Bài viết hướng dẫn sử dụng hệ thống Forge và các tính năng trong đó, bao gồm: Level Up, Rank Up, Fuse, Enhance, Change Options, và Transfer. Tính năng Enhance Emblem chưa xác định.

Lịch sử cập nhật bài viết

Level Up

Tính năng
Sử dụng

Rank Up

Tính năng
Sử dụng

Fuse

Tính năng
Sử dụng

Enhance

Tính năng
Sử dụng

Change Options

Tính năng
Sử dụng

Transfer

Tính năng
Sử dụng

Mách nhỏ & Credits

Mách nhỏ
Credits

Happy Mapling <3

zBlackwing – PonPon