Pool A – Pool BPool CPool DPool E

.

Pool A

.

000001 – STR: Tăng STR

1 STR: +1
2 STR: +1
3 STR: +2
4 STR: +2
5 STR: +3
6 STR: +3
7 STR: +4
8 STR: +4
9 STR: +5
10 STR: +5
11 STR: +6
12 STR: +6
13 STR: +6
14 STR: +6
15 STR: +6
16 STR: +6
17 STR: +6
18 STR: +6
19 STR: +6
20 STR: +6

000002 – DEX: Tăng DEX

1 DEX: +1
2 DEX: +1
3 DEX: +2
4 DEX: +2
5 DEX: +3
6 DEX: +3
7 DEX: +4
8 DEX: +4
9 DEX: +5
10 DEX: +5
11 DEX: +6
12 DEX: +6
13 DEX: +6
14 DEX: +6
15 DEX: +6
16 DEX: +6
17 DEX: +6
18 DEX: +6
19 DEX: +6
20 DEX: +6

000003 – INT: Tăng INT

1 INT: +1
2 INT: +1
3 INT: +2
4 INT: +2
5 INT: +3
6 INT: +3
7 INT: +4
8 INT: +4
9 INT: +5
10 INT: +5
11 INT: +6
12 INT: +6
13 INT: +6
14 INT: +6
15 INT: +6
16 INT: +6
17 INT: +6
18 INT: +6
19 INT: +6
20 INT: +6

000004 – LUK: Tăng LUK

1 LUK: +1
2 LUK: +1
3 LUK: +2
4 LUK: +2
5 LUK: +3
6 LUK: +3
7 LUK: +4
8 LUK: +4
9 LUK: +5
10 LUK: +5
11 LUK: +6
12 LUK: +6
13 LUK: +6
14 LUK: +6
15 LUK: +6
16 LUK: +6
17 LUK: +6
18 LUK: +6
19 LUK: +6
20 LUK: +6

000005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa

1 MaxHP: +5
2 MaxHP: +10
3 MaxHP: +15
4 MaxHP: +20
5 MaxHP: +25
6 MaxHP: +30
7 MaxHP: +35
8 MaxHP: +40
9 MaxHP: +45
10 MaxHP: +50
11 MaxHP: +55
12 MaxHP: +60
13 MaxHP: +60
14 MaxHP: +60
15 MaxHP: +60
16 MaxHP: +60
17 MaxHP: +60
18 MaxHP: +60
19 MaxHP: +60
20 MaxHP: +60

000006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa

1 MaxMP: +5
2 MaxMP: +10
3 MaxMP: +15
4 MaxMP: +20
5 MaxMP: +25
6 MaxMP: +30
7 MaxMP: +35
8 MaxMP: +40
9 MaxMP: +45
10 MaxMP: +50
11 MaxMP: +55
12 MaxMP: +60
13 MaxMP: +60
14 MaxMP: +60
15 MaxMP: +60
16 MaxMP: +60
17 MaxMP: +60
18 MaxMP: +60
19 MaxMP: +60
20 MaxMP: +60

000007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +2
2 Accuracy: +4
3 Accuracy: +6
4 Accuracy: +8
5 Accuracy: +10
6 Accuracy: +12
7 Accuracy: +14
8 Accuracy: +16
9 Accuracy: +18
10 Accuracy: +20
11 Accuracy: +22
12 Accuracy: +24
13 Accuracy: +24
14 Accuracy: +24
15 Accuracy: +24
16 Accuracy: +24
17 Accuracy: +24
18 Accuracy: +24
19 Accuracy: +24
20 Accuracy: +24

000008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +2
2 Avoidability: +4
3 Avoidability: +6
4 Avoidability: +8
5 Avoidability: +10
6 Avoidability: +12
7 Avoidability: +14
8 Avoidability: +16
9 Avoidability: +18
10 Avoidability: +20
11 Avoidability: +22
12 Avoidability: +24
13 Avoidability: +24
14 Avoidability: +24
15 Avoidability: +24
16 Avoidability: +24
17 Avoidability: +24
18 Avoidability: +24
19 Avoidability: +24
20 Avoidability: +24

000009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

Loại vật phẩm: Giày

1 Movement Speed: +1
2 Movement Speed: +1
3 Movement Speed: +1
4 Movement Speed: +2
5 Movement Speed: +2
6 Movement Speed: +2
7 Movement Speed: +2
8 Movement Speed: +3
9 Movement Speed: +3
10 Movement Speed: +3
11 Movement Speed: +3
12 Movement Speed: +4
13 Movement Speed: +4
14 Movement Speed: +4
15 Movement Speed: +4
16 Movement Speed: +4
17 Movement Speed: +4
18 Movement Speed: +4
19 Movement Speed: +4
20 Movement Speed: +4

000010 – Jump: Tăng Lực nhảy

Loại vật phẩm: Giày

1 Jump: +1
2 Jump: +1
3 Jump: +1
4 Jump: +2
5 Jump: +2
6 Jump: +2
7 Jump: +2
8 Jump: +3
9 Jump: +3
10 Jump: +3
11 Jump: +3
12 Jump: +4
13 Jump: +4
14 Jump: +4
15 Jump: +4
16 Jump: +4
17 Jump: +4
18 Jump: +4
19 Jump: +4
20 Jump: +4

000011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 ATT: +1
2 ATT: +1
3 ATT: +2
4 ATT: +2
5 ATT: +3
6 ATT: +3
7 ATT: +4
8 ATT: +4
9 ATT: +5
10 ATT: +5
11 ATT: +6
12 ATT: +6
13 ATT: +6
14 ATT: +6
15 ATT: +6
16 ATT: +6
17 ATT: +6
18 ATT: +6
19 ATT: +6
20 ATT: +6

000012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

Loại vật phẩm: Vũ khí

1 Magic ATT: +1
2 Magic ATT: +1
3 Magic ATT: +2
4 Magic ATT: +2
5 Magic ATT: +3
6 Magic ATT: +3
7 Magic ATT: +4
8 Magic ATT: +4
9 Magic ATT: +5
10 Magic ATT: +5
11 Magic ATT: +6
12 Magic ATT: +6
13 Magic ATT: +6
14 Magic ATT: +6
15 Magic ATT: +6
16 Magic ATT: +6
17 Magic ATT: +6
18 Magic ATT: +6
19 Magic ATT: +6
20 Magic ATT: +6

000013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Weapon DEF: +5
2 Weapon DEF: +10
3 Weapon DEF: +15
4 Weapon DEF: +20
5 Weapon DEF: +25
6 Weapon DEF: +30
7 Weapon DEF: +35
8 Weapon DEF: +40
9 Weapon DEF: +45
10 Weapon DEF: +50
11 Weapon DEF: +55
12 Weapon DEF: +60
13 Weapon DEF: +60
14 Weapon DEF: +60
15 Weapon DEF: +60
16 Weapon DEF: +60
17 Weapon DEF: +60
18 Weapon DEF: +60
19 Weapon DEF: +60
20 Weapon DEF: +60

000014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức

1 Magic DEF: +5
2 Magic DEF: +10
3 Magic DEF: +15
4 Magic DEF: +20
5 Magic DEF: +25
6 Magic DEF: +30
7 Magic DEF: +35
8 Magic DEF: +40
9 Magic DEF: +45
10 Magic DEF: +50
11 Magic DEF: +55
12 Magic DEF: +60
13 Magic DEF: +60
14 Magic DEF: +60
15 Magic DEF: +60
16 Magic DEF: +60
17 Magic DEF: +60
18 Magic DEF: +60
19 Magic DEF: +60
20 Magic DEF: +60

000901 – Trở nên Phẫn nộ khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Mũ

1 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
2 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
3 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
4 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
5 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
6 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
7 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
8 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
9 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
10 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
11 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
12 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
13 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
14 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
15 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
16 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
17 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
18 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
19 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.
20 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked.

000902 – Trở nên Vui vẻ khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Mũ

1 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
2 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
3 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
4 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
5 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
6 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
7 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
8 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
9 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
10 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
11 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
12 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
13 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
14 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
15 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
16 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
17 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
18 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
19 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.
20 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack.

000903 – Rơi vào bẫy tình khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Mũ

1 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
2 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
3 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
4 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
5 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
6 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
7 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
8 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
9 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
10 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
11 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
12 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
13 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
14 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
15 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
16 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
17 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
18 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
19 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.
20 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked.

000904 – Trở nên Cáu giận khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Mũ

1 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
2 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
3 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
4 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
5 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
6 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
7 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
8 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
9 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
10 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
11 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
12 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
13 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
14 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
15 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
16 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
17 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
18 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
19 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.
20 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked.

000905 – Trở nên Thật sự Xúc động khi bị tấn công

Loại vật phẩm: Mũ

1 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
2 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
3 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
4 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
5 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
6 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
7 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
8 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
9 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
10 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
11 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
12 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
13 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
14 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
15 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
16 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
17 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
18 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
19 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.
20 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked.

002001 – STR : Tăng STR

1 STR : +1
2 STR : +1
3 STR : +1
4 STR : +1
5 STR : +1
6 STR : +2
7 STR : +2
8 STR : +2
9 STR : +2
10 STR : +2
11 STR : +3
12 STR : +3
13 STR : +3
14 STR : +3
15 STR : +3
16 STR : +3
17 STR : +3
18 STR : +3
19 STR : +3
20 STR : +3

002002 – DEX : Tăng DEX

1 DEX : +1
2 DEX : +1
3 DEX : +1
4 DEX : +1
5 DEX : +1
6 DEX : +2
7 DEX : +2
8 DEX : +2
9 DEX : +2
10 DEX : +2
11 DEX : +3
12 DEX : +3
13 DEX : +3
14 DEX : +3
15 DEX : +3
16 DEX : +3
17 DEX : +3
18 DEX : +3
19 DEX : +3
20 DEX : +3

002003 – INT : Tăng INT

1 INT : +1
2 INT : +1
3 INT : +1
4 INT : +1
5 INT : +1
6 INT : +2
7 INT : +2
8 INT : +2
9 INT : +2
10 INT : +2
11 INT : +3
12 INT : +3
13 INT : +3
14 INT : +3
15 INT : +3
16 INT : +3
17 INT : +3
18 INT : +3
19 INT : +3
20 INT : +3

002004 – LUK : Tăng LUK

1 LUK : +1
2 LUK : +1
3 LUK : +1
4 LUK : +1
5 LUK : +1
6 LUK : +2
7 LUK : +2
8 LUK : +2
9 LUK : +2
10 LUK : +2
11 LUK : +3
12 LUK : +3
13 LUK : +3
14 LUK : +3
15 LUK : +3
16 LUK : +3
17 LUK : +3
18 LUK : +3
19 LUK : +3
20 LUK : +3

002005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa

1 MaxHP : +5
2 MaxHP : +10
3 MaxHP : +15
4 MaxHP : +20
5 MaxHP : +25
6 MaxHP : +30
7 MaxHP : +35
8 MaxHP : +40
9 MaxHP : +45
10 MaxHP : +50
11 MaxHP : +55
12 MaxHP : +60
13 MaxHP : +60
14 MaxHP : +60
15 MaxHP : +60
16 MaxHP : +60
17 MaxHP : +60
18 MaxHP : +60
19 MaxHP : +60
20 MaxHP : +60

002006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa

1 MaxMP : +5
2 MaxMP : +10
3 MaxMP : +15
4 MaxMP : +20
5 MaxMP : +25
6 MaxMP : +30
7 MaxMP : +35
8 MaxMP : +40
9 MaxMP : +45
10 MaxMP : +50
11 MaxMP : +55
12 MaxMP : +60
13 MaxMP : +60
14 MaxMP : +60
15 MaxMP : +60
16 MaxMP : +60
17 MaxMP : +60
18 MaxMP : +60
19 MaxMP : +60
20 MaxMP : +60

002007 – Accuracy: Tăng Chính xác

1 Accuracy: +1
2 Accuracy: +2
3 Accuracy: +3
4 Accuracy: +4
5 Accuracy: +5
6 Accuracy: +6
7 Accuracy: +7
8 Accuracy: +8
9 Accuracy: +9
10 Accuracy: +10
11 Accuracy: +11
12 Accuracy: +12
13 Accuracy: +12
14 Accuracy: +12
15 Accuracy: +12
16 Accuracy: +12
17 Accuracy: +12
18 Accuracy: +12
19 Accuracy: +12
20 Accuracy: +12

002008 – Avoidability: Tăng Né tránh

1 Avoidability: +1
2 Avoidability: +2
3 Avoidability: +3
4 Avoidability: +4
5 Avoidability: +5
6 Avoidability: +6
7 Avoidability: +7
8 Avoidability: +8
9 Avoidability: +9
10 Avoidability: +10
11 Avoidability: +11
12 Avoidability: +12
13 Avoidability: +12
14 Avoidability: +12
15 Avoidability: +12
16 Avoidability: +12
17 Avoidability: +12
18 Avoidability: +12
19 Avoidability: +12
20 Avoidability: +12

002009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ

1 Movement Speed: +1
2 Movement Speed: +1
3 Movement Speed: +1
4 Movement Speed: +1
5 Movement Speed: +1
6 Movement Speed: +2
7 Movement Speed: +2
8 Movement Speed: +2
9 Movement Speed: +2
10 Movement Speed: +2
11 Movement Speed: +3
12 Movement Speed: +3
13 Movement Speed: +3
14 Movement Speed: +3
15 Movement Speed: +3
16 Movement Speed: +3
17 Movement Speed: +3
18 Movement Speed: +3
19 Movement Speed: +3
20 Movement Speed: +3

002010 – Jump: Tăng Lực nhảy

1 Jump: +1
2 Jump: +1
3 Jump: +1
4 Jump: +1
5 Jump: +1
6 Jump: +2
7 Jump: +2
8 Jump: +2
9 Jump: +2
10 Jump: +2
11 Jump: +3
12 Jump: +3
13 Jump: +3
14 Jump: +3
15 Jump: +3
16 Jump: +3
17 Jump: +3
18 Jump: +3
19 Jump: +3
20 Jump: +3

002011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý

1 ATT: +1
2 ATT: +1
3 ATT: +1
4 ATT: +1
5 ATT: +1
6 ATT: +2
7 ATT: +2
8 ATT: +2
9 ATT: +2
10 ATT: +2
11 ATT: +3
12 ATT: +3
13 ATT: +3
14 ATT: +3
15 ATT: +3
16 ATT: +3
17 ATT: +3
18 ATT: +3
19 ATT: +3
20 ATT: +3

002012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật

1 Magic ATT: +1
2 Magic ATT: +1
3 Magic ATT: +1
4 Magic ATT: +1
5 Magic ATT: +1
6 Magic ATT: +2
7 Magic ATT: +2
8 Magic ATT: +2
9 Magic ATT: +2
10 Magic ATT: +2
11 Magic ATT: +3
12 Magic ATT: +3
13 Magic ATT: +3
14 Magic ATT: +3
15 Magic ATT: +3
16 Magic ATT: +3
17 Magic ATT: +3
18 Magic ATT: +3
19 Magic ATT: +3
20 Magic ATT: +3

002013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý

1 Weapon DEF: +5
2 Weapon DEF: +10
3 Weapon DEF: +15
4 Weapon DEF: +20
5 Weapon DEF: +25
6 Weapon DEF: +30
7 Weapon DEF: +35
8 Weapon DEF: +40
9 Weapon DEF: +45
10 Weapon DEF: +50
11 Weapon DEF: +55
12 Weapon DEF: +60
13 Weapon DEF: +60
14 Weapon DEF: +60
15 Weapon DEF: +60
16 Weapon DEF: +60
17 Weapon DEF: +60
18 Weapon DEF: +60
19 Weapon DEF: +60
20 Weapon DEF: +60

002014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật

1 Magic DEF: +5
2 Magic DEF: +10
3 Magic DEF: +15
4 Magic DEF: +20
5 Magic DEF: +25
6 Magic DEF: +30
7 Magic DEF: +35
8 Magic DEF: +40
9 Magic DEF: +45
10 Magic DEF: +50
11 Magic DEF: +55
12 Magic DEF: +60
13 Magic DEF: +60
14 Magic DEF: +60
15 Magic DEF: +60
16 Magic DEF: +60
17 Magic DEF: +60
18 Magic DEF: +60
19 Magic DEF: +60
20 Magic DEF: +60

002901 – Trở nên Phẫn nộ khi né tránh đòn tấn công thành công

Loại vật phẩm: Mũ

1 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
2 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
3 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
4 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
5 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
6 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
7 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
8 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
9 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
10 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
11 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
12 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
13 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
14 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
15 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
16 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
17 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
18 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
19 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.
20 You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge.

002902 – Trở nên Thât sự Vui vẻ khi né tránh đòn tấn công thành công

Loại vật phẩm: Mũ

1 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
2 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
3 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
4 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
5 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
6 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
7 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
8 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
9 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
10 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
11 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
12 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
13 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
14 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
15 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
16 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
17 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
18 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
19 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.
20 You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge.

002903 – Rơi vào bẫy tình khi né tránh đòn tấn công thành công

Loại vật phẩm: Mũ

1 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
2 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
3 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
4 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
5 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
6 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
7 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
8 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
9 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
10 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
11 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
12 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
13 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
14 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
15 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
16 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
17 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
18 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
19 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.
20 You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge.

002904 – Trở nên Bực mình khi né tránh đòn tấn công thành công

Loại vật phẩm: Mũ

1 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
2 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
3 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
4 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
5 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
6 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
7 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
8 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
9 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
10 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
11 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
12 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
13 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
14 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
15 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
16 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
17 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
18 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
19 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.
20 You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge.

002905 – Bày tỏ Nét mặt Nghiêm trọng khi né tránh đòn tấn công thành công

Loại vật phẩm: Mũ

1 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
2 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
3 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
4 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
5 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
6 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
7 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
8 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
9 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
10 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
11 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
12 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
13 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
14 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
15 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
16 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
17 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
18 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
19 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.
20 You have a 10% chance to feel some serious emotions for 5 sec after a successful dodge.