Hướng dẫn này sẽ xoáy vào tính năng Star Force của GMSM.

1. Star Force (SF) là gì
2. Star Force Field (SFF)
3. Nâng cấp SF
4. Các loại scroll hỗ trợ nâng cấp SF
Credits

Happy Mapling <3

zBlackwing – PonPon