14 3% chance to recover 45 HP when attacking.
15 3% chance to recover 45 HP when attacking.
16 3% chance to recover 45 HP when attacking.
17 3% chance to recover 45 HP when attacking.
18 3% chance to recover 45 HP when attacking.
19 3% chance to recover 45 HP when attacking.
20 3% chance to recover 45 HP when attacking.

022206 – Cơ hội phục hồi một lượng MP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 20 MP when attacking.
2 3% chance to recover 20 MP when attacking.
3 3% chance to recover 25 MP when attacking.
4 3% chance to recover 25 MP when attacking.
5 3% chance to recover 25 MP when attacking.
6 3% chance to recover 30 MP when attacking.
7 3% chance to recover 30 MP when attacking.
8 3% chance to recover 30 MP when attacking.
9 3% chance to recover 30 MP when attacking.
10 3% chance to recover 45 MP when attacking.
11 3% chance to recover 45 MP when attacking.
12 3% chance to recover 45 MP when attacking.
13 3% chance to recover 45 MP when attacking.
14 3% chance to recover 45 MP when attacking.
15 3% chance to recover 45 MP when attacking.
16 3% chance to recover 45 MP when attacking.
17 3% chance to recover 45 MP when attacking.
18 3% chance to recover 45 MP when attacking.
19 3% chance to recover 45 MP when attacking.
20 3% chance to recover 45 MP when attacking.

022291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 3% of the enemy’s DEF when attacking.

022801 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Increases max damage cap : +5000
2 Increases max damage cap : +5000
3 Increases max damage cap : +5000
4 Increases max damage cap : +5000
5 Increases max damage cap : +5000
6 Increases max damage cap : +10000
7 Increases max damage cap : +10000
8 Increases max damage cap : +10000
9 Increases max damage cap : +10000
10 Increases max damage cap : +15000
11 Increases max damage cap : +15000
12 Increases max damage cap : +15000
13 Increases max damage cap : +15000
14 Increases max damage cap : +15000
15 Increases max damage cap : +15000
16 Increases max damage cap : +15000
17 Increases max damage cap : +15000
18 Increases max damage cap : +15000
19 Increases max damage cap : +15000
20 Increases max damage cap : +15000

022802 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Increases max damage cap : +1000
2 Increases max damage cap : +1000
3 Increases max damage cap : +1000
4 Increases max damage cap : +1000
5 Increases max damage cap : +1000
6 Increases max damage cap : +1000
7 Increases max damage cap : +1000
8 Increases max damage cap : +1000
9 Increases max damage cap : +1000
10 Increases max damage cap : +2000
11 Increases max damage cap : +2000
12 Increases max damage cap : +2000
13 Increases max damage cap : +2000
14 Increases max damage cap : +2000
15 Increases max damage cap : +2000
16 Increases max damage cap : +2000
17 Increases max damage cap : +2000
18 Increases max damage cap : +2000
19 Increases max damage cap : +2000
20 Increases max damage cap : +2000