Bảng kỹ năng của Mihile – Kị sĩ ánh sáng

BẢNG KỸ NĂNG CỦA MIHILE

.

Thông tin về Mihile | Bảng kỹ năng của Mihile

Mihile (Lính mới)

.

 Knight’s Watch (Link Skill)
Mô tả: Sử dụng kĩ năng này, bạn hoàn toàn Trụ vững trước mọi đòn tấn công của quái vật trong một khoảng thời gian. Khi sử dụng như là một Link Skill, nhân vật Mihile của bạn sẽ hiện ra như một hiệu ứng kèm theo.
Maximum Level: 1

1 Khả năng Trụ vững: 100%, Thời gian: 90 giây, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 180 giây.

Mihile (I)

.

 Soul Shield
Mô tả: Soul Shield tăng Phòng thủ cho bạn.
Maximum Level: 15

1 Phòng thủ Vật lý: +60, Phòng thủ Phép thuật: +60
2 Phòng thủ Vật lý: +70, Phòng thủ Phép thuật: +70
3 Phòng thủ Vật lý: +80, Phòng thủ Phép thuật: +80
4 Phòng thủ Vật lý: +90, Phòng thủ Phép thuật: +90
5 Phòng thủ Vật lý: +100, Phòng thủ Phép thuật: +100
6 Phòng thủ Vật lý: +110, Phòng thủ Phép thuật: +110
7 Phòng thủ Vật lý: +120, Phòng thủ Phép thuật: +120
8 Phòng thủ Vật lý: +130, Phòng thủ Phép thuật: +130
9 Phòng thủ Vật lý: +140, Phòng thủ Phép thuật: +140
10 Phòng thủ Vật lý: +150, Phòng thủ Phép thuật: +150
11 Phòng thủ Vật lý: +160, Phòng thủ Phép thuật: +160
12 Phòng thủ Vật lý: +170, Phòng thủ Phép thuật: +170
13 Phòng thủ Vật lý: +180, Phòng thủ Phép thuật: +180
14 Phòng thủ Vật lý: +190, Phòng thủ Phép thuật: +190
15 Phòng thủ Vật lý: +200, Phòng thủ Phép thuật: +200

 Soul Blade
Mô tả: Năng lượng tinh thần biến thành một lưỡi kiếm sát thương nhiều mục tiêu phía trước.
Thời gian sử dụng kĩ năng: blade – 990 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 6, Sát thương: 245%, Số mục tiêu tối đa: 5
2 MP tiêu tốn: 6, Sát thương: 250%, Số mục tiêu tối đa: 5
3 MP tiêu tốn: 6, Sát thương: 255%, Số mục tiêu tối đa: 5
4 MP tiêu tốn: 6, Sát thương: 260%, Số mục tiêu tối đa: 5
5 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 265%, Số mục tiêu tối đa: 5
6 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 270%, Số mục tiêu tối đa: 5
7 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 275%, Số mục tiêu tối đa: 5
8 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 280%, Số mục tiêu tối đa: 5
9 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 285%, Số mục tiêu tối đa: 5
10 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 290%, Số mục tiêu tối đa: 5
11 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 295%, Số mục tiêu tối đa: 5
12 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 300%, Số mục tiêu tối đa: 5
13 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 305%, Số mục tiêu tối đa: 5
14 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 310%, Số mục tiêu tối đa: 5
15 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 315%, Số mục tiêu tối đa: 5
16 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 320%, Số mục tiêu tối đa: 5
17 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 325%, Số mục tiêu tối đa: 5
18 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 330%, Số mục tiêu tối đa: 5
19 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 335%, Số mục tiêu tối đa: 5
20 MP tiêu tốn: 14, Sát thương: 340%, Số mục tiêu tối đa: 5

 Weightless Heart
Mô tả: Nhảy thêm một bước trên không. Kĩ năng càng cao, khoảng cách nhảy được càng xa.
Note: Khi đạt 120% Lực nhảy, kĩ năng này khi max sẽ di chuyển với tốc độ lên tới 447%.
Thời gian sử dụng kĩ năng: archerDoubleJump – 720 ms
Maximum Level: 10

1 MP tiêu tốn: 34, nhảy thêm một lần ở trên không.
2 MP tiêu tốn: 32, nhảy thêm một lần ở trên không.
3 MP tiêu tốn: 31, nhảy thêm một lần ở trên không.
4 MP tiêu tốn: 29, nhảy thêm một lần ở trên không.
5 MP tiêu tốn: 28, nhảy thêm một lần ở trên không.
6 MP tiêu tốn: 26, nhảy thêm một lần ở trên không.
7 MP tiêu tốn: 25, nhảy thêm một lần ở trên không.
8 MP tiêu tốn: 23, nhảy thêm một lần ở trên không.
9 MP tiêu tốn: 22, nhảy thêm một lần ở trên không.
10 MP tiêu tốn: 20, nhảy thêm một lần ở trên không.

 Soul Devotion
Mô tả: Tăng Chính xác, Tốc độ và Lực nhảy cho bản thân.
Yêu cầu: Level 1 Soul Shield
Maximum Level: 10

1 Chính xác: +20, Tốc độ: +7%, Lực nhảy: +2%
2 Chính xác: +40, Tốc độ: +9%, Lực nhảy: +4%
3 Chính xác: +60, Tốc độ: +11%, Lực nhảy: +6%
4 Chính xác: +80, Tốc độ: +13%, Lực nhảy: +8%
5 Chính xác: +100, Tốc độ: +15%, Lực nhảy: +10%
6 Chính xác: +120, Tốc độ: +17%, Lực nhảy: +12%
7 Chính xác: +140, Tốc độ: +19%, Lực nhảy: +14%
8 Chính xác: +160, Tốc độ: +21%, Lực nhảy: +16%
9 Chính xác: +180, Tốc độ: +23%, Lực nhảy: +18%
10 Chính xác: +200, Tốc độ: +25%, Lực nhảy: +20%

 HP Boost
Mô tả: Tăng HP tối đa cho bản thân.
Maximum Level: 10

1 HP tối đa: +2%
2 HP tối đa: +4%
3 HP tối đa: +6%
4 HP tối đa: +8%
5 HP tối đa: +10%
6 HP tối đa: +12%
7 HP tối đa: +14%
8 HP tối đa: +16%
9 HP tối đa: +18%
10 HP tối đa: +20%

Mihile (II)

.

 Sword Mastery
Mô tả: Tăng Tinh thông và Chính xác khi sử dụng Kiếm 1 tay.
Maximum Level: 20

1 Tinh thông Kiếm 1 tay: +12%, Chính xác: +6
2 Tinh thông Kiếm 1 tay: +14%, Chính xác: +12
3 Tinh thông Kiếm 1 tay: +16%, Chính xác: +18
4 Tinh thông Kiếm 1 tay: +18%, Chính xác: +24
5 Tinh thông Kiếm 1 tay: +20%, Chính xác: +30
6 Tinh thông Kiếm 1 tay: +22%, Chính xác: +36
7 Tinh thông Kiếm 1 tay: +24%, Chính xác: +42
8 Tinh thông Kiếm 1 tay: +26%, Chính xác: +48
9 Tinh thông Kiếm 1 tay: +28%, Chính xác: +54
10 Tinh thông Kiếm 1 tay: +30%, Chính xác: +60
11 Tinh thông Kiếm 1 tay: +32%, Chính xác: +66
12 Tinh thông Kiếm 1 tay: +34%, Chính xác: +72
13 Tinh thông Kiếm 1 tay: +36%, Chính xác: +78
14 Tinh thông Kiếm 1 tay: +38%, Chính xác: +84
15 Tinh thông Kiếm 1 tay: +40%, Chính xác: +90
16 Tinh thông Kiếm 1 tay: +42%, Chính xác: +96
17 Tinh thông Kiếm 1 tay: +44%, Chính xác: +102
18 Tinh thông Kiếm 1 tay: +46%, Chính xác: +108
19 Tinh thông Kiếm 1 tay: +48%, Chính xác: +114
20 Tinh thông Kiếm 1 tay: +50%, Chính xác: +120

 Final Attack
Mô tả: Thi triển thêm một đòn tấn công với tỉ lệ nhất định khi sử dụng Kiếm 1 tay.
Yêu cầu: Level 3 Sword Mastery
Maximum Level: 20

1 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 2%, Sát thương: 100%
2 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 4%, Sát thương: 105%
3 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 6%, Sát thương: 105%
4 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 8%, Sát thương: 110%
5 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 10%, Sát thương: 110%
6 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 12%, Sát thương: 115%
7 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 14%, Sát thương: 115%
8 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 16%, Sát thương: 120%
9 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 18%, Sát thương: 120%
10 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 20%, Sát thương: 125%
11 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 22%, Sát thương: 125%
12 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 24%, Sát thương: 130%
13 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 26%, Sát thương: 130%
14 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 28%, Sát thương: 135%
15 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 30%, Sát thương: 135%
16 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 32%, Sát thương: 140%
17 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 34%, Sát thương: 140%
18 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 36%, Sát thương: 145%
19 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 38%, Sát thương: 145%
20 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 40%, Sát thương: 150%

 Sword Booster
Mô tả: Tăng tốc độ đánh lên 2 bậc. Chỉ có thể sử dụng kĩ năng với Kiếm 1 tay.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert2 – 600 ms
Yêu cầu: Level 5 Sword Mastery
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 10 giây
2 MP tiêu tốn: 29, Thời gian: 20 giây
3 MP tiêu tốn: 28, Thời gian: 30 giây
4 MP tiêu tốn: 27, Thời gian: 40 giây
5 MP tiêu tốn: 26, Thời gian: 50 giây
6 MP tiêu tốn: 25, Thời gian: 60 giây
7 MP tiêu tốn: 24, Thời gian: 70 giây
8 MP tiêu tốn: 23, Thời gian: 80 giây
9 MP tiêu tốn: 22, Thời gian: 90 giây
10 MP tiêu tốn: 21, Thời gian: 100 giây
11 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 110 giây
12 MP tiêu tốn: 19, Thời gian: 120 giây
13 MP tiêu tốn: 18, Thời gian: 130 giây
14 MP tiêu tốn: 17, Thời gian: 140 giây
15 MP tiêu tốn: 16, Thời gian: 150 giây
16 MP tiêu tốn: 15, Thời gian: 160 giây
17 MP tiêu tốn: 14, Thời gian: 170 giây
18 MP tiêu tốn: 13, Thời gian: 180 giây
19 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 190 giây
20 MP tiêu tốn: 11, Thời gian: 200 giây

 Rage
Mô tả: Tăng Tấn công Vật lý cho bản thân và các thành viên trong nhóm.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert2 – 600 ms
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 66 giây, Tấn công Vật lý: +11
2 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 72 giây, Tấn công Vật lý: +12
3 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 78 giây, Tấn công Vật lý: +13
4 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 84 giây, Tấn công Vật lý: +14
5 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 90 giây, Tấn công Vật lý: +15
6 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 96 giây, Tấn công Vật lý: +16
7 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 102 giây, Tấn công Vật lý: +17
8 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 108 giây, Tấn công Vật lý: +18
9 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 114 giây, Tấn công Vật lý: +19
10 MP tiêu tốn: 12, Thời gian: 120 giây, Tấn công Vật lý: +20
11 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 126 giây, Tấn công Vật lý: +21
12 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 132 giây, Tấn công Vật lý: +22
13 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 138 giây, Tấn công Vật lý: +23
14 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 144 giây, Tấn công Vật lý: +24
15 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 150 giây, Tấn công Vật lý: +25
16 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 156 giây, Tấn công Vật lý: +26
17 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 162 giây, Tấn công Vật lý: +27
18 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 168 giây, Tấn công Vật lý: +28
19 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 174 giây, Tấn công Vật lý: +29
20 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 180 giây, Tấn công Vật lý: +30

 Soul Driver
Mô tả: Sử dụng sức mạnh tinh thần để tấn công nhiều mục tiêu 4 lần.
Thời gian sử dụng kĩ năng: souldriver – 1081 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 88%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
2 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 91%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
3 MP tiêu tốn: 8, Sát thương: 94%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
4 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 97%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
5 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 100%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
6 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 103%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
7 MP tiêu tốn: 10, Sát thương: 106%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
8 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 109%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
9 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 112%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 4
10 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 115%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
11 MP tiêu tốn: 12, Sát thương: 118%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
12 MP tiêu tốn: 14, Sát thương: 121%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
13 MP tiêu tốn: 14, Sát thương: 124%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
14 MP tiêu tốn: 14, Sát thương: 127%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
15 MP tiêu tốn: 14, Sát thương: 130%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
16 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 133%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
17 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 136%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
18 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 139%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
19 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 142%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 5
20 MP tiêu tốn: 18, Sát thương: 145%, Số lần tấn công: 4, Số mục tiêu tối đa: 6

 Radiant Driver
Mô tả: Gọi ra một thanh kiếm ánh sáng, lướt tới mục tiêu và đẩy chúng về phía trước.
Thời gian sử dụng kĩ năng: shiningChase – 780 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 286%, Số mục tiêu tối đa: 6
2 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 292%, Số mục tiêu tối đa: 6
3 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 298%, Số mục tiêu tối đa: 6
4 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 304%, Số mục tiêu tối đa: 6
5 MP tiêu tốn: 27, Sát thương: 310%, Số mục tiêu tối đa: 6
6 MP tiêu tốn: 27, Sát thương: 316%, Số mục tiêu tối đa: 6
7 MP tiêu tốn: 27, Sát thương: 322%, Số mục tiêu tối đa: 6
8 MP tiêu tốn: 27, Sát thương: 328%, Số mục tiêu tối đa: 6
9 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 334%, Số mục tiêu tối đa: 6
10 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 340%, Số mục tiêu tối đa: 6
11 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 346%, Số mục tiêu tối đa: 6
12 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 352%, Số mục tiêu tối đa: 6
13 MP tiêu tốn: 33, Sát thương: 358%, Số mục tiêu tối đa: 6
14 MP tiêu tốn: 33, Sát thương: 364%, Số mục tiêu tối đa: 6
15 MP tiêu tốn: 33, Sát thương: 370%, Số mục tiêu tối đa: 6
16 MP tiêu tốn: 33, Sát thương: 376%, Số mục tiêu tối đa: 6
17 MP tiêu tốn: 36, Sát thương: 382%, Số mục tiêu tối đa: 6
18 MP tiêu tốn: 36, Sát thương: 388%, Số mục tiêu tối đa: 6
19 MP tiêu tốn: 36, Sát thương: 394%, Số mục tiêu tối đa: 6
20 MP tiêu tốn: 36, Sát thương: 400%, Số mục tiêu tối đa: 6

 Physical Training
Mô tả: Tăng Sức mạnh và Khéo léo cho bản thân.
Maximum Level: 10

1 STR +3, DEX +3
2 STR +6, DEX +6
3 STR +9, DEX +9
4 STR +12, DEX +12
5 STR +15, DEX +15
6 STR +18, DEX +18
7 STR +21, DEX +21
8 STR +24, DEX +24
9 STR +27, DEX +27
10 STR +30, DEX +30

Mihile (III)

 Trinity Attack
Mô tả: Có thể tấn công tối đa 4 mục tiêu 3 lần liên tục.
Thời gian sử dụng kĩ năng: SoulSlash – 840 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 15, Sát thương: 192%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
2 MP tiêu tốn: 15, Sát thương: 194%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
3 MP tiêu tốn: 15, Sát thương: 196%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
4 MP tiêu tốn: 15, Sát thương: 198%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
5 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 200%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
6 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 202%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
7 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 204%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
8 MP tiêu tốn: 16, Sát thương: 206%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
9 MP tiêu tốn: 17, Sát thương: 208%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
10 MP tiêu tốn: 17, Sát thương: 210%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
11 MP tiêu tốn: 17, Sát thương: 212%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
12 MP tiêu tốn: 17, Sát thương: 214%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
13 MP tiêu tốn: 18, Sát thương: 216%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
14 MP tiêu tốn: 18, Sát thương: 218%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
15 MP tiêu tốn: 18, Sát thương: 220%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
16 MP tiêu tốn: 18, Sát thương: 222%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
17 MP tiêu tốn: 19, Sát thương: 224%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
18 MP tiêu tốn: 19, Sát thương: 226%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
19 MP tiêu tốn: 19, Sát thương: 228%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4
20 MP tiêu tốn: 19, Sát thương: 230%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 4

 Radiant Buster
Mô tả: Bắn Tia sáng tinh thần về phía trước để sát thương nhiều mục tiêu và gây choáng với tỉ lệ nhất định.
Thời gian sử dụng kĩ năng: ShiningRay – 960 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 194%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 1%, Thời gian Choáng: 1 giây
2 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 198%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 2%, Thời gian Choáng: 1 giây
3 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 202%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 3%, Thời gian Choáng: 1 giây
4 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 206%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 4%, Thời gian Choáng: 1 giây
5 MP tiêu tốn: 25, Sát thương: 210%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 5%, Thời gian Choáng: 1 giây
6 MP tiêu tốn: 25, Sát thương: 214%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 6%, Thời gian Choáng: 2 giây
7 MP tiêu tốn: 25, Sát thương: 218%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 7%, Thời gian Choáng: 2 giây
8 MP tiêu tốn: 25, Sát thương: 222%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 8%, Thời gian Choáng: 2 giây
9 MP tiêu tốn: 25, Sát thương: 226%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 9%, Thời gian Choáng: 2 giây
10 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 230%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 10%, Thời gian Choáng: 2 giây
11 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 234%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 11%, Thời gian Choáng: 3 giây
12 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 238%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 12%, Thời gian Choáng: 3 giây
13 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 242%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 13%, Thời gian Choáng: 3 giây
14 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 246%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 14%, Thời gian Choáng: 3 giây
15 MP tiêu tốn: 35, Sát thương: 250%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 15%, Thời gian Choáng: 3 giây
16 MP tiêu tốn: 35, Sát thương: 254%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 16%, Thời gian Choáng: 4 giây
17 MP tiêu tốn: 35, Sát thương: 258%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 17%, Thời gian Choáng: 4 giây
18 MP tiêu tốn: 35, Sát thương: 262%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 18%, Thời gian Choáng: 4 giây
19 MP tiêu tốn: 35, Sát thương: 266%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 19%, Thời gian Choáng: 4 giây
20 MP tiêu tốn: 40, Sát thương: 270%, Số lần tấn công: 3, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 20%, Thời gian Choáng: 4 giây

 Radiant Charge
Mô tả: Tăng Sát thương theo tỉ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian nhất định.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert6 – 990 ms
Maximum Level: 10

1 MP tiêu tốn: 25, Thời gian: 30 giây, Sát thương: 12%
2 MP tiêu tốn: 25, Thời gian: 60 giây, Sát thương: 14%
3 MP tiêu tốn: 25, Thời gian: 90 giây, Sát thương: 16%
4 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 120 giây, Sát thương: 18%
5 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 150 giây, Sát thương: 20%
6 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 180 giây, Sát thương: 22%
7 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 210 giây, Sát thương: 24%
8 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 240 giây, Sát thương: 26%
9 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 270 giây, Sát thương: 28%
10 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 300 giây, Sát thương: 30%

 Enduring Spirit
Mô tả: Linh hồn trở nên mạnh mẽ, tăng Phòng thủ và khả năng Kháng thuộc tính, trạng thái bất thường trong một khoảng thời gian nhất định.
Thời gian sử dụng kĩ năng: powerEndure – 1440 ms
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 66 giây, Phòng thủ: +5%, Kháng trạng thái bất thường: +3%, Kháng thuộc tính: +3%
2 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 72 giây, Phòng thủ: +10%, Kháng trạng thái bất thường: +6%, Kháng thuộc tính: +6%
3 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 78 giây, Phòng thủ: +15%, Kháng trạng thái bất thường: +9%, Kháng thuộc tính: +9%
4 MP tiêu tốn: 24, Thời gian: 84 giây, Phòng thủ: +20%, Kháng trạng thái bất thường: +12%, Kháng thuộc tính: +12%
5 MP tiêu tốn: 24, Thời gian: 90 giây, Phòng thủ: +25%, Kháng trạng thái bất thường: +15%, Kháng thuộc tính: +15%
6 MP tiêu tốn: 24, Thời gian: 96 giây, Phòng thủ: +30%, Kháng trạng thái bất thường: +18%, Kháng thuộc tính: +18%
7 MP tiêu tốn: 24, Thời gian: 102 giây, Phòng thủ: +35%, Kháng trạng thái bất thường: +21%, Kháng thuộc tính: +21%
8 MP tiêu tốn: 28, Thời gian: 108 giây, Phòng thủ: +40%, Kháng trạng thái bất thường: +24%, Kháng thuộc tính: +24%
9 MP tiêu tốn: 28, Thời gian: 114 giây, Phòng thủ: +45%, Kháng trạng thái bất thường: +27%, Kháng thuộc tính: +27%
10 MP tiêu tốn: 28, Thời gian: 120 giây, Phòng thủ: +50%, Kháng trạng thái bất thường: +30%, Kháng thuộc tính: +30%
11 MP tiêu tốn: 28, Thời gian: 126 giây, Phòng thủ: +55%, Kháng trạng thái bất thường: +33%, Kháng thuộc tính: +33%
12 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 132 giây, Phòng thủ: +60%, Kháng trạng thái bất thường: +36%, Kháng thuộc tính: +36%
13 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 138 giây, Phòng thủ: +65%, Kháng trạng thái bất thường: +39%, Kháng thuộc tính: +39%
14 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 144 giây, Phòng thủ: +70%, Kháng trạng thái bất thường: +42%, Kháng thuộc tính: +42%
15 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 150 giây, Phòng thủ: +75%, Kháng trạng thái bất thường: +45%, Kháng thuộc tính: +45%
16 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 156 giây, Phòng thủ: +80%, Kháng trạng thái bất thường: +48%, Kháng thuộc tính: +48%
17 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 162 giây, Phòng thủ: +85%, Kháng trạng thái bất thường: +51%, Kháng thuộc tính: +51%
18 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 168 giây, Phòng thủ: +90%, Kháng trạng thái bất thường: +54%, Kháng thuộc tính: +54%
19 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 174 giây, Phòng thủ: +95%, Kháng trạng thái bất thường: +57%, Kháng thuộc tính: +57%
20 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 180 giây, Phòng thủ: +100%, Kháng trạng thái bất thường: +60%, Kháng thuộc tính: +60%

 Magic Crash
Mô tả: Phá buff và ngăn mục tiêu buff với một tỉ lệ nhất định. [Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 60 giây] Thời gian sử dụng kĩ năng: alert3 – 1500 ms
Maximum Level: 20

1 MP tiêu tốn: 35, Tỉ lệ thành công: 24%, Thời gian khóa buff: 8 giây
2 MP tiêu tốn: 33, Tỉ lệ thành công: 28%, Thời gian khóa buff: 8 giây
3 MP tiêu tốn: 33, Tỉ lệ thành công: 32%, Thời gian khóa buff: 8 giây
4 MP tiêu tốn: 31, Tỉ lệ thành công: 36%, Thời gian khóa buff: 10 giây
5 MP tiêu tốn: 31, Tỉ lệ thành công: 40%, Thời gian khóa buff: 10 giây
6 MP tiêu tốn: 29, Tỉ lệ thành công: 44%, Thời gian khóa buff: 10 giây
7 MP tiêu tốn: 29, Tỉ lệ thành công: 48%, Thời gian khóa buff: 12 giây
8 MP tiêu tốn: 27, Tỉ lệ thành công: 52%, Thời gian khóa buff: 12 giây
9 MP tiêu tốn: 27, Tỉ lệ thành công: 56%, Thời gian khóa buff: 12 giây
10 MP tiêu tốn: 25, Tỉ lệ thành công: 60%, Thời gian khóa buff: 14 giây
11 MP tiêu tốn: 25, Tỉ lệ thành công: 64%, Thời gian khóa buff: 14 giây
12 MP tiêu tốn: 23, Tỉ lệ thành công: 68%, Thời gian khóa buff: 14 giây
13 MP tiêu tốn: 23, Tỉ lệ thành công: 72%, Thời gian khóa buff: 16 giây
14 MP tiêu tốn: 21, Tỉ lệ thành công: 76%, Thời gian khóa buff: 16 giây
15 MP tiêu tốn: 21, Tỉ lệ thành công: 80%, Thời gian khóa buff: 16 giây
16 MP tiêu tốn: 19, Tỉ lệ thành công: 84%, Thời gian khóa buff: 18 giây
17 MP tiêu tốn: 19, Tỉ lệ thành công: 88%, Thời gian khóa buff: 18 giây
18 MP tiêu tốn: 17, Tỉ lệ thành công: 92%, Thời gian khóa buff: 18 giây
19 MP tiêu tốn: 17, Tỉ lệ thành công: 96%, Thời gian khóa buff: 20 giây
20 MP tiêu tốn: 15, Tỉ lệ thành công: 100%, Thời gian khóa buff: 20 giây

 Intense Focus
Mô tả: Tập trung tinh thần để tăng Sức mạnh và Tốc độ đánh.
Maximum Level: 20

1 STR +3, Tốc độ đánh: -1
2 STR +6, Tốc độ đánh: -1
3 STR +9, Tốc độ đánh: -1
4 STR +12, Tốc độ đánh: -1
5 STR +15, Tốc độ đánh: -1
6 STR +18, Tốc độ đánh: -1
7 STR +21, Tốc độ đánh: -1
8 STR +24, Tốc độ đánh: -1
9 STR +27, Tốc độ đánh: -1
10 STR +30, Tốc độ đánh: -1
11 STR +33, Tốc độ đánh: -1
12 STR +36, Tốc độ đánh: -1
13 STR +39, Tốc độ đánh: -1
14 STR +42, Tốc độ đánh: -1
15 STR +45, Tốc độ đánh: -1
16 STR +48, Tốc độ đánh: -1
17 STR +51, Tốc độ đánh: -1
18 STR +54, Tốc độ đánh: -1
19 STR +57, Tốc độ đánh: -1
20 STR +60, Tốc độ đánh: -1

 Righteous Indignation
Mô tả: Tăng Sát thương và Tỉ lệ Sát thương chí mạng khi tấn công mục tiêu bị trúng trạng thái bất thường.
Maximum Level: 20

1 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +1%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +1%
2 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +2%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +2%
3 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +3%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +3%
4 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +4%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +4%
5 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +5%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +5%
6 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +6%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +6%
7 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +7%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +7%
8 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +8%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +8%
9 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +9%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +9%
10 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +10%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +10%
11 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +11%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +11%
12 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +12%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +12%
13 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +13%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +13%
14 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +14%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +14%
15 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +15%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +15%
16 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +16%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +16%
17 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +17%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +17%
18 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +18%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +18%
19 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +19%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +19%
20 Khi tấn công quái vật đang trúng trạng thái bất thường, Sát thương: +20%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +20%

 Self Recovery
Mô tả: Phục hồi HP và MP mỗi 4 giây ngay cả khi đang giao chiến.
Maximum Level: 30

1 +10 HP và +3 MP mỗi 4 giây
2 +20 HP và +6 MP mỗi 4 giây
3 +30 HP và +9 MP mỗi 4 giây
4 +40 HP và +12 MP mỗi 4 giây
5 +50 HP và +15 MP mỗi 4 giây
6 +60 HP và +18 MP mỗi 4 giây
7 +70 HP và +21 MP mỗi 4 giây
8 +80 HP và +24 MP mỗi 4 giây
9 +90 HP và +27 MP mỗi 4 giây
10 +100 HP và +30 MP mỗi 4 giây
11 +110 HP và +33 MP mỗi 4 giây
12 +120 HP và +36 MP mỗi 4 giây
13 +130 HP và +39 MP mỗi 4 giây
14 +140 HP và +42 MP mỗi 4 giây
15 +150 HP và +45 MP mỗi 4 giây
16 +160 HP và +48 MP mỗi 4 giây
17 +170 HP và +51 MP mỗi 4 giây
18 +180 HP và +54 MP mỗi 4 giây
19 +190 HP và +57 MP mỗi 4 giây
20 +200 HP và +60 MP mỗi 4 giây
21 +210 HP và +63 MP mỗi 4 giây
22 +220 HP và +66 MP mỗi 4 giây
23 +230 HP và +69 MP mỗi 4 giây
24 +240 HP và +72 MP mỗi 4 giây
25 +250 HP và +75 MP mỗi 4 giây
26 +260 HP và +78 MP mỗi 4 giây
27 +270 HP và +81 MP mỗi 4 giây
28 +280 HP và +84 MP mỗi 4 giây
29 +290 HP và +87 MP mỗi 4 giây
30 +300 HP và +90 MP mỗi 4 giây

Mihile (IV)

.

 Soul Asylum
Mô tả: Nhờ Soul Shield Cấp Độ Cuối hấp thụ Sát thương, bạn sẽ nhận ít sát thương hơn.
Yêu cầu: Level 15 Soul Shield
Maximum Level: 30

1 Sát thương nhận được: -5.5%
2 Sát thương nhận được: -6.0%
3 Sát thương nhận được: -6.5%
4 Sát thương nhận được: -7.0%
5 Sát thương nhận được: -7.5%
6 Sát thương nhận được: -8.0%
7 Sát thương nhận được: -8.5%
8 Sát thương nhận được: -9.0%
9 Sát thương nhận được: -9.5%
10 Sát thương nhận được: -10.0%
11 Sát thương nhận được: -10.5%
12 Sát thương nhận được: -11.0%
13 Sát thương nhận được: -11.5%
14 Sát thương nhận được: -12.0%
15 Sát thương nhận được: -12.5%
16 Sát thương nhận được: -13.0%
17 Sát thương nhận được: -13.5%
18 Sát thương nhận được: -14.0%
19 Sát thương nhận được: -14.5%
20 Sát thương nhận được: -15.0%
21 Sát thương nhận được: -15.5%
22 Sát thương nhận được: -16.0%
23 Sát thương nhận được: -16.5%
24 Sát thương nhận được: -17.0%
25 Sát thương nhận được: -17.5%
26 Sát thương nhận được: -18.0%
27 Sát thương nhận được: -18.5%
28 Sát thương nhận được: -19.0%
29 Sát thương nhận được: -19.5%
30 Sát thương nhận được: -20.0%
31 Sát thương nhận được: -20.5%
32 Sát thương nhận được: -21.0%

 Expert Sword Mastery
Mô tả: Thanh kiếm trở nên một phần của bạn, làm cho Tinh thông Kiếm 1 tay, Tấn công Vật lý và Sát thương chí mạng Tối thiểu tăng lên đáng kể.
Yêu cầu: Level 20 Sword Mastery
Maximum Level: 30

1 Tinh thông Kiếm 1 tay: 56%, Tấn công Vật lý: +1, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +1%
2 Tinh thông Kiếm 1 tay: 56%, Tấn công Vật lý: +2, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +1%
3 Tinh thông Kiếm 1 tay: 57%, Tấn công Vật lý: +3, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +2%
4 Tinh thông Kiếm 1 tay: 57%, Tấn công Vật lý: +4, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +2%
5 Tinh thông Kiếm 1 tay: 58%, Tấn công Vật lý: +5, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +3%
6 Tinh thông Kiếm 1 tay: 58%, Tấn công Vật lý: +6, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +3%
7 Tinh thông Kiếm 1 tay: 59%, Tấn công Vật lý: +7, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +4%
8 Tinh thông Kiếm 1 tay: 59%, Tấn công Vật lý: +8, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +4%
9 Tinh thông Kiếm 1 tay: 60%, Tấn công Vật lý: +9, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +5%
10 Tinh thông Kiếm 1 tay: 60%, Tấn công Vật lý: +10, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +5%
11 Tinh thông Kiếm 1 tay: 61%, Tấn công Vật lý: +11, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +6%
12 Tinh thông Kiếm 1 tay: 61%, Tấn công Vật lý: +12, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +6%
13 Tinh thông Kiếm 1 tay: 62%, Tấn công Vật lý: +13, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +7%
14 Tinh thông Kiếm 1 tay: 62%, Tấn công Vật lý: +14, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +7%
15 Tinh thông Kiếm 1 tay: 63%, Tấn công Vật lý: +15, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +8%
16 Tinh thông Kiếm 1 tay: 63%, Tấn công Vật lý: +16, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +8%
17 Tinh thông Kiếm 1 tay: 64%, Tấn công Vật lý: +17, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +9%
18 Tinh thông Kiếm 1 tay: 64%, Tấn công Vật lý: +18, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +9%
19 Tinh thông Kiếm 1 tay: 65%, Tấn công Vật lý: +19, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +10%
20 Tinh thông Kiếm 1 tay: 65%, Tấn công Vật lý: +20, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +10%
21 Tinh thông Kiếm 1 tay: 66%, Tấn công Vật lý: +21, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +11%
22 Tinh thông Kiếm 1 tay: 66%, Tấn công Vật lý: +22, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +11%
23 Tinh thông Kiếm 1 tay: 67%, Tấn công Vật lý: +23, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +12%
24 Tinh thông Kiếm 1 tay: 67%, Tấn công Vật lý: +24, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +12%
25 Tinh thông Kiếm 1 tay: 68%, Tấn công Vật lý: +25, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +13%
26 Tinh thông Kiếm 1 tay: 68%, Tấn công Vật lý: +26, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +13%
27 Tinh thông Kiếm 1 tay: 69%, Tấn công Vật lý: +27, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +14%
28 Tinh thông Kiếm 1 tay: 69%, Tấn công Vật lý: +28, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +14%
29 Tinh thông Kiếm 1 tay: 70%, Tấn công Vật lý: +29, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +15%
30 Tinh thông Kiếm 1 tay: 70%, Tấn công Vật lý: +30, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +15%
31 Tinh thông Kiếm 1 tay: 71%, Tấn công Vật lý: +31, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +16%
32 Tinh thông Kiếm 1 tay: 71%, Tấn công Vật lý: +32, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +16%

 Advanced Final Attack
Mô tả: Nhờ Linh hồn Sự sáng, Số lần tấn công, Sát thương và tỉ lệ xuất hiện của Đòn tấn công thêm được tăng lên. Đồng thời Tấn công Vật lý và Chính xác cũng được tăng lên.
Yêu cầu: Level 20 Final Attack
Maximum Level: 30

1 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 46%, Sát thương: 163%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +1, Chính xác: +1%
2 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 46%, Sát thương: 166%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +2, Chính xác: +1%
3 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 47%, Sát thương: 169%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +3, Chính xác: +1%
4 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 47%, Sát thương: 172%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +4, Chính xác: +2%
5 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 48%, Sát thương: 175%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +5, Chính xác: +2%
6 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 48%, Sát thương: 178%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +6, Chính xác: +2%
7 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 49%, Sát thương: 181%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +7, Chính xác: +3%
8 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 49%, Sát thương: 184%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +8, Chính xác: +3%
9 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 50%, Sát thương: 187%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +9, Chính xác: +3%
10 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 50%, Sát thương: 190%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +10, Chính xác: +4%
11 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 51%, Sát thương: 193%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +11, Chính xác: +4%
12 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 51%, Sát thương: 196%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +12, Chính xác: +4%
13 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 52%, Sát thương: 199%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +13, Chính xác: +5%
14 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 52%, Sát thương: 202%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +14, Chính xác: +5%
15 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 53%, Sát thương: 205%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +15, Chính xác: +5%
16 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 53%, Sát thương: 208%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +16, Chính xác: +6%
17 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 54%, Sát thương: 211%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +17, Chính xác: +6%
18 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 54%, Sát thương: 214%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +18, Chính xác: +6%
19 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 55%, Sát thương: 217%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +19, Chính xác: +7%
20 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 55%, Sát thương: 220%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +20, Chính xác: +7%
21 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 56%, Sát thương: 223%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +21, Chính xác: +7%
22 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 56%, Sát thương: 226%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +22, Chính xác: +8%
23 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 57%, Sát thương: 229%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +23, Chính xác: +8%
24 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 57%, Sát thương: 232%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +24, Chính xác: +8%
25 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 58%, Sát thương: 235%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +25, Chính xác: +9%
26 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 58%, Sát thương: 238%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +26, Chính xác: +9%
27 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 59%, Sát thương: 241%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +27, Chính xác: +9%
28 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 59%, Sát thương: 244%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +28, Chính xác: +10%
29 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 60%, Sát thương: 247%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +29, Chính xác: +10%
30 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 60%, Sát thương: 250%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +30, Chính xác: +10%
31 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 61%, Sát thương: 253%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +31, Chính xác: +11%
32 Tỉ lệ xuất hiện thêm một đòn tấn công: 61%, Sát thương: 256%, Số lần tấn công: 2, Tấn công Vật lý: +32, Chính xác: +11%

 Four-Point Assault
Mô tả: Biến năng lượng tinh thần thành 4 thanh kiếm và đâm vào mục tiêu và có thể gây Mù, giảm Chính xác của chúng. Đòn tấn công cuối cùng luôn luôn là một đòn chí mạng. Kĩ năng có thể gây mù trên mọi loại quái vật, nhưng thời gian gây mù giảm đi ½ đối với boss.
Thời gian sử dụng kĩ năng: SoulAssault – 780 ms
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 30

1 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 215%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 11%, Thời gian Mù: 42 giây, Chính xác: -1%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
2 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 220%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 12%, Thời gian Mù: 44 giây, Chính xác: -2%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
3 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 225%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 13%, Thời gian Mù: 46 giây, Chính xác: -3%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
4 MP tiêu tốn: 20, Sát thương: 230%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 14%, Thời gian Mù: 48 giây, Chính xác: -4%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
5 MP tiêu tốn: 22, Sát thương: 235%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 15%, Thời gian Mù: 50 giây, Chính xác: -5%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
6 MP tiêu tốn: 22, Sát thương: 240%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 16%, Thời gian Mù: 52 giây, Chính xác: -6%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
7 MP tiêu tốn: 22, Sát thương: 245%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 17%, Thời gian Mù: 54 giây, Chính xác: -7%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
8 MP tiêu tốn: 22, Sát thương: 250%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 18%, Thời gian Mù: 56 giây, Chính xác: -8%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
9 MP tiêu tốn: 22, Sát thương: 255%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 19%, Thời gian Mù: 58 giây, Chính xác: -9%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
10 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 260%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 20%, Thời gian Mù: 60 giây, Chính xác: -10%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
11 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 265%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 21%, Thời gian Mù: 62 giây, Chính xác: -11%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
12 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 270%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 22%, Thời gian Mù: 64 giây, Chính xác: -12%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
13 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 275%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 23%, Thời gian Mù: 66 giây, Chính xác: -13%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
14 MP tiêu tốn: 24, Sát thương: 280%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 24%, Thời gian Mù: 68 giây, Chính xác: -14%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
15 MP tiêu tốn: 26, Sát thương: 285%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 25%, Thời gian Mù: 70 giây, Chính xác: -15%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
16 MP tiêu tốn: 26, Sát thương: 290%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 26%, Thời gian Mù: 72 giây, Chính xác: -16%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
17 MP tiêu tốn: 26, Sát thương: 295%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 27%, Thời gian Mù: 74 giây, Chính xác: -17%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
18 MP tiêu tốn: 26, Sát thương: 300%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 28%, Thời gian Mù: 76 giây, Chính xác: -18%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
19 MP tiêu tốn: 26, Sát thương: 305%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 29%, Thời gian Mù: 78 giây, Chính xác: -19%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
20 MP tiêu tốn: 28, Sát thương: 310%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 30%, Thời gian Mù: 80 giây, Chính xác: -20%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
21 MP tiêu tốn: 28, Sát thương: 315%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 31%, Thời gian Mù: 82 giây, Chính xác: -21%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
22 MP tiêu tốn: 28, Sát thương: 320%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 32%, Thời gian Mù: 84 giây, Chính xác: -22%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
23 MP tiêu tốn: 28, Sát thương: 325%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 33%, Thời gian Mù: 86 giây, Chính xác: -23%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
24 MP tiêu tốn: 28, Sát thương: 330%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 34%, Thời gian Mù: 88 giây, Chính xác: -24%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
25 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 335%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 35%, Thời gian Mù: 90 giây, Chính xác: -25%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
26 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 340%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 36%, Thời gian Mù: 92 giây, Chính xác: -26%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
27 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 345%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 37%, Thời gian Mù: 94 giây, Chính xác: -27%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
28 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 350%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 38%, Thời gian Mù: 96 giây, Chính xác: -28%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
29 MP tiêu tốn: 30, Sát thương: 355%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 39%, Thời gian Mù: 98 giây, Chính xác: -29%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
30 MP tiêu tốn: 32, Sát thương: 360%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 40%, Thời gian Mù: 100 giây, Chính xác: -30%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
31 MP tiêu tốn: 32, Sát thương: 365%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 41%, Thời gian Mù: 102 giây, Chính xác: -31%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%
32 MP tiêu tốn: 32, Sát thương: 370%, Số lần tấn công: 4, Tỉ lệ gây trạng thái Mù: 42%, Thời gian Mù: 104 giây, Chính xác: -32%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng của Đòn đánh cuối cùng: 100%

 Radiant Blast
Mô tả: Bắn Tia sáng tinh thần tối cao về phía trước để sát thương nhiều mục tiêu và gây choáng với tỉ lệ nhất định.
Thời gian sử dụng kĩ năng: ShiningBlast – 1200 ms
Yêu cầu: Level 20 Radiant Buster
Final Attack: 1H Sword
Maximum Level: 30

1 MP tiêu tốn: 50, Sát thương: 193%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 11%, Thời gian Choáng: 4 giây
2 MP tiêu tốn: 50, Sát thương: 196%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 12%, Thời gian Choáng: 4 giây
3 MP tiêu tốn: 50, Sát thương: 199%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 13%, Thời gian Choáng: 4 giây
4 MP tiêu tốn: 50, Sát thương: 202%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 14%, Thời gian Choáng: 4 giây
5 MP tiêu tốn: 50, Sát thương: 205%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 15%, Thời gian Choáng: 4 giây
6 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 208%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 16%, Thời gian Choáng: 4 giây
7 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 211%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 17%, Thời gian Choáng: 4 giây
8 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 214%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 18%, Thời gian Choáng: 4 giây
9 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 217%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 19%, Thời gian Choáng: 4 giây
10 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 220%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 20%, Thời gian Choáng: 4 giây
11 MP tiêu tốn: 55, Sát thương: 223%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 21%, Thời gian Choáng: 5 giây
12 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 226%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 22%, Thời gian Choáng: 5 giây
13 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 229%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 23%, Thời gian Choáng: 5 giây
14 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 232%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 24%, Thời gian Choáng: 5 giây
15 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 235%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 25%, Thời gian Choáng: 5 giây
16 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 238%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 26%, Thời gian Choáng: 5 giây
17 MP tiêu tốn: 60, Sát thương: 241%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 27%, Thời gian Choáng: 5 giây
18 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 244%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 28%, Thời gian Choáng: 5 giây
19 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 247%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 29%, Thời gian Choáng: 5 giây
20 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 250%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 30%, Thời gian Choáng: 5 giây
21 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 253%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 31%, Thời gian Choáng: 6 giây
22 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 256%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 32%, Thời gian Choáng: 6 giây
23 MP tiêu tốn: 65, Sát thương: 259%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 33%, Thời gian Choáng: 6 giây
24 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 262%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 34%, Thời gian Choáng: 6 giây
25 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 265%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 35%, Thời gian Choáng: 6 giây
26 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 268%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 36%, Thời gian Choáng: 6 giây
27 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 271%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 37%, Thời gian Choáng: 6 giây
28 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 274%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 38%, Thời gian Choáng: 6 giây
29 MP tiêu tốn: 70, Sát thương: 277%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 39%, Thời gian Choáng: 6 giây
30 MP tiêu tốn: 75, Sát thương: 280%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 40%, Thời gian Choáng: 6 giây
31 MP tiêu tốn: 75, Sát thương: 283%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 41%, Thời gian Choáng: 7 giây
32 MP tiêu tốn: 75, Sát thương: 286%, Số lần tấn công: 6, Số mục tiêu tối đa: 6, Tỉ lệ gây choáng: 42%, Thời gian Choáng: 7 giây

 Roiling Soul
Mô tả: Trong một khoảng thời gian nhất định, tập trung mọi đòn tấn công vào 1 mục tiêu duy nhất, đồng thời tăng sát thương lên một lượng lớn.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert3 – 1500 ms
Maximum Level: 30

1 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 66 giây, Sát thương: +2%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +11%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +1%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
2 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 72 giây, Sát thương: +4%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +11%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +1%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
3 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 78 giây, Sát thương: +6%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +11%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +2%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
4 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 84 giây, Sát thương: +8%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +12%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +2%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
5 MP tiêu tốn: 32, Thời gian: 90 giây, Sát thương: +10%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +12%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +3%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
6 MP tiêu tốn: 34, Thời gian: 96 giây, Sát thương: +12%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +12%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +3%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
7 MP tiêu tốn: 34, Thời gian: 102 giây, Sát thương: +14%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +13%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +4%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
8 MP tiêu tốn: 34, Thời gian: 108 giây, Sát thương: +16%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +13%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +4%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
9 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 114 giây, Sát thương: +18%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +13%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +5%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
10 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 120 giây, Sát thương: +20%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +14%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +5%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
11 MP tiêu tốn: 36, Thời gian: 126 giây, Sát thương: +22%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +14%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +6%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
12 MP tiêu tốn: 38, Thời gian: 132 giây, Sát thương: +24%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +14%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +6%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
13 MP tiêu tốn: 38, Thời gian: 138 giây, Sát thương: +26%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +15%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +7%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
14 MP tiêu tốn: 38, Thời gian: 144 giây, Sát thương: +28%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +15%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +7%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
15 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 150 giây, Sát thương: +30%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +15%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +8%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
16 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 156 giây, Sát thương: +32%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +16%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +8%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
17 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 162 giây, Sát thương: +34%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +16%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +9%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
18 MP tiêu tốn: 42, Thời gian: 168 giây, Sát thương: +36%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +16%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +9%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
19 MP tiêu tốn: 42, Thời gian: 174 giây, Sát thương: +38%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +17%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +10%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
20 MP tiêu tốn: 42, Thời gian: 180 giây, Sát thương: +40%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +17%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +10%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
21 MP tiêu tốn: 44, Thời gian: 186 giây, Sát thương: +42%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +17%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +11%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
22 MP tiêu tốn: 44, Thời gian: 192 giây, Sát thương: +44%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +18%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +11%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
23 MP tiêu tốn: 44, Thời gian: 198 giây, Sát thương: +46%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +18%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +12%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
24 MP tiêu tốn: 46, Thời gian: 204 giây, Sát thương: +48%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +18%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +12%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
25 MP tiêu tốn: 46, Thời gian: 210 giây, Sát thương: +50%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +19%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +13%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
26 MP tiêu tốn: 46, Thời gian: 216 giây, Sát thương: +52%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +19%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +13%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
27 MP tiêu tốn: 48, Thời gian: 222 giây, Sát thương: +54%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +19%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +14%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
28 MP tiêu tốn: 48, Thời gian: 228 giây, Sát thương: +56%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +20%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +14%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
29 MP tiêu tốn: 48, Thời gian: 234 giây, Sát thương: +58%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +20%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +15%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
30 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 240 giây, Sát thương: +60%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +20%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +15%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
31 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 246 giây, Sát thương: +62%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +21%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +16%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây
32 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 252 giây, Sát thương: +64%, Tỉ lệ Sát thương chí mạng: +21%, Sát thương chí mạng Tối thiểu: +16%, Số mục tiêu tất cả các kĩ năng có thể tấn công: 1, Thời gian chờ để sử dụng tiếp kĩ năng: 270 giây

 Combat Mastery
Mô tả: Mọi đòn tấn công xuyên qua một phần phòng thủ của mục tiêu.
Maximum Level: 10

1 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 4%
2 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 8%
3 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 12%
4 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 16%
5 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 20%
6 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 24%
7 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 28%
8 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 32%
9 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 36%
10 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 40%
11 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 44%
12 Xuyên giáp (Bỏ qua phòng thủ của mục tiêu): 48%

 Stance
Mô tả: Tập trung trí lực cao độ, khả năng Trụ vững tăng lên, đối phương sẽ gặp khó khăn khi đẩy lùi bạn lại.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert4 – 900 ms
Maximum Level: 30

1 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 10 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +37%
2 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 20 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +39%
3 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 30 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +41%
4 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 40 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +43%
5 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 50 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +45%
6 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 60 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +47%
7 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 70 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +49%
8 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 80 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +51%
9 MP tiêu tốn: 35, Thời gian: 90 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +53%
10 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 100 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +55%
11 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 110 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +57%
12 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 120 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +59%
13 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 130 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +61%
14 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 140 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +63%
15 MP tiêu tốn: 45, Thời gian: 150 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +65%
16 MP tiêu tốn: 45, Thời gian: 160 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +67%
17 MP tiêu tốn: 45, Thời gian: 170 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +69%
18 MP tiêu tốn: 45, Thời gian: 180 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +71%
19 MP tiêu tốn: 45, Thời gian: 190 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +73%
20 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 200 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +75%
21 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 210 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +77%
22 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 220 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +79%
23 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 230 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +81%
24 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 240 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +83%
25 MP tiêu tốn: 55, Thời gian: 250 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +85%
26 MP tiêu tốn: 55, Thời gian: 260 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +87%
27 MP tiêu tốn: 55, Thời gian: 270 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +89%
28 MP tiêu tốn: 55, Thời gian: 280 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +91%
29 MP tiêu tốn: 55, Thời gian: 290 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +93%
30 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 300 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +95%
31 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 310 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +97%
32 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 320 giây, Tỉ lệ Trụ vững: +99%

 Maple Warrior
Mô tả: Tăng chỉ số STR, DEX, INT, LUK theo tỉ lệ phần trăm.
Thời gian sử dụng kĩ năng: alert3 – 1500 ms
Maximum Level: 30

1 MP tiêu tốn: 10, Thời gian: 30 giây, All Stats: +1%
2 MP tiêu tốn: 10, Thời gian: 60 giây, All Stats: +1%
3 MP tiêu tốn: 10, Thời gian: 90 giây, All Stats: +2%
4 MP tiêu tốn: 10, Thời gian: 120 giây, All Stats: +2%
5 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 150 giây, All Stats: +3%
6 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 180 giây, All Stats: +3%
7 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 210 giây, All Stats: +4%
8 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 240 giây, All Stats: +4%
9 MP tiêu tốn: 20, Thời gian: 270 giây, All Stats: +5%
10 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 300 giây, All Stats: +5%
11 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 330 giây, All Stats: +6%
12 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 360 giây, All Stats: +6%
13 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 390 giây, All Stats: +7%
14 MP tiêu tốn: 30, Thời gian: 420 giây, All Stats: +7%
15 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 450 giây, All Stats: +8%
16 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 480 giây, All Stats: +8%
17 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 510 giây, All Stats: +9%
18 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 540 giây, All Stats: +9%
19 MP tiêu tốn: 40, Thời gian: 570 giây, All Stats: +10%
20 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 600 giây, All Stats: +10%
21 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 630 giây, All Stats: +11%
22 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 660 giây, All Stats: +11%
23 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 690 giây, All Stats: +12%
24 MP tiêu tốn: 50, Thời gian: 720 giây, All Stats: +12%
25 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 750 giây, All Stats: +13%
26 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 780 giây, All Stats: +13%
27 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 810 giây, All Stats: +14%
28 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 840 giây, All Stats: +14%
29 MP tiêu tốn: 60, Thời gian: 870 giây, All Stats: +15%
30 MP tiêu tốn: 70, Thời gian: 900 giây, All Stats: +15%
31 MP tiêu tốn: 70, Thời gian: 930 giây, All Stats: +16%
32 MP tiêu tốn: 70, Thời gian: 960 giây, All Stats: +16%

5 Comments

  1. cho har hoi ty, cai Knight’s Watch (Link Skill) o lv newbie ys, click zo co hien ra cai hinh` cua ban dau ???

  2. Cho jin hỏi là Job 4 thì nên lấy book nào hiện tại gms đang tặng book nên mình ko biết nên lấy cái expert sword hay skill 4 point :-<

    • Jin nên dạo FM thử và xem giá các mastery book của Mihile rồi xem book nào cao giá hơn thì lấy, làm vậy sẽ đỡ tốn tiền mua book hơn xD.

  3. Job nay` phe^’ v~ can` dc revamp , su quay tro? lai. cua? War !!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ được bảo mật

*

© 2024 zBlackwing

Theme của Anders NorenUp ↑