Pool A – Pool B – Pool CPool DPool E

.

Pool B

.

010001 – STR: Tăng STR

1 STR: +2
2 STR: +2
3 STR: +4
4 STR: +4
5 STR: +6
6 STR: +6
7 STR: +8
8 STR: +8
9 STR: +10
10 STR: +10
11 STR: +12
12 STR: +12
13 STR: +12
14 STR: +12
15 STR: +12
16 STR: +12
17 STR: +12
18 STR: +12
19 STR: +12
20 STR: +12

010002 – DEX: Tăng DEX

1 DEX: +2
2 DEX: +2
3 DEX: +4
4 DEX: +4
5 DEX: +6
6 DEX: +6
7 DEX: +8
8 DEX: +8
9 DEX: +10
10 DEX: +10
11 DEX: +12
12 DEX: +12
13 DEX: +12
14 DEX: +12
15 DEX: +12
16 DEX: +12
17 DEX: +12
18 DEX: +12
19 DEX: +12
20 DEX: +12

010003 – INT: Tăng INT

1 INT: +2
2 INT: +2
3 INT: +4
4 INT: +4
5 INT: +6
6 INT: +6
7 INT: +8
8 INT: +8
9 INT: +10
10 INT: +10
11 INT: +12
12 INT: +12
13 INT: +12
14 INT: +12
15 INT: +12
16 INT: +12
17 INT: +12
18 INT: +12
19 INT: +12
20 INT: +12

010004 – LUK: Tăng LUK

1 LUK: +2
2 LUK: +2
3 LUK: +4
4 LUK: +4
5 LUK: +6
6 LUK: +6
7 LUK: +8
8 LUK: +8
9 LUK: +10
10 LUK: +10
11 LUK: +12
12 LUK: +12
13 LUK: +12
14 LUK: +12
15 LUK: +12
16 LUK: +12
17 LUK: +12
18 LUK: +12
19 LUK: +12
20 LUK: +12

010005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa

1 MaxHP: +10
2 MaxHP: +20
3 MaxHP: +30
4 MaxHP: +40
5 MaxHP: +50
6 MaxHP: +60
7 MaxHP: +70
8 MaxHP: +80
9 MaxHP: +90
10 MaxHP: +100
11 MaxHP: +110
12 MaxHP: +120
13 MaxHP: +120
14 MaxHP: +120
15 MaxHP: +120
16 MaxHP: +120
17 MaxHP: +120
18 MaxHP: +120
19 MaxHP: +120
20 MaxHP: +120

010006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa

1 MaxMP: +10
2 MaxMP: +20
3 MaxMP: +30
4 MaxMP: +40
5 MaxMP: +50
6 MaxMP: +60
7 MaxMP: +70
8 MaxMP: +80
9 MaxMP: +90
10 MaxMP: +100
11 MaxMP: +110
12 MaxMP: +120
13 MaxMP: +120
14 MaxMP: +120
15 MaxMP: +120
16 MaxMP: +120
17 MaxMP: +120
18 MaxMP: +120
19 MaxMP: +120
20 MaxMP: +120

010007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +4
2 Accuracy: +8
3 Accuracy: +12
4 Accuracy: +16
5 Accuracy: +20
6 Accuracy: +24
7 Accuracy: +28
8 Accuracy: +32
9 Accuracy: +36
10 Accuracy: +40
11 Accuracy: +44
12 Accuracy: +48
13 Accuracy: +48
14 Accuracy: +48
15 Accuracy: +48
16 Accuracy: +48
17 Accuracy: +48
18 Accuracy: +48
19 Accuracy: +48
20 Accuracy: +48

010008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +4
2 Avoidability: +8
3 Avoidability: +12
4 Avoidability: +16
5 Avoidability: +20
6 Avoidability: +24
7 Avoidability: +28
8 Avoidability: +32
9 Avoidability: +36
10 Avoidability: +40
11 Avoidability: +44
12 Avoidability: +48
13 Avoidability: +48
14 Avoidability: +48
15 Avoidability: +48
16 Avoidability: +48
17 Avoidability: +48
18 Avoidability: +48
19 Avoidability: +48
20 Avoidability: +48

010009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

Loại vật phẩm: Giày

1 Movement Speed: +2
2 Movement Speed: +2
3 Movement Speed: +2
4 Movement Speed: +4
5 Movement Speed: +4
6 Movement Speed: +4
7 Movement Speed: +4
8 Movement Speed: +6
9 Movement Speed: +6
10 Movement Speed: +6
11 Movement Speed: +6
12 Movement Speed: +8
13 Movement Speed: +8
14 Movement Speed: +8
15 Movement Speed: +8
16 Movement Speed: +8
17 Movement Speed: +8
18 Movement Speed: +8
19 Movement Speed: +8
20 Movement Speed: +8

010010 – Jump: Tăng Lực nhảy

Loại vật phẩm: Giày

1 Jump: +2
2 Jump: +2
3 Jump: +2
4 Jump: +4
5 Jump: +4
6 Jump: +4
7 Jump: +4
8 Jump: +6
9 Jump: +6
10 Jump: +6
11 Jump: +6
12 Jump: +8
13 Jump: +8
14 Jump: +8
15 Jump: +8
16 Jump: +8
17 Jump: +8
18 Jump: +8
19 Jump: +8
20 Jump: +8

010011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +2
2 ATT: +2
3 ATT: +4
4 ATT: +4
5 ATT: +6
6 ATT: +6
7 ATT: +8
8 ATT: +8
9 ATT: +10
10 ATT: +10
11 ATT: +12
12 ATT: +12
13 ATT: +12
14 ATT: +12
15 ATT: +12
16 ATT: +12
17 ATT: +12
18 ATT: +12
19 ATT: +12
20 ATT: +12

010012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +2
2 Magic ATT: +2
3 Magic ATT: +4
4 Magic ATT: +4
5 Magic ATT: +6
6 Magic ATT: +6
7 Magic ATT: +8
8 Magic ATT: +8
9 Magic ATT: +10
10 Magic ATT: +10
11 Magic ATT: +12
12 Magic ATT: +12
13 Magic ATT: +12
14 Magic ATT: +12
15 Magic ATT: +12
16 Magic ATT: +12
17 Magic ATT: +12
18 Magic ATT: +12
19 Magic ATT: +12
20 Magic ATT: +12

010013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +10
2 Weapon DEF: +20
3 Weapon DEF: +30
4 Weapon DEF: +40
5 Weapon DEF: +50
6 Weapon DEF: +60
7 Weapon DEF: +70
8 Weapon DEF: +80
9 Weapon DEF: +90
10 Weapon DEF: +100
11 Weapon DEF: +110
12 Weapon DEF: +120
13 Weapon DEF: +120
14 Weapon DEF: +120
15 Weapon DEF: +120
16 Weapon DEF: +120
17 Weapon DEF: +120
18 Weapon DEF: +120
19 Weapon DEF: +120
20 Weapon DEF: +120

010014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +10
2 Magic DEF: +20
3 Magic DEF: +30
4 Magic DEF: +40
5 Magic DEF: +50
6 Magic DEF: +60
7 Magic DEF: +70
8 Magic DEF: +80
9 Magic DEF: +90
10 Magic DEF: +100
11 Magic DEF: +110
12 Magic DEF: +120
13 Magic DEF: +120
14 Magic DEF: +120
15 Magic DEF: +120
16 Magic DEF: +120
17 Magic DEF: +120
18 Magic DEF: +120
19 Magic DEF: +120
20 Magic DEF: +120

010041 – STR: Tăng STR theo tỉ lệ %

1 STR: +1%
2 STR: +1%
3 STR: +1%
4 STR: +2%
5 STR: +2%
6 STR: +2%
7 STR: +2%
8 STR: +3%
9 STR: +3%
10 STR: +3%
11 STR: +3%
12 STR: +3%
13 STR: +3%
14 STR: +3%
15 STR: +3%
16 STR: +3%
17 STR: +3%
18 STR: +3%
19 STR: +3%
20 STR: +3%

010042 – DEX: Tăng DEX theo tỉ lệ %

1 DEX: +1%
2 DEX: +1%
3 DEX: +1%
4 DEX: +2%
5 DEX: +2%
6 DEX: +2%
7 DEX: +2%
8 DEX: +3%
9 DEX: +3%
10 DEX: +3%
11 DEX: +3%
12 DEX: +3%
13 DEX: +3%
14 DEX: +3%
15 DEX: +3%
16 DEX: +3%
17 DEX: +3%
18 DEX: +3%
19 DEX: +3%
20 DEX: +3%

010043 – INT: Tăng INT theo tỉ lệ %

1 INT: +1%
2 INT: +1%
3 INT: +1%
4 INT: +2%
5 INT: +2%
6 INT: +2%
7 INT: +2%
8 INT: +3%
9 INT: +3%
10 INT: +3%
11 INT: +3%
12 INT: +3%
13 INT: +3%
14 INT: +3%
15 INT: +3%
16 INT: +3%
17 INT: +3%
18 INT: +3%
19 INT: +3%
20 INT: +3%

010044 – LUK: Tăng LUK theo tỉ lệ %

1 LUK: +1%
2 LUK: +1%
3 LUK: +1%
4 LUK: +2%
5 LUK: +2%
6 LUK: +2%
7 LUK: +2%
8 LUK: +3%
9 LUK: +3%
10 LUK: +3%
11 LUK: +3%
12 LUK: +3%
13 LUK: +3%
14 LUK: +3%
15 LUK: +3%
16 LUK: +3%
17 LUK: +3%
18 LUK: +3%
19 LUK: +3%
20 LUK: +3%

010045 – MaxHP: Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxHP: +1%
2 MaxHP: +1%
3 MaxHP: +1%
4 MaxHP: +2%
5 MaxHP: +2%
6 MaxHP: +2%
7 MaxHP: +2%
8 MaxHP: +3%
9 MaxHP: +3%
10 MaxHP: +3%
11 MaxHP: +3%
12 MaxHP: +3%
13 MaxHP: +3%
14 MaxHP: +3%
15 MaxHP: +3%
16 MaxHP: +3%
17 MaxHP: +3%
18 MaxHP: +3%
19 MaxHP: +3%
20 MaxHP: +3%

010046 – MaxMP: Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 MaxMP: +1%
2 MaxMP: +1%
3 MaxMP: +1%
4 MaxMP: +2%
5 MaxMP: +2%
6 MaxMP: +2%
7 MaxMP: +2%
8 MaxMP: +3%
9 MaxMP: +3%
10 MaxMP: +3%
11 MaxMP: +3%
12 MaxMP: +3%
13 MaxMP: +3%
14 MaxMP: +3%
15 MaxMP: +3%
16 MaxMP: +3%
17 MaxMP: +3%
18 MaxMP: +3%
19 MaxMP: +3%
20 MaxMP: +3%

010047 – Accuracy: Tăng Chính xác theo tỉ lệ %

1 Accuracy: +1%
2 Accuracy: +1%
3 Accuracy: +1%
4 Accuracy: +2%
5 Accuracy: +2%
6 Accuracy: +2%
7 Accuracy: +2%
8 Accuracy: +3%
9 Accuracy: +3%
10 Accuracy: +3%
11 Accuracy: +3%
12 Accuracy: +3%
13 Accuracy: +3%
14 Accuracy: +3%
15 Accuracy: +3%
16 Accuracy: +3%
17 Accuracy: +3%
18 Accuracy: +3%
19 Accuracy: +3%
20 Accuracy: +3%

010048 – Avoidability: Tăng Né tránh theo tỉ lệ %

1 Avoidability: +1%
2 Avoidability: +1%
3 Avoidability: +1%
4 Avoidability: +2%
5 Avoidability: +2%
6 Avoidability: +2%
7 Avoidability: +2%
8 Avoidability: +3%
9 Avoidability: +3%
10 Avoidability: +3%
11 Avoidability: +3%
12 Avoidability: +3%
13 Avoidability: +3%
14 Avoidability: +3%
15 Avoidability: +3%
16 Avoidability: +3%
17 Avoidability: +3%
18 Avoidability: +3%
19 Avoidability: +3%
20 Avoidability: +3%

010051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +1%
4 ATT: +2%
5 ATT: +2%
6 ATT: +2%
7 ATT: +2%
8 ATT: +3%
9 ATT: +3%
10 ATT: +3%
11 ATT: +3%
12 ATT: +3%
13 ATT: +3%
14 ATT: +3%
15 ATT: +3%
16 ATT: +3%
17 ATT: +3%
18 ATT: +3%
19 ATT: +3%
20 ATT: +3%

010052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +1%
4 Magic ATT: +2%
5 Magic ATT: +2%
6 Magic ATT: +2%
7 Magic ATT: +2%
8 Magic ATT: +3%
9 Magic ATT: +3%
10 Magic ATT: +3%
11 Magic ATT: +3%
12 Magic ATT: +3%
13 Magic ATT: +3%
14 Magic ATT: +3%
15 Magic ATT: +3%
16 Magic ATT: +3%
17 Magic ATT: +3%
18 Magic ATT: +3%
19 Magic ATT: +3%
20 Magic ATT: +3%

010053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +1%
2 Weapon DEF: +1%
3 Weapon DEF: +1%
4 Weapon DEF: +2%
5 Weapon DEF: +2%
6 Weapon DEF: +2%
7 Weapon DEF: +2%
8 Weapon DEF: +3%
9 Weapon DEF: +3%
10 Weapon DEF: +3%
11 Weapon DEF: +3%
12 Weapon DEF: +3%
13 Weapon DEF: +3%
14 Weapon DEF: +3%
15 Weapon DEF: +3%
16 Weapon DEF: +3%
17 Weapon DEF: +3%
18 Weapon DEF: +3%
19 Weapon DEF: +3%
20 Weapon DEF: +3%

010054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +1%
2 Magic DEF: +1%
3 Magic DEF: +1%
4 Magic DEF: +2%
5 Magic DEF: +2%
6 Magic DEF: +2%
7 Magic DEF: +2%
8 Magic DEF: +3%
9 Magic DEF: +3%
10 Magic DEF: +3%
11 Magic DEF: +3%
12 Magic DEF: +3%
13 Magic DEF: +3%
14 Magic DEF: +3%
15 Magic DEF: +3%
16 Magic DEF: +3%
17 Magic DEF: +3%
18 Magic DEF: +3%
19 Magic DEF: +3%
20 Magic DEF: +3%

010055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Critical Rate: +4%
2 Critical Rate: +4%
3 Critical Rate: +4%
4 Critical Rate: +4%
5 Critical Rate: +4%
6 Critical Rate: +4%
7 Critical Rate: +4%
8 Critical Rate: +4%
9 Critical Rate: +4%
10 Critical Rate: +4%
11 Critical Rate: +4%
12 Critical Rate: +4%
13 Critical Rate: +4%
14 Critical Rate: +4%
15 Critical Rate: +4%
16 Critical Rate: +4%
17 Critical Rate: +4%
18 Critical Rate: +4%
19 Critical Rate: +4%
20 Critical Rate: +4%

010070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +1%
4 Total Damage: +2%
5 Total Damage: +2%
6 Total Damage: +2%
7 Total Damage: +2%
8 Total Damage: +3%
9 Total Damage: +3%
10 Total Damage: +3%
11 Total Damage: +3%
12 Total Damage: +3%
13 Total Damage: +3%
14 Total Damage: +3%
15 Total Damage: +3%
16 Total Damage: +3%
17 Total Damage: +3%
18 Total Damage: +3%
19 Total Damage: +3%
20 Total Damage: +3%

010081 – All Stats: Tăng STR

1 All Stats: +1
2 All Stats: +1
3 All Stats: +2
4 All Stats: +2
5 All Stats: +3
6 All Stats: +3
7 All Stats: +4
8 All Stats: +4
9 All Stats: +5
10 All Stats: +5
11 All Stats: +5
12 All Stats: +5
13 All Stats: +5
14 All Stats: +5
15 All Stats: +5
16 All Stats: +5
17 All Stats: +5
18 All Stats: +5
19 All Stats: +5
20 All Stats: +5

010151 – Phục hồi một lượng HP mỗi 4 giây

Loại vật phẩm: Accessories

1 Recover 2 HP every 4 seconds.
2 Recover 4 HP every 4 seconds.
3 Recover 6 HP every 4 seconds.
4 Recover 8 HP every 4 seconds.
5 Recover 10 HP every 4 seconds.
6 Recover 12 HP every 4 seconds.
7 Recover 14 HP every 4 seconds.
8 Recover 16 HP every 4 seconds.
9 Recover 18 HP every 4 seconds.
10 Recover 20 HP every 4 seconds.
11 Recover 22 HP every 4 seconds.
12 Recover 24 HP every 4 seconds.
13 Recover 24 HP every 4 seconds.
14 Recover 24 HP every 4 seconds.
15 Recover 24 HP every 4 seconds.
16 Recover 24 HP every 4 seconds.
17 Recover 24 HP every 4 seconds.
18 Recover 24 HP every 4 seconds.
19 Recover 24 HP every 4 seconds.
20 Recover 24 HP every 4 seconds.

010156 – Phục hồi một lượng MP mỗi 4 giây

Loại vật phẩm: Accessories

1 Recover 2 MP every 4 seconds.
2 Recover 4 MP every 4 seconds.
3 Recover 6 MP every 4 seconds.
4 Recover 8 MP every 4 seconds.
5 Recover 10 MP every 4 seconds.
6 Recover 12 MP every 4 seconds.
7 Recover 14 MP every 4 seconds.
8 Recover 16 MP every 4 seconds.
9 Recover 18 MP every 4 seconds.
10 Recover 20 MP every 4 seconds.
11 Recover 22 MP every 4 seconds.
12 Recover 24 MP every 4 seconds.
13 Recover 24 MP every 4 seconds.
14 Recover 24 MP every 4 seconds.
15 Recover 24 MP every 4 seconds.
16 Recover 24 MP every 4 seconds.
17 Recover 24 MP every 4 seconds.
18 Recover 24 MP every 4 seconds.
19 Recover 24 MP every 4 seconds.
20 Recover 24 MP every 4 seconds.

010201 – Cơ hội phục hồi một lượng HP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 10 HP when attacking.
2 3% chance to recover 12 HP when attacking.
3 3% chance to recover 14 HP when attacking.
4 3% chance to recover 16 HP when attacking.
5 3% chance to recover 18 HP when attacking.
6 3% chance to recover 20 HP when attacking.
7 3% chance to recover 22 HP when attacking.
8 3% chance to recover 24 HP when attacking.
9 3% chance to recover 26 HP when attacking.
10 3% chance to recover 28 HP when attacking.
11 3% chance to recover 30 HP when attacking.
12 3% chance to recover 32 HP when attacking.
13 3% chance to recover 32 HP when attacking.
14 3% chance to recover 32 HP when attacking.
15 3% chance to recover 32 HP when attacking.
16 3% chance to recover 32 HP when attacking.
17 3% chance to recover 32 HP when attacking.
18 3% chance to recover 32 HP when attacking.
19 3% chance to recover 32 HP when attacking.
20 3% chance to recover 32 HP when attacking.

010206 – Cơ hội phục hồi một lượng MP khi tấn công

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 3% chance to recover 10 MP when attacking.
2 3% chance to recover 12 MP when attacking.
3 3% chance to recover 14 MP when attacking.
4 3% chance to recover 16 MP when attacking.
5 3% chance to recover 18 MP when attacking.
6 3% chance to recover 20 MP when attacking.
7 3% chance to recover 22 MP when attacking.
8 3% chance to recover 24 MP when attacking.
9 3% chance to recover 26 MP when attacking.
10 3% chance to recover 28 MP when attacking.
11 3% chance to recover 30 MP when attacking.
12 3% chance to recover 32 MP when attacking.
13 3% chance to recover 32 MP when attacking.
14 3% chance to recover 32 MP when attacking.
15 3% chance to recover 32 MP when attacking.
16 3% chance to recover 32 MP when attacking.
17 3% chance to recover 32 MP when attacking.
18 3% chance to recover 32 MP when attacking.
19 3% chance to recover 32 MP when attacking.
20 3% chance to recover 32 MP when attacking.

010221 – Cơ hội bỏ độc mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 10% chance to apply Lv. 1 Poison when attacking.
2 10% chance to apply Lv. 1 Poison when attacking.
3 10% chance to apply Lv. 2 Poison when attacking.
4 10% chance to apply Lv. 2 Poison when attacking.
5 10% chance to apply Lv. 3 Poison when attacking.
6 10% chance to apply Lv. 3 Poison when attacking.
7 10% chance to apply Lv. 4 Poison when attacking.
8 10% chance to apply Lv. 4 Poison when attacking.
9 10% chance to apply Lv. 5 Poison when attacking.
10 10% chance to apply Lv. 5 Poison when attacking.
11 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
12 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
13 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
14 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
15 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
16 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
17 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
18 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
19 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.
20 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking.

010226 – Cơ hội Gây choáng mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
2 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
3 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
4 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
5 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
6 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
7 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking.
8 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
9 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
10 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
11 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
12 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
13 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
14 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
15 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
16 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
17 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
18 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
19 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.
20 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking.

010231 – Cơ hội Làm chậm mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
2 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
3 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
4 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
5 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
6 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
7 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking.
8 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
9 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
10 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
11 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
12 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
13 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
14 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
15 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
16 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
17 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
18 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
19 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.
20 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking.

010236 – Cô hội Gây mù mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking.
2 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking.
3 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking.
4 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking.
5 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking.
6 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking.
7 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking.
8 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking.
9 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking.
10 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking.
11 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
12 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
13 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
14 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
15 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
16 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
17 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
18 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
19 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.
20 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking.

010241 – Cơ hội Đóng băng mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
2 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
3 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
4 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
5 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
6 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
7 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking.
8 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
9 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
10 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
11 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
12 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
13 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
14 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
15 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
16 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
17 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
18 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
19 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.
20 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking.

010246 – Cơ hội Khóa kĩ năng của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
2 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
3 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
4 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
5 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
6 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
7 5% chance to apply Lv. 1 Seal when attacking.
8 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
9 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
10 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
11 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
12 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
13 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
14 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
15 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
16 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
17 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
18 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
19 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.
20 5% chance to apply Lv. 2 Seal when attacking.

010291 – Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu khi tấn công

Cấp độ yêu cầu: 30
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
2 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
3 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
4 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
5 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
6 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
7 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
8 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
9 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
10 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
11 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
12 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
13 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
14 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
15 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
16 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
17 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
18 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
19 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.
20 Ignores 15% of the enemy’s DEF when attacking.

012001 – STR : Tăng STR

1 STR : +2
2 STR : +2
3 STR : +4
4 STR : +4
5 STR : +4
6 STR : +6
7 STR : +6
8 STR : +6
9 STR : +6
10 STR : +8
11 STR : +8
12 STR : +8
13 STR : +8
14 STR : +8
15 STR : +8
16 STR : +8
17 STR : +8
18 STR : +8
19 STR : +8
20 STR : +8

012002 – DEX : Tăng DEX

1 DEX : +2
2 DEX : +2
3 DEX : +4
4 DEX : +4
5 DEX : +4
6 DEX : +6
7 DEX : +6
8 DEX : +6
9 DEX : +6
10 DEX : +8
11 DEX : +8
12 DEX : +8
13 DEX : +8
14 DEX : +8
15 DEX : +8
16 DEX : +8
17 DEX : +8
18 DEX : +8
19 DEX : +8
20 DEX : +8

012003 – INT : Tăng INT

1 INT : +2
2 INT : +2
3 INT : +4
4 INT : +4
5 INT : +4
6 INT : +6
7 INT : +6
8 INT : +6
9 INT : +6
10 INT : +8
11 INT : +8
12 INT : +8
13 INT : +8
14 INT : +8
15 INT : +8
16 INT : +8
17 INT : +8
18 INT : +8
19 INT : +8
20 INT : +8

012004 – LUK : Tăng LUK

1 LUK : +2
2 LUK : +2
3 LUK : +4
4 LUK : +4
5 LUK : +4
6 LUK : +6
7 LUK : +6
8 LUK : +6
9 LUK : +6
10 LUK : +8
11 LUK : +8
12 LUK : +8
13 LUK : +8
14 LUK : +8
15 LUK : +8
16 LUK : +8
17 LUK : +8
18 LUK : +8
19 LUK : +8
20 LUK : +8

012005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa

1 MaxHP : +10
2 MaxHP : +10
3 MaxHP : +15
4 MaxHP : +15
5 MaxHP : +15
6 MaxHP : +50
7 MaxHP : +50
8 MaxHP : +50
9 MaxHP : +50
10 MaxHP : +100
11 MaxHP : +100
12 MaxHP : +100
13 MaxHP : +100
14 MaxHP : +100
15 MaxHP : +100
16 MaxHP : +100
17 MaxHP : +100
18 MaxHP : +100
19 MaxHP : +100
20 MaxHP : +100

012006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa

1 MaxMP : +10
2 MaxMP : +10
3 MaxMP : +15
4 MaxMP : +15
5 MaxMP : +15
6 MaxMP : +50
7 MaxMP : +50
8 MaxMP : +50
9 MaxMP : +50
10 MaxMP : +100
11 MaxMP : +100
12 MaxMP : +100
13 MaxMP : +100
14 MaxMP : +100
15 MaxMP : +100
16 MaxMP : +100
17 MaxMP : +100
18 MaxMP : +100
19 MaxMP : +100
20 MaxMP : +100

012007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +2
2 Accuracy: +4
3 Accuracy: +8
4 Accuracy: +12
5 Accuracy: +16
6 Accuracy: +20
7 Accuracy: +24
8 Accuracy: +28
9 Accuracy: +32
10 Accuracy: +36
11 Accuracy: +40
12 Accuracy: +44
13 Accuracy: +44
14 Accuracy: +46
15 Accuracy: +46
16 Accuracy: +46
17 Accuracy: +46
18 Accuracy: +46
19 Accuracy: +46
20 Accuracy: +46

012008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +2
2 Avoidability: +4
3 Avoidability: +8
4 Avoidability: +12
5 Avoidability: +16
6 Avoidability: +20
7 Avoidability: +24
8 Avoidability: +28
9 Avoidability: +32
10 Avoidability: +36
11 Avoidability: +40
12 Avoidability: +44
13 Avoidability: +44
14 Avoidability: +46
15 Avoidability: +46
16 Avoidability: +46
17 Avoidability: +46
18 Avoidability: +46
19 Avoidability: +46
20 Avoidability: +46

012009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

1 Movement Speed: +2
2 Movement Speed: +2
3 Movement Speed: +3
4 Movement Speed: +3
5 Movement Speed: +3
6 Movement Speed: +4
7 Movement Speed: +4
8 Movement Speed: +4
9 Movement Speed: +4
10 Movement Speed: +5
11 Movement Speed: +5
12 Movement Speed: +5
13 Movement Speed: +5
14 Movement Speed: +5
15 Movement Speed: +5
16 Movement Speed: +5
17 Movement Speed: +5
18 Movement Speed: +5
19 Movement Speed: +5
20 Movement Speed: +5

012010 – Jump: Tăng Lực nhảy

1 Jump: +2
2 Jump: +2
3 Jump: +3
4 Jump: +3
5 Jump: +3
6 Jump: +4
7 Jump: +4
8 Jump: +4
9 Jump: +4
10 Jump: +5
11 Jump: +5
12 Jump: +5
13 Jump: +5
14 Jump: +5
15 Jump: +5
16 Jump: +5
17 Jump: +5
18 Jump: +5
19 Jump: +5
20 Jump: +5

012011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

1 ATT: +1
2 ATT: +1
3 ATT: +2
4 ATT: +2
5 ATT: +4
6 ATT: +4
7 ATT: +6
8 ATT: +6
9 ATT: +8
10 ATT: +10
11 ATT: +10
12 ATT: +10
13 ATT: +10
14 ATT: +10
15 ATT: +10
16 ATT: +10
17 ATT: +10
18 ATT: +10
19 ATT: +10
20 ATT: +10

012012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

1 Magic ATT: +1
2 Magic ATT: +1
3 Magic ATT: +2
4 Magic ATT: +2
5 Magic ATT: +4
6 Magic ATT: +4
7 Magic ATT: +6
8 Magic ATT: +6
9 Magic ATT: +8
10 Magic ATT: +10
11 Magic ATT: +10
12 Magic ATT: +10
13 Magic ATT: +10
14 Magic ATT: +10
15 Magic ATT: +10
16 Magic ATT: +10
17 Magic ATT: +10
18 Magic ATT: +10
19 Magic ATT: +10
20 Magic ATT: +10

012013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

1 Weapon DEF: +10
2 Weapon DEF: +10
3 Weapon DEF: +15
4 Weapon DEF: +15
5 Weapon DEF: +15
6 Weapon DEF: +50
7 Weapon DEF: +50
8 Weapon DEF: +50
9 Weapon DEF: +50
10 Weapon DEF: +100
11 Weapon DEF: +100
12 Weapon DEF: +100
13 Weapon DEF: +100
14 Weapon DEF: +100
15 Weapon DEF: +100
16 Weapon DEF: +100
17 Weapon DEF: +100
18 Weapon DEF: +100
19 Weapon DEF: +100
20 Weapon DEF: +100

012014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

1 Magic DEF: +10
2 Magic DEF: +10
3 Magic DEF: +15
4 Magic DEF: +15
5 Magic DEF: +15
6 Magic DEF: +50
7 Magic DEF: +50
8 Magic DEF: +50
9 Magic DEF: +50
10 Magic DEF: +100
11 Magic DEF: +100
12 Magic DEF: +100
13 Magic DEF: +100
14 Magic DEF: +100
15 Magic DEF: +100
16 Magic DEF: +100
17 Magic DEF: +100
18 Magic DEF: +100
19 Magic DEF: +100
20 Magic DEF: +100

012041 – STR : Tăng STR theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 STR : +1%
2 STR : +1%
3 STR : +1%
4 STR : +1%
5 STR : +1%
6 STR : +1%
7 STR : +1%
8 STR : +1%
9 STR : +1%
10 STR : +2%
11 STR : +2%
12 STR : +2%
13 STR : +2%
14 STR : +2%
15 STR : +2%
16 STR : +2%
17 STR : +2%
18 STR : +2%
19 STR : +2%
20 STR : +2%

012042 – DEX : Tăng DEX theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 DEX : +1%
2 DEX : +1%
3 DEX : +1%
4 DEX : +1%
5 DEX : +1%
6 DEX : +1%
7 DEX : +1%
8 DEX : +1%
9 DEX : +1%
10 DEX : +2%
11 DEX : +2%
12 DEX : +2%
13 DEX : +2%
14 DEX : +2%
15 DEX : +2%
16 DEX : +2%
17 DEX : +2%
18 DEX : +2%
19 DEX : +2%
20 DEX : +2%

012043 – INT : Tăng INT theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 INT : +1%
2 INT : +1%
3 INT : +1%
4 INT : +1%
5 INT : +1%
6 INT : +1%
7 INT : +1%
8 INT : +1%
9 INT : +1%
10 INT : +2%
11 INT : +2%
12 INT : +2%
13 INT : +2%
14 INT : +2%
15 INT : +2%
16 INT : +2%
17 INT : +2%
18 INT : +2%
19 INT : +2%
20 INT : +2%

012044 – LUK : Tăng LUK theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 LUK : +1%
2 LUK : +1%
3 LUK : +1%
4 LUK : +1%
5 LUK : +1%
6 LUK : +1%
7 LUK : +1%
8 LUK : +1%
9 LUK : +1%
10 LUK : +2%
11 LUK : +2%
12 LUK : +2%
13 LUK : +2%
14 LUK : +2%
15 LUK : +2%
16 LUK : +2%
17 LUK : +2%
18 LUK : +2%
19 LUK : +2%
20 LUK : +2%

012045 – MaxHP : Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 MaxHP : +1%
2 MaxHP : +1%
3 MaxHP : +1%
4 MaxHP : +1%
5 MaxHP : +1%
6 MaxHP : +1%
7 MaxHP : +1%
8 MaxHP : +1%
9 MaxHP : +1%
10 MaxHP : +2%
11 MaxHP : +2%
12 MaxHP : +2%
13 MaxHP : +2%
14 MaxHP : +2%
15 MaxHP : +2%
16 MaxHP : +2%
17 MaxHP : +2%
18 MaxHP : +2%
19 MaxHP : +2%
20 MaxHP : +2%

012046 – MaxMP : Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 MaxMP : +1%
2 MaxMP : +1%
3 MaxMP : +1%
4 MaxMP : +1%
5 MaxMP : +1%
6 MaxMP : +1%
7 MaxMP : +1%
8 MaxMP : +1%
9 MaxMP : +1%
10 MaxMP : +2%
11 MaxMP : +2%
12 MaxMP : +2%
13 MaxMP : +2%
14 MaxMP : +2%
15 MaxMP : +2%
16 MaxMP : +2%
17 MaxMP : +2%
18 MaxMP : +2%
19 MaxMP : +2%
20 MaxMP : +2%

012051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +1%
2 ATT: +1%
3 ATT: +1%
4 ATT: +1%
5 ATT: +1%
6 ATT: +1%
7 ATT: +1%
8 ATT: +1%
9 ATT: +1%
10 ATT: +2%
11 ATT: +2%
12 ATT: +2%
13 ATT: +2%
14 ATT: +2%
15 ATT: +2%
16 ATT: +2%
17 ATT: +2%
18 ATT: +2%
19 ATT: +2%
20 ATT: +2%

012052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +1%
2 Magic ATT: +1%
3 Magic ATT: +1%
4 Magic ATT: +1%
5 Magic ATT: +1%
6 Magic ATT: +1%
7 Magic ATT: +1%
8 Magic ATT: +1%
9 Magic ATT: +1%
10 Magic ATT: +2%
11 Magic ATT: +2%
12 Magic ATT: +2%
13 Magic ATT: +2%
14 Magic ATT: +2%
15 Magic ATT: +2%
16 Magic ATT: +2%
17 Magic ATT: +2%
18 Magic ATT: +2%
19 Magic ATT: +2%
20 Magic ATT: +2%

012053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 Weapon DEF: +1%
2 Weapon DEF: +1%
3 Weapon DEF: +1%
4 Weapon DEF: +1%
5 Weapon DEF: +1%
6 Weapon DEF: +1%
7 Weapon DEF: +1%
8 Weapon DEF: +1%
9 Weapon DEF: +1%
10 Weapon DEF: +2%
11 Weapon DEF: +2%
12 Weapon DEF: +2%
13 Weapon DEF: +2%
14 Weapon DEF: +2%
15 Weapon DEF: +2%
16 Weapon DEF: +2%
17 Weapon DEF: +2%
18 Weapon DEF: +2%
19 Weapon DEF: +2%
20 Weapon DEF: +2%

012054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %

Cấp độ yêu cầu: 100

1 Magic DEF: +1%
2 Magic DEF: +1%
3 Magic DEF: +1%
4 Magic DEF: +1%
5 Magic DEF: +1%
6 Magic DEF: +1%
7 Magic DEF: +1%
8 Magic DEF: +1%
9 Magic DEF: +1%
10 Magic DEF: +2%
11 Magic DEF: +2%
12 Magic DEF: +2%
13 Magic DEF: +2%
14 Magic DEF: +2%
15 Magic DEF: +2%
16 Magic DEF: +2%
17 Magic DEF: +2%
18 Magic DEF: +2%
19 Magic DEF: +2%
20 Magic DEF: +2%

012070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương

Cấp độ yêu cầu: 100
Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Total Damage: +1%
2 Total Damage: +1%
3 Total Damage: +1%
4 Total Damage: +1%
5 Total Damage: +1%
6 Total Damage: +1%
7 Total Damage: +1%
8 Total Damage: +1%
9 Total Damage: +1%
10 Total Damage: +2%
11 Total Damage: +2%
12 Total Damage: +2%
13 Total Damage: +2%
14 Total Damage: +2%
15 Total Damage: +2%
16 Total Damage: +2%
17 Total Damage: +2%
18 Total Damage: +2%
19 Total Damage: +2%
20 Total Damage: +2%

012081 – All Stats: Tăng STR

1 All Stats: +1
2 All Stats: +1
3 All Stats: +1
4 All Stats: +1
5 All Stats: +1
6 All Stats: +2
7 All Stats: +2
8 All Stats: +2
9 All Stats: +2
10 All Stats: +3
11 All Stats: +3
12 All Stats: +3
13 All Stats: +3
14 All Stats: +3
15 All Stats: +3
16 All Stats: +3
17 All Stats: +3
18 All Stats: +3
19 All Stats: +3
20 All Stats: +3

012801 – Tăng Sát thương tối đa có thể đạt được

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Increases max damage cap : +3000
2 Increases max damage cap : +3000
3 Increases max damage cap : +3000
4 Increases max damage cap : +3000
5 Increases max damage cap : +3000
6 Increases max damage cap : +5000
7 Increases max damage cap : +5000
8 Increases max damage cap : +5000
9 Increases max damage cap : +5000
10 Increases max damage cap : +10000
11 Increases max damage cap : +10000
12 Increases max damage cap : +10000
13 Increases max damage cap : +10000
14 Increases max damage cap : +10000
15 Increases max damage cap : +10000
16 Increases max damage cap : +10000
17 Increases max damage cap : +10000
18 Increases max damage cap : +10000
19 Increases max damage cap : +10000
20 Increases max damage cap : +10000